Pillars

Ang Islamikong Paniniwala sa mga Anghel

islampinoy.com
 
 

 

 

 

Ang Naitakdang Kapalaran

islampinoy.com
 
 

 

 

 

Mga Dua sa ALLAH

islampinoy.com
 
 

 

 

 

Fatawas & Benefits Hajj and Omra

IslamPinoy
 
 

 

 

Ang Paghingi ng Kapatawaran sa Allah (Diyos)

islampinoy.com
 
 

 

 

 

MAHAHALAGANG USAPIN PATUNGKOL SA ZAKATUL FITR

 ZAKAT AL FITR

1- BAKIT TINAWAG ITONG ZAKATUL FITR?

Tinawag itong ZAKATUL FITR dahil sa araw ng Fitr obligadong ibigay ito.

2- KAILAN DAPAT IBIGAY ANG ZAKATUL FITR?

Ang obligadong pagbibigay ng ZAKATUL FITR ay bago isagawa ang Salatul Eid, alinsunod sa Hadith ng Propeta na Naiulat mula kay Ibn Umar (kalugdan siya ni Allah) Katunayan ang sugo ni Allah ay ipinag-utos nito ang pagpapalabas ng Zakatul Fitr bago lumabas ang mga tao patungo sa kanilang pagsagawa ng dasal ng Eid” Naiulat mula kay Imam ALbukhari.

Ngunit ito ay ipinahintulot din ilabas “zakatul fitr” isang araw o dalawang araw bago isagawa ang dasal ng Eid.

Naiulat mula kay Nafie na kanyang sinabi: “katunayan si Ibn Umar ay kanyang inilalabas ang zakatul fitr para sa mga musmos at matatanda…. Isang araw o dalawang araw bago ng Eid” naiulat mula kay Imam Albukhari

Sinabi ni Shaikh Ibn Bazz: “walang pagbabawal ang pagbibigay ng Zakatul Fiter mula 28-29-30 o gabi ng Eid at gayundin sa araw ng Eid bago isagawa ang dasal ng Eid.

- May iilang mga iskolar na ipinahintulot ito anumang araw sa buwan ng Ramadan.

- Hindi na maituring na Zakatul Fitr kapag ito ay ibinigay pagkatapos ng dasal ng Eid

3-ANO ANG HATOL O HUKOM NG PAGBIBIGAY NG ZAKATUL FITR?

Ang pagbibigay ng ZAKATUL FITR ay ipinag-utos (obligado) sa bawat muslim na lalaki at babae, malaya man o alipin, bata, matanda, at ipinag-utos ilabas ang Zakatul Fitr sa sinumang obligado sa kanya na sinusustentuhan katulad ng asawa, magulang at mga anak.

4- ANO ANG DAHILAN KUNG BAKIT TAYO NAGBIBIGAY G ZAKATUL FITR?

Walang pag-aalinlangan na ang pagbibigay ng Zakatul Fitr ay punong-puno ng mga magagandang aral, kabilang dito ay;

1- Upang dalisayin ang tao sa mga pagkukulang nito sa panahon ng siya ay nag-aayuno.
2- Bilang paglilinis sa kanyang mga pagkakasala
3- Isang uri ng pagtulong o pagpapakain sa mga mahihirap
4- Pagkaroon ng malaking gantimpala
5- Isang Kawanggawa ng ating sarili at ating katawan
6- Pagpapasalamat kay Allah sa mga biyayang ipinagkaloob

Naiulat mula Kay Ibn Abbas (kalugdan silang mag-ama ni Allah) na kanyang sinabi:
“Ipinag-utos ng Propeta ang Zakatul Fitr bilang pagdadalisay sa taong nag-aayuno mula sa mga salita o gawa na hindi maganda at bilang pagtulong o pagpapakain sa mga dukha at mahihirap”


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرَةٌ للصائم من اللغو والرفث، وطُعمَةٌ للفقراء والمساكين".

5- GAANO KALAKI ANG IBIBIGAY NA ZAKATUL FITR NG BAWAT ISA?

Ang halaga na ibibigay na Zakātul Fiṭr ay isang Ṣāà (2.5 kg or 3kg) na tamr (dates) o shaeer (barley).
Naisalaysay mula kay Ibn Omar (kalugdan siya ni Allǎh) kanyang sinabi: “Ipinag-utos ng Sugo ni Allǎh) ang pagbibigay ng Zakātul Fiṭr: isang Ṣāà na tamr (dates), o isang Ṣāà na shaeer (barley), sa mga Muslim na alipin at malaya, lalaki at babae, bata at matanda; at ipinag-utos niya na ibigay ito bago lumabas ang mga tao sa pagdarasal.” Naiulat mula kina Imam Al-Bukhāri at Muslim.

ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فرض النبيُّ صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على العبد والحرِّ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة

KARAGDAGAN KAALAMAN:
- Maaari ring ilabas ang Zakatul Fitr katulad ng bigas o kung ano ang pangkaraniwan na kinakain ng tao sa buong taon na ang katumabas ay 2.5 – 3 kilo ng bigas

-Hindi ipinahintulot ang pagbibigay ng Zakatul Fitr sa pagkain na hindi pangkaraniwan na kinakain ng tao sa buong taon, katulad ng prutas at gayundin katulad ng mga mantika, isda, gulay at ibapa.

6- ANO ANG KUNDISYON NG PAGBIBIGAY NG ZAKATUL FITR?

Ang kundisyon nito ay hindi lalabas sa tatlo:
a-Pagiging Muslim. Hindi pinag-utusan magbigay ng Zakatul fitr ang hindi Muslim
b-Sumapit ang paglubog ng araw sa gabi ng Eid
c-Ang pagkain niya ay humigit sa pangangailangan niya o ang kanyang pamilya sa araw ng Eid at sa gabi nito.


7- KAILANGAN PA BA NG NISAB “tamang sukat” sa pagbigay ng ZAKATUL FITR?

Wala ng Nisab ang Zakatul Fitr. Kapag may higit sa pagkain para sa sarili pati ang pamilya sa araw ng eid at sa gabi nito ay obligado siyang magbigay ng Zakatul Fitr. At kung sakali wala siyang subrang pagkain sa araw mismo ng Eid ay siya ang dapat bigyan ng Zakatul FItr dahil kabilang siya sa mga mahirap.

8- KANINO IBIBIGAY ANG ZAKATUL FITR?

Ang Zakatul Fitr ay ibibigay lamang sa mga mahihirap at dukha lamang at hindi kabilang bigyan ang ibang binaggit na dapat bigyan ng Sadaqah (kawanaggawa)
Alinsunod sa sinabi ng Propeta (sumakanya ang biyaya at pagpapala):
“ Ipinag-utos ng Propeta ang pagbigay ng Zakatul Fitr bilang paglilinis o pagdalisay mula sa masasamang salita o gawa at bilang pagtulong o pagpapakain sa mga mahihirap”

قال صلى الله عليه وسلـم: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلـم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين".

9-IPINAHINTULOT BA ANG PERA BILANG KAPALIT SA PAGBIBIGAY NG ZAKATUL FITR?

Ayon sa karamihan sa mga iskolar: “Hindi pinahintulutan ang pagbibigay ng pera bilang Zakatul kapalit ng pagkain, dahil ito daw ay taliwas sa utos ng Propeta,

Ngunit ayon sa pananaw ni Abu Haneefa na sinupurtahan naman ni Shaikhul Islam Ibn Taimiyya: “Ipinahintulot ang pagbibigay ng Zakatul Fitr sa pamamgitan ng pera kapalit ng pagkain kung ito ay kinakailangan at kung ito ay mas nakakabuti”

10- MAAARI BANG IBIGAY ANG ZAKATUL FITR SA MALALAPIT NA KAMAG-ANAK O SA MGA TAONG HINDI NAGDARASAL?

Maaaring ibigay ang Zakatul Fitr sa malalapit na kamag-anak tulad ng Pinsan,pamankin o kapatid ng ating mga magulang, Ngunit sila na obligadong sustentuhan ay hindi ipinahintulot na sa kanila ibigay ang Zakatul Fitr katulad ng ating mga anak, asawang babae o ating mga magulang. Ngunit ang asawang babae ay maaaring magbigay ng ZAKATUL FITR sa kanyang asawang lalaki na mahirap.

At hindi ipinahintulot ibigay ang ZAKATUL FITR sa mga taong hindi Muslim o sa mga taong hindi nagdarasal.

11- MAAARI BANG IBIGAY ANG LAHAT NG ZAKATUL FITR SA IISANG TAO NA MAHIRAP?

Oo maaring ibigay sa iisang tao at maaari ring magkakahiwalay na mga mahihirap na mga tao

12- KUNG MAY NAG MAGANDANG-LOOB NA NAGBIGAY NG ZAKATUL FITR PARA SA ATIN, ITO BA AY IPINAHINTULOT?

