Tagalog

Mapanatili ang Magandang Samahan

IMG 20171020 133643

 

Deskripsyon: Ang pagiging mapanuri sa mga pipiliing kaibigan at kasama ay nakakatulong upang mapanatili at mapangalagaan ang kanyang relihiyon. Ito ang pakinabang ng aralin na ipinaliwanag rin kung paano ito makamit
Ni Imam Kamil Mufti


Mga Layunin

· Upang malaman kung paano maging mapanuri kapag pipili ng mga kaibigan at kasama.
· Upang malaman ang halaga at uri ng impluwensya ng mga kasama sa bawat isa.
· Upang malaman ang mga pakinabang ng pakikipag-kaibigan sa mga matuwid na Muslim.

 

Terminong Arabik

· Iblees – Ang pagalan ni Satanas sa wikang Arabik.
· Sunnah - ang salitang Sunnah ay maraming pagpapakahulugan depende sa sinasaklaw na usapin, subalit sa kabuuan tumutukoy ang salitang ito sa anumang naiulat na mga gawain, ginawa at pinahintulutang gawin ng Propeta.
· Shaytan- Kung magkaminsan ay binabaybay/sinasambit Shaitan o Shaytaan. Ito ay salitang ginamit sa Islam at sa wikang Arabik upang tukuyin ang diyablo o Satanas, siyang kumakatawan sa kasamaan.
· Zakah - obligadong kawanggawa.
· Masjid - Ang Arabikong termino sa mosque.


Ang mga pinakamagandang paraan na maingatan at maprotektahan ng mga Muslim ang kanilang relihiyon ay ang pumili sila ng kanilang mga kaibigan at kasama. Kung hindi pagsisikapan, makikita ang dami ng impluwensya nila bilang mga magkakaibigan sa isat-isa . Sapat na ang pananalita ng Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah:

Ang isang tao ay nasa paraan ng pamumuhay (deen) ng kanyang malapít na kaibigan, kaya't hayaan ang mga tao na makita kung sino ang kanilang kinuha bilang mga malapit na kaibigan." (Abu Daawood)

Ang isang malinaw na katotohanan sa pagkakaroon ng mga malapit na kaibigan ay dahil sa mga bagay na mayroon silang pagkakapareho. Mayroon silang magkatulad na interes at libangan, mabuti ang kanilang ugnayan, at sinusubukang pasiyahin ang isa't isa sa pamamagitan ng pagtupad sa mga bagay na gusto ng kanilang mga kaibigan. Dahil dito, sila ay nasa parehong deen, o paraan ng pamumuhay. Kung ang isang tao ay masama, magkakaroon siya ng mga kaibigang masama ; kung ang isa ay inilalaan ang kanilang buhay sa agham, magkakaroon sila ng mga siyentipikong kaibigan; at kung inilaan ng isang tao ang kanilang buhay sa Islam, pipili rin naman sila ng mga mabubuting Muslim bilang mga kaibigan.
Kapag pinipili ng isang tao ang masasamang kaibigan, hinihikayat nila siya na gumawa ng mga kasamaan, o sa anumang paraan hindi sila hihikayat sa kanya na gumawa ng mga mabubuting gawa. Sa kabilang banda, kung ang isang tao ay maingat na pinipili ang kanilang mga kaibigan at sinasamahan lamang ang matuwid, sila ay magpapayo at mag-uutos sa bawat isa sa kabutihan, pinipigilan at binibigyan ng babala ang isa't isa sa paggawa ng masama. Ang isang malinaw na halimbawa nito ay kung ang isang Muslim na nananalangin ay makipagkaibigan sa taong hindi, kapag dumating na ang oras ng pagdarasal, ang kanilang kaibigan na hindi nananalangin ay malamang na hindi ipaalala sa kanya na oras na para sa pagdarasal. Sa halip, maaaring kapag nais ng isang taong nagdarasal na humingi ng paumanhin para manalangin, maaari pa ring sikaping pigilan siya ng kaibigan o sabihin sa kanya na ipagpaliban ang pagdarasal. Gayundin, kung nakikipagkaibigan ang isang tao na hindi natatakot sa paggawa ng mga kasalanan, maaari nilang hikayatin ang kanilang mga kaibigan na gumawa ng parehong kasalanan. Binanggit ni Allah kung ano ang sasabihin ng isang taong kasama ng masama sa Araw ng Paghuhukom sa sumusunod na talata:


