5 Pillars of Islam

Tanong at Sagot:

Tanong:

Ano po ang hatol sa sabay-sabay na pagbigkas ng mga dhikr pagkatapos ng salah tulad ng ginagawa ng iba?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Maaring maganap ang solar eclipse (eklipse sa araw) pagkatapos ng `asr, kaya issagawa rin ba ang salatul kasoof pagkatapos ng `asr, samantalang bawal magsagawa ng salah pagkatapos ng `asr.

 

Tanong at Sagot: 

Tanong:

Isasagawa po ba ng isang musafir ang mga salah na sunnah?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Nasasaad sa Hadeeth na pinagbabawalang lumapit sa Masjid ang sinumang kumain ng sibuyas o bawang.* Saklaw rin ba ng pagbabawal na ito ang may masamang amoy pagbabawal na ito ay ang may masamang amoy buhat sa isang bagay na ipinagbabawal gaya ng sigarilyo?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Ang maraming mga Muslim sa ngayon ay pabaya sa pagsasagawa ng salah sa jama`ah at pati na ang ilang mga magaaral ng Islam.  Ang idinadahilan nila ay may ilang mga pantas ng Islam na diumano ay nagsabing hindi raw ito fardh.  Kaya ano po ang hatol hinggil sa salah sa jama`ah at ano po ang inyong maipapayo sa mga iyon?

 

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

May Hadeeth na naghihikayat na sabihin ang dhikr na:  laa ilaaha illalaah, wahdahu laa shareeka lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ‘alaa kulli shay’in qadeer nang sampung beses pagkatapos ng salah sa fajr at maghrib; saheeh po ba ang Hadeeth na ito?

 

Tanong at Sagot:

Tanong:

Mayroon bang Hadeeth na nagpapatunay na kanais-nais ang pagpalit ng lugar kapag magsasagawa ng salah na sunnah pagkatapos magsagawa ng isang salah?

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Ano po ang hatol sa pakikipagkamay pagkatapos ng salah?  At mayroon po bang pagkakaiba ang pakikipagkamay pagkatapos ng salah na fard sa pakikipagkamay pagkataos ng salah na sunah?

 

Search Videos

<

 

Our Propagators

 

Video Play List 1

 

Play List Family Matters

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top