5 Pillars of Islam

Tanong at Sagot:

 

Tanong:

Ang ilang mga tao, dahil sa mga sakunang sanhi ng sasakyan at iba pa, ay nakaranas ng pakaalog ng utak at pagkawala ng malay sa loob ng ilang araw; kaya kailangan po bang isagawa ng mga iyon ang mga salah na hindi nila naisagawa kapag nanumbalik na ang kanilang malay?

Sagot: 

Kung ang pagkawala ng malay ay ngatagal lamang ng maikling panahon, halimbawa’y tatlong araw o mababa pa, obligado silang isagawa ang mga salah na hindi nila naisagawa.

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Maraming mga tao sa ngayon ang pabaya sa kanilang salah.  Ang ilan sa kanila ay tuluyan nang hinintuan ang pagsasagawa ng salah; ano po ang hatol sa mga iyon? At ano ang tungkulin ng isang Muslim para sa kanila at lalong-lalo na sa kanyang mga kamag anakan gaya ng ama, anak, asawa at iba pa?

Sagot:

Ang pagpapabaya sa salah ay kabilang sa mga malalaking kasalanan at ito ay kabilang rin sa mga katangian ng isang Munafiq (nagpapaggap na Muslim).  Ang sabi ni Allah: 

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Uulitin pa ba ng isang tao ang kanyang naisagawang salah matapos na magsagawa ng tasleem kapag siya ay nakakita ng najasah sa kanyang damit?

Sagot: 

Ang sinumang nagsagawa ng salah samantalang ang kanyang katawan o kasuutan ay may najasah at napag-alaman lamang ang tunkol dito matapos maisagawa ang salah, ang kanyang salah ay tanggap ayon sa pinakatumpak na pahayag ng mga pantas ng Islam.

 

Tanong at Sagot:

Tanong: Maraming mga mangagawa ang ipinagpapaliban ang pagsasagawang salah sa dhuhr at ‘asr at isinasagawa lamang ang mga ito sa gabi.  Ang kanilang idinadahilan ay abala sila sa kanilang mga gawain at ang kanilang damit ay may najasah (1)* o hindi malinis; kaya ano po ang maipapayo ninyo sa kanila?

Sagot:  Hindi ipinahihintulot para sa mga Muslim, lalaki man o babae, na ipagpaliban ang pagsasagawa ng salah na fardh sa takdang oras nito.  Sa halip, tungkulin ng bawat Muslim, lalaki man o babae, na nasa wastong gulang na isagawa ang salah sa takdang oras nito sa abot ng makakaya.  Ang trabaho ay hindi dahilan upang ipagpaliban ang salah at ganoon din ang dumi sa damit.

 

Tanong at Sagot

Tanong: Maraming mga babae ang walang ingat sa pagsasagawa ng salah.  Lumilitaw ang braso o bahagi nito at pati narin ang paa at baka pati pa ang binti.  Kaya ang tanong, tangap po ba ang kanilang salah?

Sagot : Tungkulin na nasa wastong gulang* na babaeng Muslim at may wastong pag-iisip na balutin ang kanyang buong katawan kapag nagsasagawa ng salah maliban sa kanyang mukha at palad.

 

Ang Eid at ang Katapusan ng Ramadan (Pagtatapos ng Ramadan)

 

Deskripsyon:Ang buwan ng Ramadan ay nagtatapos sa araw ng pagdiriwang na naglalaman ng kasiyahan, pagiging mapasalamatin sa Allah, pagkakaisa ng pamilya, pagsasaya at pamahagi ng kawanggawa sa mga taong nasa kahirapan. Ang araling ito ay nagbibigay ng mga alituntunin na nauukol sa araw na ito.
Ni NewMuslims.com

Layunin

Makilala kung ano ang Zakat ul-Fitr.
Mapagtanto ang pinakadiwa at obligasyon ng Zakat ul-Fitr.
Matutunan ang mga pangunahing patakaran ng Zakat ul-Fitr.
Makilala kung ano ang Eid.
Mapahalagahan ang kahalagahan ng takbeer.
Maunawaan ang ilang gabay hinggil sa Pagdarasal sa Eid at ang pagdiriwang dito.

 

Ang Eid at ang Katapusan ng Ramadan (Pagtatapos ng Ramadan)

 

Deskripsyon:Ang buwan ng Ramadan ay nagtatapos sa araw ng pagdiriwang na naglalaman ng kasiyahan, pagiging mapasalamatin sa Allah, pagkakaisa ng pamilya, pagsasaya at pamahagi ng kawanggawa sa mga taong nasa kahirapan. Ang araling ito ay nagbibigay ng mga alituntunin na nauukol sa araw na ito.
Ni NewMuslims.com

Layunin

Makilala kung ano ang Zakat ul-Fitr.
Mapagtanto ang pinakadiwa at obligasyon ng Zakat ul-Fitr.
Matutunan ang mga pangunahing patakaran ng Zakat ul-Fitr.
Makilala kung ano ang Eid.
Mapahalagahan ang kahalagahan ng takbeer.
Maunawaan ang ilang gabay hinggil sa Pagdarasal sa Eid at ang pagdiriwang dito.

 

Ang Eid at ang Katapusan ng Ramadan (Pagtatapos ng Ramadan)

 

Deskripsyon: Ang buwan ng Ramadan ay nagtatapos sa araw ng pagdiriwang na naglalaman ng kasiyahan, pagiging mapasalamatin sa Allah, pagkakaisa ng pamilya, pagsasaya at pamahagi ng kawanggawa sa mga taong nasa kahirapan. Ang araling ito ay nagbibigay ng mga alituntunin na nauukol sa araw na ito.
Ni NewMuslims.com

Layunin

Makilala kung ano ang Zakat ul-Fitr.
Mapagtanto ang pinakadiwa at obligasyon ng Zakat ul-Fitr.
Matutunan ang mga pangunahing patakaran ng Zakat ul-Fitr.
Makilala kung ano ang Eid.
Mapahalagahan ang kahalagahan ng takbeer.
Maunawaan ang ilang gabay hinggil sa Pagdarasal sa Eid at ang pagdiriwang dito.

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top