"At (alalahanin) ang Araw kung kailan ngangatngatin ng sinumang masama ang kanyang mga kamay at sasabihin: 'Kasawian sa akin! Kung tinahak ko lamang sana ang landas kasama ng Sugo. Kasawian sa akin! Kung hindi ko lang kinuha si ganito-at-si ganyan bilang isang kaibigan! Nailigaw niya ako sa Paalaala na ito (ang Quran) pagkatapos na dumating ito sa akin. At si Satanas kailanman ay nangiiwan sa tao sa oras ng pangangailangan. "(Qur'an 25: 27-29)

Sinabi ng Propeta tungkol sa masamang kasama:

"Ang halimbawa ng isang matuwid at masamang kasama ay tulad ng isa na nagdadala ng pabango at isa na isang panday. Kung tungkol sa isa na nagdadala ng pabango, siya ay maaaring magbibigay sa iyo ng pabango, o maaari mo itong bilhin, o [kaya naman] makakaamoy ka ng isang kaaya-ayang samyo mula sa kanya. Kung tungkol sa panday, siya (ang panday) ay susunugin ang kanyang damit, o makakaamoy ka ng isang nakakasulasok na amoy mula sa kanya. "(Saheeh Al-Bukhari)

Lubha itong mahalaga sa mga Muslim na bago pa lamang yumakap sa Islam, o sa mga taong ipinanganak sa mga pamilyang Muslim na kailan lamang napagpasyahang sumunod sa mga katuruan ng pananampalataya. Maaaring nagkaroon sila ng maraming mga gawi at maaaring nasanay na sa iba't ibang mga paraan na itinuturing na mga kasalanan sa Islam, at kailangan nila ng mabuting kasama upang tulungan sila sa kanilang pakikibaka upang maiwasan ang mga ito. Magandang halimbawa marahil ay ang paninigarilyo o pag-inom. Kung nais ng isang tao na "talikdan ito" magiging masama para sa kanila na makipagkaibigan sa mga Muslim o panatilihin ang pakikisama sa mga dating kaibigan na naninigarilyo o umiinom. Sa halip ay dapat silang sumama sa mga yaong magpapaalala sa kanila sa Allah at ilaan ang kanilang mga sarili sa pag-aaral at pagtuturo ng relihiyon kasama ang pagsasanay sa mga doktrina nito.

Kadalasan, marami sa mga pumapasok sa Islam ay nahaharap sa pagsalungat, hindi pagkakaunawaan at pinsala, lalo na sa mga pinakamalapit sa kanila. Dapat mong tandaan at malaman na sa pamamagitan nito ay umaangat ang iyong antas, isang paglilinis ng mga kasalanan, at isang pagsusulit kung saan sinusubok ka ni Allah, Upang makita ang lawak ng iyong pagkamakatotohanan at katatagan sa iyong relihiyon. Ang pagkakaroon ng mga relihiyosong Muslim bilang mga kaibigan ay isang dagdag na tulong para sa iyo, na susubukang makasama ka sa oras ng iyong pangangailangan.

