IslamPinoy - Our Exam Challenge (Test) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3 Tue, 26 Jan 2021 20:48:35 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb Level 10 Lesson 26 Ang Islam ay nag simula na kakaiba http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1601-level-10-lesson-26-ang-islam-ay-nag-simula-na-kakaiba http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1601-level-10-lesson-26-ang-islam-ay-nag-simula-na-kakaiba Ang Islam ay nag simula na kakaiba


Deskripsyon: Isang maiksing hadith tungkol sa pagiging kakaiba. Sinusundan ng pagtalakay sa Pagkaka-iba, at kung paano ito nauugnay sa Islam sa kasalukuyan at sa nakaraan.

Ni Aisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa01 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:42:45 +0000
Level 10 Lesson 25 Sensitibong Usapinn (intimate Issues) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1600-level-10-lesson-25-sensitibong-usapinn-intimate-issues http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1600-level-10-lesson-25-sensitibong-usapinn-intimate-issues Sensitibong Usapinn (intimate Issues)


Deskripsyon: Isang maiksing alituntunin sa maselang usapan at mga kaasalan sa kwarto (mag-asawa) na naaayon sa batas ng Islam.

NiAisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa01 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:41:30 +0000
Level 10 Lesson 24 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (2 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1599-level-10-lesson-24-kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-2-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1599-level-10-lesson-24-kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-2-of-2 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (2 of 2)


Deskripsyon: Ang papel na ginagampanan ng kalusugan at ehersisyo sa buhay ng isang mananampalataya.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa 04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:40:04 +0000
Level 10 Lesson 23 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (1 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1598-level-10-lesson-22-kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-1-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1598-level-10-lesson-22-kalusugan-at-kalakasan-ng-katawan-1-of-2 Kalusugan at Kalakasan ng Katawan (1 of 2)


Deskripsyon: Maigsing patnubay sa wastong pagkain at nutrisyon sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:32:54 +0000
Level 10 Lesson 22 Pag Unawa sa Media Stereotyping http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1597-level-10-lesson-22-pag-unawa-sa-media-stereotyping http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1597-level-10-lesson-22-pag-unawa-sa-media-stereotyping Pag Unawa sa Media Stereotyping


Deskripsyon: Isang maikling paglalarawan sa media stereotyping, paano ito gumagana at paano ito nagpapakalat ng mga kurukuro. Sinundan ito ng mga mungkahi upang hadlangan ang negatibong resulta ng media stereotyping.

NiAisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Pamamahala sa Pagbabago

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:31:23 +0000
Level 10 Lesson 21 Salaysay ng Propeta: Katapatan http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1596-level-10-lesson-21-salaysay-ng-propeta-katapatan http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1596-level-10-lesson-21-salaysay-ng-propeta-katapatan Salaysay ng Propeta: Katapatan


Deskripsyon:Maiksing pagpapakilala kay Imam An-Nawawi at pagpapaliwanag sa unang hadith sa kanyang koleksyon na kilala sa katawagang "Imam An-Nawawi’s Forty Hadith".

NiAisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Mga Piling Pangungusap

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:29:56 +0000
Level 10 Lesson 20 Islamikong mga Habilin at Pamana (2 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1595-level-10-lesson-20-islamikong-mga-habilin-at-pamana-2-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1595-level-10-lesson-20-islamikong-mga-habilin-at-pamana-2-of-2 Islamikong mga Habilin at Pamana (2 of 2)


Deskripsyon:Ang pangalawang mga tagapagmana, ang mga hindi magmamana at ang pagsusulat ng huling habilin.

NiAisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:28:19 +0000
Level 10 Lesson 19 Islamikong mga habilin at pamana (1 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1594-level-10-lesson-19-islamikong-mga-habilin-at-pamana-1-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1594-level-10-lesson-19-islamikong-mga-habilin-at-pamana-1-of-2 Islamikong mga habilin at pamana (1 of 2)


Deskripsyon: Ang kahulugan ng habilin at ang listahan ng lahat ng mga may karapatang magmana mula sa ari-arian ng namatay.

NiAisha Stacey (© 2017 NewMuslims.com)

Nai-publish sa03 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralain > Mga Gawaing Pagsamba > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:26:30 +0000
Level 10 Lesson 18 Mga Kaugalian sa Libing ( 2 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1593-level-10-lesson-18-mga-kaugalian-sa-libing-2-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1593-level-10-lesson-18-mga-kaugalian-sa-libing-2-of-2 Mga Kaugalian sa Libing ( 2 of 2)


Deskripsyon: Paghuhugas, pagbabalot, paglilibing, at pakikiramay.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa03 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:24:41 +0000
Level 10 Lesson 17 Mga Kaugalian sa Libing (1 of 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1592-level-10-lesson-17-mga-kaugalian-sa-libing-1-of-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/223-level-10-for-new-muslim/1592-level-10-lesson-17-mga-kaugalian-sa-libing-1-of-2 Mga Kaugalian sa Libing  (1 of 2)


Deskripsyon:Paano kumilos kapag dumarating sa atin ang kamatayan o sa isang taong kilala natin at kung ano ang gagawin kaagad pagkatapos.

Ni Aisha Stacey (© 2017 IslamReligion.com)

Nai-publish sa03 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa

]]>
Mga Madaliang Pagsusulit Mon, 14 Oct 2019 10:22:16 +0000