5 Pillars of Islam

Tanong at Sagot:

Tanong:

Ano po ang opinyon ninyo sa pag-ehem habang nagsasagawa ng salah, pag-ihip, at pag-iyak; nakakapapawalang -- saysay po ba ang mga ito sa salah?

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Maraming mga tao ang gumagawa ng maraming mga walang kabuluhang kilos at kalikutan habang nagsasagawa ng salah: mayroon po bang itinakdang bilang ng galaw na makapagpapawalang-saysay sa salah?  At ang pagtatakda sa tatlong magkasunod na galaw (na walang kaugnayan sa salah na diumano'y nakakapagpawalang-saysay sa salah) ay may batayan po  ba?  Ano po ang inyong maipapayo sa taong sobrang likot sa salah?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Papaanong isasagawa ng isang Muslim ang salah sa loob ng eroplano?  At mas mabuti ba para sa kanya na isagawa ang salah sa umpisa ng oras nito habang nasa eroplano o maghintay na makarating sa paliparan at magsagawa doon ng salah sa katapusan ng oras nito?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Nakikita naming inilalagay ng maraming tao ang kamay sa ilalim ng pusod.  Ang iba naman ay inilalagay ang kamay sa dibdib at mariin nilang tinutuligsa ang kamay sa dibdib sa tabi ng leeg.  May iba namang nakalawit ang kamay.  Kung gayon, ano po ang tama sa mga ito? Patnubayan kayo ni Allah.

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Maraming mga kapatid sa Islam ang maysadong istrikto pagdating sa paggamit ng sutrah*, anupa’t naghihintay silang magkaroon ng sutrah kapag sila ay nasa loob ng Masjid at walang makitang bakanteng halige o ding ding o anumang magagamit na sutrah.  Pinupuna nila ang nagsasagawa ng salah  na walang sutrah.

Ang iba naman ay hindi binibigyang halaga ang sutrah.  Ano po ba ang tama rito?  Ang guhit po ba ay maaring ipamalit sa sutrah kapag wala ito?  At mayroon po ba naman itong batayan? 

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Kapag nakalimutan ang iqamah at nagsagawa ng salah (nang walang iqamah), makakaapekto ba iyon sa salah na isinagawa ng isang tao o ng isang jama`ah.

Sagot: 

Kapag ang salah ay isinagawa ng isang tao o ng isang jama`ah nang walang iqamah, ang salah ay tanggap parin ngunit ang sinumang nakagawa ng ganito ay kailangang humingi ng tawad kay Allah.

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Ang salah na sadyang hindi isinagawa ng isang tao, isang salah o higit pa - ay kailangan pa bang isagawa kapag siya ay pinatnubayan na ni Allah na magbalik-loob?

Sagot: 

Hindi kailangang isagawa ang mga salah na hindi naisagawa kung ang mga iyon ay sadyang hindi isinagawa.

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Marami sa mga may karamdaman ang nagpapabaya sa pagsasagawa ng salah at sinasabing, “Kapag ako ay magaling na, issasagawa ko ang mga salah na hindi ko naisagawa.”  Ang iba naman sa kanila ay nagsasabi, “Papaano akong makagpagsasagawa ng salah samantalang hindi ako makapasagawa ng wudu’ at hindi ko nalinis ang katawan mula sa najasah.”  Ano po ang inyong maipapayo sa mga iyo?

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top