5 Pillars of Islam

   Az-Zakah الزكاة Ang Obligadong Pag-kakawanggawa

Ang Zakah sa kahulugang literal ay ang paglaki o ang pagdami. Ito ay ginagamit din para sa papuri, kadalisayan at kapakanan.

Ang Zakat sa kahulugang Islamiko ay ang obligasyong pagbibigay-tulong na kukunin mula sa ari-arian ng isang Muslim na ibibigay sa mga tiyak na Muslim sa takdang panahon.

Ito ay magiging Fardh kapag ang kayamanan at ilang uri ng ari-arian ay umabot na sa Nisab نصاب (pinakamababang bilang o halaga upang maaari ng patawan ng Zakah) kapag nakalipas na ang isang taon.

 

   Az-Zakah الزكاة Ang Obligadong Pag-kakawanggawa

Ang Zakah sa kahulugang literal ay ang paglaki o ang pagdami. Ito ay ginagamit din para sa papuri, kadalisayan at kapakanan.

Ang Zakat sa kahulugang Islamiko ay ang obligasyong pagbibigay-tulong na kukunin mula sa ari-arian ng isang Muslim na ibibigay sa mga tiyak na Muslim sa takdang panahon.

Ito ay magiging Fardh kapag ang kayamanan at ilang uri ng ari-arian ay umabot na sa Nisab نصاب (pinakamababang bilang o halaga upang maaari ng patawan ng Zakah) kapag nakalipas na ang isang taon.

 

 

Ang Hajj (Paglalakbay sa Makkah)

Ang pagsasagawa ng Hajj ay isang tungkulin ng isang Muslim minsan sa kanyang tanang buhay. Ang Hajj ay isang banal na paglalakbay sa Banal na Tahanan ng Allah (ang Ka'bah) upang magsagawa ng mga itinakdang rituwal sa mga partikular na pook at partikular na oras.

 

 


Zakat – Kawanggawa


Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

ZAKAT (Kawanggawa)

“O Kayong Nananampalataya! mula sa inyong mga pinagpaguran (kita) at mula sa biyaya ng lupa na Aming inihandog para sa inyo, magsagawa ng pinakamagandang paggugol sa landas ng Allah.”

 

ZAKAT- Ang kahulugan

Sa literal na kahulugan, ang Zakat ay paglago at kalinisan ngunit sa Islamikong pananaw, ang Zakat ay nagsasaad ng isang uri ng kawanggawa na kailangang bayaran batay sa itinakdang halaga ng kayamanan.

 

 Mga Kahalagahan ng Pag-aayuno

 

1. Ang pinakadiwa ng pag-aayuno sa buwan ng Ramaḍân ay upang magkaroon ng ganap na pagkatakot.

Sabi ng Allǎh (Subⱨânahu wa Taȁlâ) sa banal na Qur’ân:

 

 

Sampung Punto para sa Pag-aayuno (Artikulo)


Mayroong mga mahahalagang punto na dapat maunawaan sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan para makuha ng lubos ang mga pakinabang mula sa karunungan at mga aral na makakamit natin sa mabiyayang buwan na ito, na kung saan si Allah ay ibinaba ang Kanyang huling kapahayagan, ang Qur’an.

 

 

Ang Pag-aayuno

(Isang Dakilang Pagsagawa ng Pagsamba)

Isinulat Ni:
Al-Sheikh Muhammad bin Utheimeen

Isinalin sa Wikang Pilipino Ni:

Khalid Evaristo
(ISCAG-PHIL)

Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang. Nawa’y ang Kanyang pagpapala at kapayapaan ay mapasahuling Sugo at Propeta na si Muhammad (saw).

Ang Kabutihan ng Ramadan

Isinalaysay ni Abu Hurairah, ang Propeta (saw) ng Allah ay nagsabi:

Kapag nagsimula ang buwan ng Ramadan, ang mga tarangkahan ng Jannah (Paraiso) ay nakabukas, at ang mga tarangkahan ng Impiyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakakadena. (Bukhari at Muslim)

 

 

Ang Sawm (Pag-aayuno) sa Buwan ng 'Ramadhan'

ramadhan 3

Kailangang mag-ayuno ang isang Muslim sa buwan ng Ramadhan, sa bawa't taon. Nararapat na umiwas sa lahat ng bagay na makasisira sa pag-aayuno, tulad ng pagkain, pag-inom at pakikipagtalik ng mag-asawa mula sa oras ng pagtawag o hudyat ng 'Salatul-Fajr' hanggang sa pagtawag o hudyat ng pagsapit ng 'Salaatul-Maghrib' bilang tanda ng pagtalima o pagsunod sa kautusan ng Allah . Ang Allah ay nagsabi:

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top