Maraming mga paraan upang ang isang tao ay makatagpo at makipagkaibigan sa mga taong matuwid, at ang isa sa pinakamagandang lugar ay ang mosque (masjid). Doon ay makikita mo ang pinakamahusay sa mga Muslim. Sinabi ni Allah, na naglalarawan sa mga Muslim na nandoon madalas:

"Ang mga Mosque ng Allah ay madalas na pinupuntahan ng mga taong naniniwala sa Allah at sa Huling Araw, isinasagawa ang mga panalangin, nagbibigay ng obligadong kawang-gawa (zakat) at walang kinatatakutan sa sinuman maliban kay Allah. At sila ang tunay na pinatnubayan tungo sa katotohanan." (Quran 9:18)

Kung ang inyong moske ay may mga pagaaral, siguraduhin na daluhan ito, dahil ang pinakamagandang pagtitipon ay yaong kung saan ang relihiyon ni Allah ay tinatalakay. Kung ikaw ay isang mag-aaral sa unibersidad, isang magandang lugar upang makatagpo ng mabubuting tao ay maaaring ang Muslim Students Association. Kung walang mosque sa iyong lugar at nakatira ka malayo sa mga Muslim, maaari mong isaalang-alang ang paglipat sa lugar na maraming Muslim. Kung hindi, maaari kang dumalo sa isang moske sa isang mas malaking bayan minsan sa isang linggo. Samantala, may ilang mga kapaki-pakinabang na grupo at mga lupon sa pag-aaral na maaari mong makita sa internet. Hanggat maaari, dapat mong gawin ang lahat ng iyong makakaya upang magkaroon ng mabuting kasama; mga tao na hihikayat at tutulong sa iyo na maisabuhay ang iyong pananampalataya.

Maaaring isipin ng isang tao na katanggap-tanggap na panatilihin ang pagiging malapit sa mga taong nagsasagawa ng ibang mga pananampalataya at isiping sila ay pawang mabubuting tao. Dapat nating maunawaan na ang pinakamabigat na kasalanan sa Islam ay yaong pagsunod sa ibang relihiyon maliban pa rito. Maraming pinsala sa pag-uugnay sa mga taong iba ang mga pananiniwala. Malinaw na hindi nila sinusunod ang relihiyon ng Islam dahil sa mga pagdududa at pagkalito na maaaring mayroon sila tungkol dito. Ang mga taong ito ay maaaring hayagang pag-usapan ang kanilang mga pag-aalinlangan at pagkalito sa mga Muslim, o subukan na kumbinsihin ang mga ito sa kanilang relihiyon, alinman sa tahasan o sa isang patagong paraan. Ang mga Muslim na walang sapat na kaalaman tungkol sa Islam ay maaaring magsimulang mag-alinlangan tungkol sa mga isyu na kanilang pinalutang. Ito ay isa lamang sa maraming mga nakapipinsalang epekto na maaaring magresulta sa madalas na pakikisama sa mga tao ng iba pang mga pananampalataya. Hindi ibig sabihin na dapat mo nang itigil ang lahat ng iyong nakaraang ugnayan, ngunit dapat kang maging maingat sa kung sino ang kasalamuha at kung hanggang saan.

Gayunpaman, hindi rin sapat na makipagkaibigan ka sa alinmang Muslim. Sa halip, dapat kang humanap ng mga relihiyosong Muslim na maging sila ay sinusubukan ang kanilang buong kakayahan na sumunod sa mga katuruan ng relihiyon. Maaari mong makita ang maraming mga Muslim na nagkukulang sa pagtupad sa mga obligasyon at pag-iwas sa mga ipinapagbabawal ng relihiyon. Magkakaiba ang lawak ng pagkukulang ng bawat tao, ngunit ito ay dahil sa katotohanan na ang Shaytan (Satanas) ay ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang mailigaw ang mga tao. Ang sabi ni Allah:

“Sinabi ni [Satan (Iblees)]: ‘Sa iyong Kapangyarihan, katiyakang ililigaw ko silang lahat.’” (Quran 38:82)

Huwag hayaang pigilan ka nito; sa halip, gawin itong pinakadakilang insentibo upang subukan ang lahat ng iyong makakaya sa paglilingkod at pagiimbita sa relihiyong ito.

