IslamPinoy - Level 3 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3 Sun, 01 Nov 2020 01:26:05 +0000 Joomla! - Open Source Content Management en-gb Level 3, Lesson 16 Pagkain – Sa pamamaraang Islamiko (bahagi 1 ng 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/1087-level-3-lesson-16-pagkain-sa-pamamaraang-islamiko-bahagi-1-ng-3 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/1087-level-3-lesson-16-pagkain-sa-pamamaraang-islamiko-bahagi-1-ng-3  

Pagkain – Sa pamamaraang Islamiko (bahagi 1 ng 2)

 

 

Deskripsyon: Ang kagandahang asal sa pagkain.

NiAisha Stacey (© 2012 NewMuslims.com)

Nai-publish sa29 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Alituntunin sa Tamang Pagkain

Mga Layunin

· Upang pahalagahan ang Islam bilang isang holistikong paraan ng pamumuhay at ang mga maliliit na kilos gaya ng pagkain ay maaaring maging isang kapakipakinabang na gawaing pagsamba.

· Upang matutunan ang Islamikong kaugalian ng pagkaini.e. ang mga kinakailangang kilos bago at pagkatapos kumain.

Terminolohiyang Arabik

· Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawain ng Propeta.

 

]]>
Level 3 for new Muslim Tue, 25 Dec 2018 11:22:24 +0000
Level 3, lesson 21 Mga Gayuma at Agimat / Dala-dalahan http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/924-level-3-lesson-21-mga-gayuma-at-agimat-dala-dalahan http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/924-level-3-lesson-21-mga-gayuma-at-agimat-dala-dalahan  

Mga Gayuma at Agimat / Dala-dalahan

 

Deskripsyon: Isang masusing pagsusuri sa paggamit ng mga gayuma at agimat/dala-dalahan na laganap sa nakaraan at kasalukuyang mga lipunan at ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin tungkol dito.
NiImam Kamil Mufti


Mga Kinakailangan

· Paniniwala sa Allah (2 bahagi).


Mga Layunin

· Upang maunawaan kung gaano kalaganap ang mga gayuma at agimat sa modernong lipunan.
· Upang maunawaan ang tunay na kahulugan ng gayuma, agimat/dala-dalahan, at anting-ating.
· Upang maging pamilyar sa mga karaniwang agimat.
· Upang maging pamilyar sa mga gayuma at agimat sa sina-unang Arabia
· Upang maunawaan ang pangkalahatang Islamikong alintuntunin hinggil sa mga gayuma at agimat.
· Upang malaman ang Islamikong patakaran tungkol sa Quranikong mga gayuma at agimat.

 

]]>
Level 3 for new Muslim Tue, 14 Aug 2018 11:27:02 +0000
Level 3, lesson 20 Pangitain / Pamahiin http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/923-level-3-lesson-20-pangitain-pamahiin http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/923-level-3-lesson-20-pangitain-pamahiin  

Pangitain / Pamahiin

Deskripsyon: Isang pangkalahatang-ideya ng mga pangitain na karaniwang matatagpuan sa modernong lipunan, ang kanilang mga posibleng pinanggalingan at ang Islamikong perpestibo sa mga pangitain na ito.
Ni Imam Kamil Mufti

Mga Kinakailangan

· Paniniwala sa Allah (2 bahagi).


Mga Layunin
· Upang maunawaan kung gaano kalawak ang mga pangitain sa modernong lipunan.
· Upang malaman ang pinakamalapit na kahulugan ng Pangitain.
· Upang ipakita ang pangkalahatang-ideya ng mga karaniwang mga pangitain at ang kanilang posibleng mga pinagmulan.
· Upang bigyan ng Islamikong paghatol ang mga Pangitain
· Upang ituro ang panalangin para sa paghingi ng kapatawaran dahil sa paniniwala sa mga pangitain.