Oo ito ay ipinahintulot ngunit kailangan muna ng pahintulot mula sa atin bago niya ibigay ang zakatul fitr na nararapat sa atin.

13- MAY NATATANGI BANG DUA SA PAGBIGAY NG ZAKATUL FITR?

Walang natatanging dua hinggil dito.

14- MAAARI BANG IPADALA SA IBANG LUGAR O IBANG BANSA ANG ZAKATUL FITR?

May dalawang pananaw ang mga iskolar hinggil dito.
Mas mainam na ibigay ito sa mga mahihirap kung saan siya kasalukuyang nakatira,
Ngunit ayon sa iilang mga iskolar: “ ipahintulot ang pagpapadala ng Zakatul Fitr sa ibang lugar o ibang bansa kung ito kinakailangan kahalintulad ng mga lugar na labis na nangangailangan sanhi ng katirapan at kalamidad

 

 

- HALINA’T SILIPIN NATIN ANG MGA FATWA NG MGA PANTAS NG ISLAM HINGGIL SA PAGPAPAHINTULOT NG PAGPAPADALA NG ZAKATUL FITR SA IBANG LUGAR O BANSA

Binaggit sa Fatwa ng Islamweb:
“Ang pangunahing pinagkaisahan, ay ang Zakat ay ipamamahagi sa sa lugar na kasalukuyan siyang nakatira. At nagkaisa rin ang mga pantas na kung ang bansa na kasalukuyan ay hindi na halos kailangan ang nasabing zakat o iilan lamang ang karapat-dapat bigyan dito dahil sa kakulangan ng mga mahihirap ay ipinahintulot na ito ay ilipat sa ibang lugar na labis na nangangailangan.

Tinanong si Shaikh Uthaimeen Hinggil dito,
kanyang sinabi: “Oo, ipinahintulot ang paglipat ng Zakat sa ibang bansa o lugar, ngunit ang mainam ay doon parin ito ipamamahagi kung saan siya kasalukuyang nakatira maliban lamang kung ito ay kinakailangan o mas malaki ang kabutihan nito sa paglipat sa ibang lugar tulad ng may mga kamag-anak sa ibang lugar o bansa o ang lugar na iyon ay labis ang pangangailangan nito dahil sa kahirapan ay ipinahintulot itong ilipat sa kanila”
ang fatwa na ito ay kinuha mula sa Islamweb

Tinanong ang Mufti ng Bansang Jordan hinggil sa paglipat o pagpapadala ng zakatul fitr sa ibang lugar o bansa, kanilang sinabi: “Maaaring ilipat o ipadala ang Zakat at kabilang na ang zakatul Fitr mula sa lugar na kanyang kinaroroonan tungo sa ibang lugar na labis na nangangailangan tulad ng pagbibigay sa mga nangangailangan na mga kamag-anak,o sa mga tinamaan ng sakuna na labis na nangangailangan ng agarang tulong.” Maaring tingnan sa website ng darulifta ng Jordan

Tinanong si Ustadz Doctor Khalid Mosleh hinggil sa pagpadala ng zakatul fitr sa ibang bansa o lugar, Kanyang sinabi:

“Ipinahintulot ipadala ang ZAKATUL FITR mula sa bansa na kung saan siya namamalagi patungo sa bansa na labis na nangangailangan o nakikita niya na mas nakakabuti” ito ay makikita sa kanyang daily program sa Q&A yuotube

Tinanong si Ustadz Doctor Mustafa Al-adawi hinggil sa pagpapadala ng zakatul fitr sa ibang bansa o lugar, Kanyang sinabi:
“Ipinahintulot ipadala ang ZAKATUL FITR sa ibang bansa o lugar kung ang kanyang pinapadalhan ay Muslim at labis na nangangailangan”
makikita sa kanyang daily program sa Q&A yuotube

15- ANO ANG HUKOM O HATOL SA ZAKATUL FITR NA IBINIGAY PAGKATAPOS NG SALATUL EID?

Ang Zakah na ito ay maituturing na pangkaraniwang Sadaka “kawang-gawa” lamang at hindi siya matatawag na Zakatul Fitr

 

Ang Araw ng Paghuhukom sa Islam

islampinoy.com
 
 

 

 

 

Ang Hajj

islampinoy.com
 
 

 

 

 

 

Sino si Allah

islampinoy.com
 
 

 

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top