5 Pillars of Islam

 

 

 

Paano Maging Isang Muslimpdf

Ang Limang Haligi ng Islampdf

 

 

 SALAH – Ang Pagdarasal sa Islam

Ang Salaah (Pagdarasal)

Ang Kahulugan ng Salaah sa salitang-ugat: Ad-Du`a (panalangin), at ito ang nagsisilbing ugnayan ng isang alipin sa kanyang Panginoon at Tagapaglikha, nasasaklawan nito ang pinakamatayog na katawagan sa kahulugan ng pagkaalipin, pagdulog sa Allah at paghingi ng tulong sa Kanya, kaya siya ay nananalangin sa Kanya, nagsusumamo at gumugunita sa Kanya.

 

 

Ang Mga Haligi ng Islam

Ang pisikal na kilos at pagbigkas ng pagsamba na tinatawag na mga Haligi ng Islam. Ito ay ang mga sumusunod:

1. Ang Pagpapahayag ng Pananampalataya (Shahadatayn)
Ito ay pagpapahayag na ‘Walang tunay na diyos na karapatdapat sambahin maliban sa Allah, at si Muhammad ay Kanyang Sugo at Alipin’. Ang pagpapahayag na ito ang siyang susi upang ang isang tao ay makapasok sa pananampalatayang Islam at tuluyang maging mabuting Muslim.

 

 

ADHAN

Unang Tawag ng Salah

Kapag narinig nating ang Adhan,upang maghanda sa pagsasagawa ng Salah, agad nating narinig ang Ash-hadu an lah ilaaha illallah.(Wala nang ibang diyos maliban sa Allah). Ito ay nangangahulugan na tayo ay inaanyayahan na sumaksi sa isang dakilang bagay, isang dakilang bagay na ang kahulugan at kahalagahan ay higit pa sa anumang yaman na maaaring angkinin ng isang tao. Ito ang pagpapahayag at pagsaksi na wala nang ibang dapat sambahin maliban sa ating Panginoong Tagapaglikha.

 

 

SALAH (Ang Pangalawang Haligi):

Ang Obligadong Pagdarasal ng Limang Beses sa Isang Araw

 

“Katotohanan, ang Salah ay pumipigil sa tao mula sa paggawa ng kalaswaan at kasamaan.

(Qur’an, al-'Ankabut 29:45)

Ang Salah ay pinakamahalaga sa lahat ng itinakdang pamamaraan ng ibadah. Ito ay kinabibilangan ng paulit-ulit at pagbabalik-alaala sa Allah limang beses araw-araw. Ang ating paglilinis ng katawan (wudhu), pagpunta sa masjid, ang pagyuko(ruku), pag-upo (jalsa), ang pagpatirapa sa lupa (sujud), ang pagtayo (qiyam), ito ay sumasagisag bilang tanda ng pagsuko at pagsunod sa Diyos (Allah); ang ating pagbigkas ng mga talata mula sa Qur’an ay mga paalala ng ating kasunduan sa Allah.

 

 

ANG AS-SHAHADATAIN 

(Unang Haligi ng Islam)

Ang isang tunay na alipin ng Allah ay nararapat maunawaan ang kahulugan at patakaran ng pagpapahayag ng Shahadatain na: Walang ibang (tunay) na diyos maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo at Alipin.

 

 

ANG KALIMA:

Laa iIaaha illallah Muhammadar-Rasullulah

(Walang ibang diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at si Muhammad ay Kanyang Sugo)

Ang pagbigkas ng Shahadatain o ng Kalima: Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasullulah, ang susi sa pagyakap sa Relihiyong Islam. Sa pagbigkas ng kalimang ito, ang tao ay pumapasok sa isang dakilang kasunduan sa harap ng Allah at maging sa buong mundo. Ito ang kasunduang namamagitan sa tao bilang alipin ng Allah at ang Allah bilang Tanging Panginoon ng tao. Ang kasunduang ito ay nangangailangan ng ganap na katapatan sapagkat ito ay kinapapalooban ng mga alintuntunin na dapat isagawa.

 

 

   ARKANUL ISLAAMI KHAMSA

Ang mga  Haligi ng Islam ay Lima:

1]. Sha-ha-da-tu’an: Laa i-laha il-lal-lah wa an-na Mu-ham-ma-dar Ra-su-lul-lah

Pagsasaksi na: Walang  sinuman ang bukod-tangi na karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah

at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ng Allah;     

 2]. Wa i-qa-mus Salah – at taos-puso na pagtatatag o pagsasagawa ng obligadong Salah

(Pagdarasal ng limang beses araw-araw)                              

3]. Wa i-ta-‘uz Zakah – at pagbibigay ng obligadong kawanggawa (Zakat)

4]. Wa Saw-mu Ra-ma-dhan – at pag-aayano sa buwan ng Ramadhan;

5]. Wa Haj-ju Bay-tul-la-hil Ha-ram – at paglalakbay o pagsasagawa ng Hajj (Pilgrimage o Peregrino)

sa Tahanan ng (pagsamba sa) Allah (para sa mga may kakayanan sa pananalapi at kalusugan)      

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top