Mahalaga rin na maunawaan mo ang iyong relihiyon mula sa tama at pinagkakatiwalaang mga mapagkukunan - ang Aklat ni Allah at ang tunay na mga aral (Sunnah) ng Kanyang Sugo. Hayaan ang Sugo ng pananampalataya, Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay maging iyong huwaran at lider, at pag aralan ang kanyang talambuhay upang maging halimbawa na iyong susundan. Hangga't maaari ay subukan na samahan ang mga taong may sapat na kaalaman, at iba pang mananampalatayang Muslim na nagsasagawa ng kanilang ipinangangaral, at unawain na hindi lahat ng mga nagsasabing sila ay Muslim ay dapat pagkatiwalaan sa kaalaman. Sa halip, dapat mong tiyakin at maingat na suriin ang mga taong pagkukuhanan mo ng iyong kaalaman mula sa o kung ano ang iyong nabasa sa pamamagitan ng paghahambing sa kanila sa Aklat ni Allah at ang Sunnah ng Kanyang Sugo, si Muhammad, at ang kanyang mga matutuwid at ginabayang tagapagmana. Kunin ang anumang naaayon sa kanyang Sunnah, at iwanan ang anumang taliwas dito.

Hilingin natin sa Allah na panatilihing matatag ang ating mga puso sa pananampalataya, at huwang tayong humantong sa kaligawan pagkatapos na maigawad sa atin ang Patnubay. Sanhiin nawa ni Allah na makita natin ang katotohanan bilang katotohanan at bigyan tayo ng patnubay na sundin ito, at loobin nawa Niya na makita natin ang kabulaanan bilang kasinungalingan at bigyan tayo ng patnubay upang maiwasan ito.

{quiz id=53} Paki click lamang po natin ang berde at puting arrow para sa ating maikling pagsusulit.

{loadposition randomer}

 

Isang Araw sa buhay ng isang Muslim (bahagi 1 ng 2):

Mula pagkagising hanggang sa bandang huli ng umaga.

 

Deskripsyon: Alamin kung paano gawin ang iyong pang-araw-araw na tungkulin sa kapaki-pakinabang na gawaing pagsamba sa pamamagitan ng pagsunod sa pangaraw-araw na espirituwal na kalakaran ng isang Muslim.

Ni Imam Kamil Mufti


 Pagsasagawa ng Mga Kailangan

· Panalangin para sa mga Baguhan (2 bahagi).


Mga Layunin

· Upang matutunan ang pangaraw-araw na espirituwal na kalakaran ng isang Muslim mula paggising hanggang sa dulo ng umaga.


Mga Terminolohiyang Arabik

· Salah - salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. Higit sa lahat, sa Islam, tumutukoy ito sa limang obligadong pagdarasal at siyang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.
· Fajr - ang pagadarasal sa umaga.
· Ghusl – ang espesyal paliligo.
· Wudoo – ang paghuhugas.
· Dhikr - (maramihan: adhkar) pag-alaala sa Allah.
· Rakah - ang yunit ng dasal.

 
Ang karaniwang gawain sa bawat araw ay maaaring maging kapaki-pakinabang na mga gawaing pagsamba kung ginagawa ito ng isang Muslim para sa ikalulugod ng Allah. Sa lahat ng mga ito, ang regular at palagiang ginagawa ay ang pinakamainam. Ang Sugo ng Allah, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi, “Ang mga gawaing pagsamba na minamahal ng Allah ay ang mga isinasagawa nang palagian, kahit na ito ay saglit lang."[1] Hindi kailangang gumawa ng anumang bagay na kakaiba upang magkamit ng mga banal na gantimpala, ngunit dapat nating isabuhay ang ilang mga gawaing pagsamba maliban sa obligadong salah, kagaya ng pagbabasa ng Quran, pag-alaala sa Allah (adhkar), at iba pang simpleng mga gawain. Ito ay magdudulot ng kaluguran sa puso, magpapagaling ng kaluluwa, at pinapanatili ang mananampalataya sa Tuwid na Landas.