]]>
Level 3 for new Muslim Tue, 14 Aug 2018 11:22:58 +0000
Level 3, lesson 19 Pagpupunas sa mga Medyas, Pagbabayad sa Panalangin, at ang Pagdarasal ng Naglalakbay http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/922-level-3-lesson-19-pagpupunas-sa-mga-medyas-pagbabayad-sa-panalangin-at-ang-pagdarasal-ng-naglalakbay http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/922-level-3-lesson-19-pagpupunas-sa-mga-medyas-pagbabayad-sa-panalangin-at-ang-pagdarasal-ng-naglalakbay  

Pagpupunas sa mga Medyas, Pagbabayad sa Panalangin, at ang Pagdarasal ng Naglalakbay

Deskripsyon: Ang araling ito ay nagbibigay liwanag sa ilang natatanging pagkakataon kung saan ang Islamikong batas ay nagpapahintulot ng kaluwagan tungkol sa pagsasakatuparan ng kanilang gawain.
Ni Imam Kamil Mufti

Mga Kinakailangan

· Panalangin para sa mga Baguhan (2 bahagi).


Mga Layunin

· Upang matutunan ang mga kahulugan, kundisyon, at pamamaraan ng pagpupunas sa medyas.
· Upang matutunan kung paano bumawi/magbayad sa mga nakaligtaang mga pagdarasal.
· Upang matutunan ang tungkol sa panalangin ng naglalakbay.

]]>
Level 3 for new Muslim Tue, 14 Aug 2018 11:12:33 +0000
Level 3, lesson 18 Payak na Kapaliwanagan sa Dakilang Talata ng Quran: Aaya tul-Kursi http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/919-level-3-lesson-18-payak-na-kapaliwanagan-sa-dakilang-talata-ng-quran-aaya-tul-kursi http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/919-level-3-lesson-18-payak-na-kapaliwanagan-sa-dakilang-talata-ng-quran-aaya-tul-kursi  

Payak na Kapaliwanagan sa Dakilang Talata ng Quran: Aaya tul-Kursi

Deskripsyon: Ang araling ito ay tulong sa pagsasaulo ng Aaya tul-Kursi at pagunawa sa kanyang kahulugan.
NiImam Kamil Mufti


Kailangan

· Paniniwala sa Allah (2 Bahagi).


Mga Layunin

· Upang matutunan ang salin at kapaliwanagan ng Aaya tul-Kursi sa payak na wika.

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 12:05:14 +0000
Level 3, lesson 17 Pagkain sa Islamikong Paraan (Bahagi 2 ng 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/918-level-3-lesson-17-pagkain-sa-islamikong-paraan-bahagi-2-ng-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/918-level-3-lesson-17-pagkain-sa-islamikong-paraan-bahagi-2-ng-2  

Pagkain – Sa Islamikong Paraan (Bahagi 2 ng 2)

 

Deskripsyon: Ang kaasalan sa Pagkain. Bahagi 2.


Mga Layunin

· Upang pahalagahan na mayroong mga biyaya sa pagkain.
· Upang matutunan ang ilan pang mga Islamikong paguugali, kabilang na ang mga kilos na gagawin pagkatapos kumain.
· Upang malaman ang kahalagahan ng kalinisang oral (oral hygiene) sa Islam.
· Upang matutunan ang Islamikong alituntunin sa pag-inom ng tubig.

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 11:40:36 +0000
Level 3 lesson 16 Pagkain, Sa pamamaraang Islamiko (bahagi 1 ng 2) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/917-level-3-lesson-16-pagkain-sa-pamamaraang-islamiko-bahagi-1-ng-2 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/917-level-3-lesson-16-pagkain-sa-pamamaraang-islamiko-bahagi-1-ng-2 Pagkain, sa pamamaraang Islamiko (bahagi 1 ng 2)

 

Deskripsyon: Ang kagandahang asal sa pagkain.

Mga Layunin

· Upang pahalagahan ang Islam bilang isang holistikong paraan ng pamumuhay at ang mga maliliit na kilos gaya ng pagkain ay maaaring maging isang kapakipakinabang na gawaing pagsamba.
· Upang matutunan ang Islamikong kaugalian ng pagkaini.e. ang mga kinakailangang kilos bago at pagkatapos kumain.

