Level 9 for new Muslim

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - Kapanahunan ng Makkah (3 of 3)


Deskripsyon:Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 3 Bahagi : Pagtanggi sa mensahe at pagmamalupit sa mga Muslim.

NiImam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay

 

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan ng Makkah (2 of 3)


Deskripsyon: Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 2 Bahagi : Ang kanyang karampatang gulang, ang unang kapahayagan at ang lihim na pag-anyaya.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay

 

Detalyadong Talambuhay ni Propeta Muhammad - kapanahunan sa Makkah (1 of 3)

Deskripsyon:Tatlong bahaging araling dinedetalye ang buhay ni Propeta Muhammad bago ang pagkapropeta at ang mga taong sumunod pagkatapos ng pagkapropeta hanggang ang mga Muslim ay napilitang lisanin ang Meka. 1 Bahagi : Bago ang Islamikong Arabya at ang unang bahagi ng buhay ni Propeta Muhammad.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa04 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay

 

Interpretasyon ng Panaginip


Deskripsyon: Isang maikling pagpapaliwanag ng mga panaginip; ang kanilang kahalagahan sa Islam at ang tatlong iba't ibang uri ng mga panaginip. Sinundan ito ng ilang mga detalye tungkol sa interpretasyon ng panaginip at ang mga panaginip ng mga propeta.

Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa 09 Apr 2018-Huling binago sa 11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Mga Haligi ng Paniniwala

 

Ang Espiritwal na mga Kapakinabangan ng Pag-aayuno at Kawang-gawa


Deskripsyon:Maikling pagpapaliwanag ng dalawa sa limang haligi ng Islam, na sumasaklaw sa mga dahilan sa likod ng kanilang mataas na kalagayan at ang espirituwal na mga pakinabang ng ganap na pakikilahok sa mga gawaing ito ng pagsamba.

Ni Aisha Stacey (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa28 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Pag-aayuno

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top