Marami sa atin ang mga mag-aaral o nagtatrabaho. Nagbibinata o nagdadalaga, mga solong ina, mga ulirang ina, o retirado mula sa pagtatrabaho. Ibat-iba ang pinanggagalingang mga Muslim, nangangahulugan ito na ang bawat isa ay may natatanging buhay at gawain, ngunit ang mga karaniwang gawaing pang-espirituwal sa Islam ang nagdudulot ng maayos at balanse na pamumuhay. Susubukan ng araling ito na ipaunawa ang espirituwal na aspeto sa pang araw-araw na buhay ng isang karaniwang Muslim na nag-ugnay sa kanyang mga gawaing pagsamba dito sa mundo na kapaki-pakinabang sa kabilang buhay.

Sa Umaga

(1) Ang pinaka-unang ginagawa ng isang Muslim sa pag-gising sa umaga ay ang pasalamatan ang Allah para sa pagbibigay sa kanya ng buhay sa pamamagitan nang pagsasabi ng panalangin:

Al-Hamdu-lil-laa-hil ladhee Ah-ya-naa baa-da maa Amaa-tanaa wa ilay-hin nu-shoor.

“Ang lahat ng papuri ay para sa Allah lamang na binigyan tayo ng buhay pagkatapos na kunin ito mula sa atin at sa Kanya ang Pagkabuhay na Muli.”[2]

(2) Ang pangalawa ay ang wudoo o pagsasagawa ng ghusl (kung kailangan) para sa pagdarasal sa Fajr, maliban sa mga kababaihang may buwanang dalaw o bagong panganak na hindi kinakailangang mag-alay ng salah. Bago pumasok ng palikuran, nararapat na magsabi ng “Bis-millah,” na susundan ng panalangin para sa pagpasok sa banyo:

Allah-humma in-nee aa’oodho-bi’ka min-al khub-thi wal-kha-baa’ith.

“Nagsisimula ako sa pangalan ng Allah. O Allah, ako ay nagpapakupkop sa iyo mula sa masama at masasamang bagay.”[3]

Pagkatapos ay papasok sila na una ang kaliwang paa.

(3) Tiyaking gamitin ang kaliwang kamay sa banyo para sa paglilinis ng iyong sarili. Si Aisha, kinalulugdan ng Allah, ay nagsabi na ang kanang kamay ay ginamit ng Sugo ng Allah sa kanyang pagwudoo at sa pagkuha ng pagkain, at ang kaliwang kamay ay ginamit sa banyo at iba pa.[4]

(4) Hinihikayat ang pagsisipilyo ng ngipin [5]. Ang Propeta ay nagsabi:

“Kung hindi ko lamang nakikitang mahirap para sa aking mga tagasunod, ipag uutos ko sa kanila na linisin ang kanilang mga ngipin sa bawat salah.”[6]

(5) Ang panalangin matapos ang wudoo ay:

Ash-hadu ann la-i’laaha il’lalaah wah-da-hu la shareeka-lah wa ash-hadu an-naa Muhamma-dann ab-do-hu wa-rasooluh.

“Ako ay sumasaksi na walang dapat sambahin maliban sa Allah, lamang, walang katambal, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang alipin at Sugo.”[7]

(6) Kapag lumabas ng banyo, ang sasabihin ng isang Muslim ay:

Ghufraa’nak.

