Level 8 for new Muslim

Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (2 of 2)


Deskripsyon: Ang ikalawang aralin ay nagtatalakay sa sagradong mga lungsod, ang Medina at Jerusalem at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng mga Muslim.

Ni Aisha Stacey (© 2015 IslamReligion.com)

Nai-publish sa09 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam

 

 

Mga Banal na Lungsod; Mecca, Medina, at Jerusalem (1 of 2)


Deskripsyon:Ang kahalagahan ng mga sagradong lungsod at kung bakit sila ay mayroong espesyal na lugar sa puso ng lahat ng Muslim.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa18 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Kagandahan ng Islam > Mahuhusay na Katangian ng Islam

 

Mga Kabutihang Dulot ng Pagiging Isang Muslim.


Deskripsyon: Ang benepisyo ay lumalago habang ang tao ay nadadagdagan ang paniniwala at natututunan pa ang tungkol sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa18 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Mga Paraan sa Pagpapalawak ng Paniniwala

 

Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (2 of 2)


Deskripsyon:Mga terminong nauugnay sa mga Muslim na pagpapakadalubhasa (scholarship) at kung bakit ang mga Muslim ay sinusunod ang nasa gitnang daan o pamamaraan.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa08 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim

 

Ang Tungkulin ng isang Muslim na Iskolar (1 of 2)


Deskripsyon: Ang mga katangiang tinataglay ng isang Iskolar sa Islam.

Ni Aisha Stacey (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa18 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top