Level 7 for new Muslim

Yaong mga Malililiman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 2 ng 2)

Pagsisikap para Malililiman


Deskripsyon: Isang pagpapatuloy ng aralin 1 na naglalarawan sa huling 3 grupo ng mga tao na pasisilungin ng Allah.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa26 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay

 

Yaong mga Naliliman sa Oras na wala ng Lilim (bahagi 1 ng 2)

 

Ang Paglalahad ng Habag ng Allah


Deskripsyon: Isang panimula sa pitong pangkat ng mga tao na malililiman sa Araw ng Paghuhukom at mas detalyadong sulyap sa unang tatlo.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa26 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay

 

Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 2 ng 2)

 

Mga Kapitbahay - Masama at Mabuti


Deskripsyon: Mga payo at mga pahiwatig para sa mabuting pakikitungo sa mga kapitbahay at paano harapin ang mga hindi matuwid o masasamang kapitbahay.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa26 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim

 

Ang Mga Karapatan ng mga Kapitbahay sa Islam (bahagi 1 ng 2)

 

Ang Maayos na Pakikitungo sa mga Kapitbahay


Deskripsyon: Ang isang sulyap sa kung papaano si Propeta Muhammad, ang awa at pagpapala ng Allah ay mapasakanya, at ang sahabah nakitungo sa kanilang mga kapitbahay.

Ni Aisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa26 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Komunidad ng Muslim

Mga Layunin

· Upang makita at maintindihan kung paano ang ugnayan sa kapwa ay nakaka-apekto sa mas malawak na komunidad.

· Upang maunawaan na ang mga mabubuting kapitbahay at malasakit sa mula kanila ay isang pagpapala mula sa Allah na dapat mapanatili at mapangalagaan.

· Upang maunawaan na ang malasakit para sa mga kapitbahay ay nangangahulugang para sa lahat ng mga kapitbahay hindi lamang sa mga parehong lahi, etniko o relihiyon.

 

Isang Paliwanag ng Surah Al-Ikhlas

Deskripsyon:Upang maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng ika-112 surah ng Quran at malaman na ito ay isang paglilinaw din ng kahulugan ng Tawheed.

NiAisha Stacey (© 2014 NewMuslims.com)

Nai-publish sa26 Mar 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Ang Banal na Quran > Kapaliwanagan ng Ilang Talata

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top