“(Hinihingi ko) ang Iyong Kapatawaran.”[8]

(8) Bago magtrabaho o magtungo sa paaralan, sinisimulan ng mga Muslim ang kanilang araw sa pamamagitan ng pagsasagawa ng obligadong Fajr salah kasunod ng dalawang rakah ng Sunnah (boluntaryong) pagdarasal. Dapat ugaliin ng isang Muslim na mag-alay agad ng salah ng maagap sa pagpitada ng oras nito. Ang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay tinanong kung aling gawa ang pinakamahal sa Allah. Sinabi niya:

“Salah na ginagampanan sa tamang oras nito.”[9]

Ang isang Muslim ay dapat mag-alay ng salah na may tamang pansin at konsentrasyon, dahil ang salah ang magiging unang bagay na pananagutan ng isang tao sa Araw ng Paghuhukom. Ang Propeta ay nagsabi:

“Kapag tumayo ka sa iyong salah, gawin itong tila ito na ang iyong huling salah; huwag kang magsalita na pagsisisihan mo pagdating ng araw; at huwag kang umasa sa ibang tao.”[10]

(9) Ang tahimik na oras sa umaga ay isang magandang pagkakataon upang bigkasin ang Quran para sa mga may kakayahan. Ito ay nagbibigay-daan sa isang tao upang makapagnilay-nilay at magkamit ng pinaka-espirituwal na benepisyo. Ang Propeta ay nagsabi:

‘Ang pagbigklas ng Quran sa bukang-liwayway ay palaging sinasaksihan - ang mga anghel ng gabi at ang mga anghel ng araw ang saksi nito.”[11]

Hindi ipinagbabawal sa sinuman na bumalik sa pagtulog pagkatapos ng Fajr salah.

Gitna at Huling Bahagi ng Umaga

(1) Alam ng Allah kung ano ang pinakamainam para sa kanyang nilikha at binigyan tayo ng natural na pampalusog na pagkain para sa ating kalusugan. Ang Propeta ay kumakain ng malusog na pagkain na mayroon para sa kanya, tulad ng mga datiles, mga olibo, langis ng oliba, pulot, tinapay, karne, at gatas. Mas mainam kung maiiwasan ang naprosesong pagkain at kumain lamang ng natural na pagkaing mayroon. Ang pagnanais na sundin ang kanyang halimbawa sa ikalulugod ng Allah ay natural na magiging gantimpla bilang isang gawaing pagsamba. Sa ganitong pag-iisip, dapat pangalagaan ng mga Muslim na magulang na matugunan ang mga pangangailangang pangnutrisyon ng kanilang mga anak upang hindi sila maging ubod ng taba. Dapat ding bigyang pansin ang kalinisan sa lahat ng bagay, lalo na sa paghahanda at paghawak ng mga pagkain.

(2) Sinisimulan ng Isang Muslim ang kanyang pagkain sa pagbanggit ng Pangalan ng Allah na sinasabi, “Bismillah hir-Rahman nir-Raheem,” kumakain at umiinom gamit ang kanyang kanang kamay. Itinuro ng Propeta ang kaasalan sa pagkain sa isang batang lalaki na kasama niyang kumakain.:

“... Banggitin ang pangalan ni Allah, at kumain ka sa iyong kanang kamay at kumain ng pagkain na malapit sa iyo.”[12]

(3) Pagkatapos kumain, ang isang Muslim ay nagpapasalamat sa Allah sa ipinagkakaloob sa kanya sa pamamagitan ng pagsasabi ng:

Al-Hamdu-lil-laa-hil ladhi At-a’ma-ni hadtha wa-raza-qanee-hi min ghayri haw-linn min’ni wa la qoo-wa.

“Ang lahat ng papuri ay para sa Allah na nagpakain sa akin nito at ibinigay ito para sa akin nang walang anumang lakas o kapangyarihan mula sa aking sarili.”[13]

Ang pagkain ng sobra ay masama sa kalusugan. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi:

“Ang anak ni Adan ay hindi pinupunan ang sisidlan na lubos na hindi ikinasisiya ng Allah kaysa sa kanyang tiyan. Ang ilang subo ay dapat sapat para sa kanya upang mapanatili ang kanyang lakas. Kung kailangan niyang punan ito, dapat niyang hayaan ang isang ikatlo para sa kanyang pagkain, isang ikatlo para sa kanyang inumin at mag-iwan ng isang ikatlong walang laman para sa maluwag na paghinga.”[14]