 

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 11:35:58 +0000
Level 3, lesson 15 Pangangalaga ng Sunnah (bahagi 4 ng 4) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/916-level-3-lesson-15-pangangalaga-ng-sunnah-bahagi-4-ng-4 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/916-level-3-lesson-15-pangangalaga-ng-sunnah-bahagi-4-ng-4 Pangangalaga ng Sunnah (bahagi 4 ng 4)

Deskripsyon:Pambungad sa koleksyon ng hadith, ang pangangalaga nito at paghahatid. Bahagi 4: Ikatlo at pangapat na yugto sa pagkalap ng hadith at pamamaraan ng pangangalaga nito.
NiImam Kamil Mufti

Kinakailangan

· Gabay para sa mga Baguhan sa Hadith at Sunnah.


Mga Layunin

· Kilalanin ang apat na mga yugto ng pagkalap ng hadith.
· Kilalanin ang tungkulin ni Umar bin Abdulaziz sa pangangalaga ng Sunnah.
· Kilalanin ang pagkumpleto ng koleksyon ng hadith sa ikatlong siglo at ang mga pangunahing gawain ng panahon.
· Alamin ang ibat-ibang paraan ng pangangalaga ng hadith.

 

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 11:04:36 +0000
Level 3, lesson 14 Pagpapanatili ng Sunnah (bahagi 3 ng 4) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/915-level-3-lesson-14-pagpapanatili-ng-sunnah-bahagi-3-ng-4 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/915-level-3-lesson-14-pagpapanatili-ng-sunnah-bahagi-3-ng-4  

Pagpapanatili ng Sunnah (bahagi 3 ng 4)

 

Deskripsyon: Pambungad sa kalipunan ng hadith, ang pangangalaga at paghahatid. Bahagi 3: Ikalawang yugto sa koleksyon ng hadith at si Sahifah ng Hammam ibn Munabbih.

Ni Imam Kamil Mufti

Kinakailangan

·     Gabay ng mga Baguhan para sa Hadith at Sunnah.

 

Mga Kinakailangan

·      Pahalagahan ang mga pagsisikap at sigasig ng mga kasamahan sa pagpapanatili at paghahatid ng Sunnah.

·       Pahalagahan ang paglalakbay sa paghahanap para sa hadith ng mga naunang mga  Muslim.

·       Maunawaan ang kahalagahan ni Sahifah ng Hummam ibn Munabbih sa masusing pagtitiyak ng mga nakasulat na pagpagpapanatili sa Sunnah mula sa mga unang panahon.

 

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 10:53:06 +0000
Level 3, lesson 13 Pagpapanatili ng Sunnah (Bahagi 2 ng 4) http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/914-level-3-lesson-13-pagpapanatili-ng-sunnah-bahagi-2-ng-4 http://islampinoy.com/index.php/newmuslims3/our-exam-challenge-test/level-3/914-level-3-lesson-13-pagpapanatili-ng-sunnah-bahagi-2-ng-4  

Pagpapanatili ng Sunnah (Bahagi 2 ng 4)

 

Deskripsyon: Pambungad sa kalipunan ng hadith, ang pagpapanatili at paghahatid nito. Bahagi 2: Mga Kasamahang nagpanatili ng Sunnah at ang pagsusulat ng hadith sa kapanahunan ng Propeta.
Ni Imam Kamil Mufti

Kinakailangan

· Gabay ng mga Baguhan sa Hadith at Sunnah.


Mga Layunin

· Kilalanin sina Abu Hurairah, Aisha, ‘Abdullah ibn ‘Umar and ‘Abdullah ibn ‘Abbas ang mga pangunaging kasamahan na nagpanatili ng Sunnah ng Propeta.
· Unawain na ang hadith ay pinanatili sa panulat noong unang araw ng Islam bilang karagdagan sa pagmememorya nito.

]]>
Level 3 for new Muslim Sun, 12 Aug 2018 10:42:39 +0000