5 Pillars of Islam

 

Kahalagahan ng Salah

 

Deskripsyon: Maiksing pagtalkay patungkol sa kahalagahan ng pagdarasal sa pagkakataong pumasok na sa katuruang Islam.
Ni Imam Kamil Mufti

Mga Layunin

· Upang maunawaan ang kahalagahan ng pagsasagawa ng mga panalangin
· Upang maintindihan ang espirituwal na dimensyon ng mga panalangin.

 

Tanong at Sagot:

Papaano Isasagawa ang Nakaligtaang Salah

 

Tanong:

Kapag may salah na nakaligtaang isagawa ang isang tao gaya halimbawa ng sala sa dhuhr at naalala lamang iyon nang nasimulan nang isagawa ang salah sa ‘asr, sasabay ba siya sa jama`ah na ang neeya ay ang magsagawa ng sala sa ‘asr o ang neya ay ang magsagawa ng salah sa dhuhr? O isasagawa ba niya muna ang d\huhr at saka isasagawa ang ‘asr?

 

ANG KAHALAGAHAN NG PAGDARASAL

(bro. ahmad erandio)

Batid nating lahat ng sinumang may pananampalataya sa Diyos na ang pag-Salah (Pagdarasal) ang siyang pinaka mahalagang pag-uugnay ng tao sa lumikha sa kanya, isang pagpapatunay na ang taong may pananampalataya ay isa lamang alipin ni Allah Subhanah wa Ta’ala (Luwalhati kay Allah ang Kataastaasan).

Qur’an; 2:277 “Tunay na yaong mga mananampalataya at gumagawa ng pag-Salah [pagdarasal] at nagbibigay ng Zakat [kawanggawa] sila ay magkakaroon ng gantimpala mula sa kanilang Panginoon.

 

Ang Kahalagahan ng Pagdadasal (Salah)

 
 “Naparito Siya upang ituro ang inyong Relihiyon”
 
Ang kahalagahan ng pagdadasal (Salah) sa Islam ay hindi maaring maliitin. Ito ang unang haligi ng Islam na binanggit ng Propeta Muhammad, Sumakanya nawa ang kapayapaan, pagkatapos niyang ipinahayag ang pagsasaksi ng pananampalataya, ang susi sa pagpasok sa pagiging Muslim. Ginawa itong sapilitan para sa lahat ng propeta at sa lahat ng tao. Ipinag-uutos ng Allah at ang sapilitang pagtataguyod nito sa mga takdang oras at maayos na pamamaraan. Halimbawa, nang ang Allah ay sariling nakipag-usap kay Moses, sinabi Niya;

 

 

 

Gabay ng Hajji at Mu'tamir pdfpdf

 

 

MGA ALITUNTUNING PANGKALUSUGAN SA RAMADAN
أحكام فقهية عن صحتك في رمضان

ramadhan 2

 

Ang relihiyon at ang medisina ay mayroong malaking pagkakahalintulad. Ang ipinag-uutos ng relihiyon ay ipi-napangaral din ng medisina at ang ipinagbabawal ng relihiyon ay binibigyang babala naman ng huli.

ANG PAGBABAWAL SA LABIS NA PAGPAPAKABUSOG SA PAGKAIN

Ang pag-iwas sa pagkain sa sandali ng pag-aayuno sa buong buwan ng Ramadan ay maaaring maging dahilan upang kumain ng labis o magpakabusog sa sandaling kumakain ng Iftar (pagkain ukol sa pagsasara ng pag-aayuno sa sandaling isigaw ang Adhan ukol sa pagdarasal kapag ganap ng nakalubog ang araw sa kanluran) na maaaring makasama sa bituka.

 

 Haligi ng Islam Imanaudio 

 

I Want to Embrace Islam But Hesitatesaudio

Islam, Do You Know It Clearlyaudio

Open Dialogue about Islamaudio

Virtues of Islam and Attitudes of Its Enemies Towards Itaudio

Interview with New Muslimsaudio

Islam, the True Religionaudio

 

 

 

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top