(4) Ang pagpapalaki ng mga bata ay isang mahalaga at marangal na tungkulin para sa isang babae. Ang isang Muslim na ina ay dapat maglaan ng sapat na oras sa kanyang mga anak. Lalo na, sa mga maliliit pa na nangangailangan ng karagdagang pag-aalaga ng isang ina. Mahalaga na isama o isali sila sa mga pinagkaka-abalahang gawain araw-araw. Kabilang sa mga oras na ito ay maaaring tulad ng pagbabasa ng mga libro, pagtuturo ng mga pangunahing gawi at asal, pagbabasa ng Quran na magkakasama, paglalaro, pagpunta sa parke at aklatan, at marami pang iba. Ang pagpapahalaga sa espirituwal, intelektwal, emosyonal, at pisikal na pag-unlad ng mga bata ay nararapat ding pagtuunan ng pansin . Ang pagsasagawa nito ng maaga ay makapagbibigay din ng pagkakataon sa mga bata na sila ay malayang makapaglaro, na makapagbibigay ng maraming oras sa iba pang mga gawain.

Ang mga ama ay dapat ding maglaan ng panahon kasama ang kanilang mga anak dahil mayroon silang mahalagang papel sa pagpapalaki sa kanila. Ang isang Muslim na ama ay dapat maglaan ng oras sa kanila sa gabi o tuwing linggo, makinig sa kanilang mga nais sabihin, at sumali sa kanilang mga gawain kasama ang kanyang mga anak. Ang mahalagang bagay, ay ang paglalaan ng oras sa iyong mga anak ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan o sa iyong sarili, manapa'y ginagawa mo ito upang hanapin ang gantimpala ng Allah.

(5) Ang isang Muslim ay nililisan ang kanyang bahay na nagtitiwala sa Allah at nagsasabing:

Bismillah. Tawak-kaltu ‘al-Allah wa la hawla wa la qoo-wata illah billah.

“Nagsisimula ako sa pangalan ni Allah, umaasa ako sa Allah, walang lakas at kapangyarihan kundi sa Allah”[15]

Ang Sugo ng Allah ay nagsabi:

“Kapag ang isang tao ay umalis sa kanyang bahay, nabinabanggit ang mga kataga na ito, 'Nagsisimula ako sa pangalan ng Allah, umaasa ako sa Allah, walang lakas at kapangyarihan maliban sa Allah,' sinabi sa kanya sa oras na iyon, 'Ikaw ay ginabayan, ikaw ay pinangangalagaan. 'Ang mga Demonyo ay lumalayo mula sa kanya, at ang isa pang demonyo ay magsasabi,' Paano mo mapipinsala ang isang tao na ginabayan, ina-alagaan at pinoprotektahan? ?’”[16]


Talababa:
[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim
[2] Saheeh Al-Bukhari
[3] Abu Dawud
[4] Abu Dawud
[5] Ang pinaka-mainam na paraan ay ang paggamit ng maliit na ugat mula sa ‘halamang arak, mas kilala sa tawak na “miswak” at nabibili sa maraming tindahan ng mga Muslim saan man sa mundo.
[6] Saheeh Al-Bukhari, Muslim
[7] Tirmidthi
[8] Abu Dawud
[9] Saheeh Al-Bukhari
[10] Ahmad
[11] Tirmidthi
[12] Saheeh Al-Bukhari
[13] Tirmidthi
[14] ibid.
[15] Abu Dawud
[16] ibid.

 

{quiz id=195} Paki click lamang po natin ang berde at puting arrow para sa ating maikling pagsusulit

 


Sheikh Khaled Al-Qahtani


 


[yt_player_list title="Sheikh Khaled Al-Qahtani" ] [yt_player_list_item song="Suurat al-Faatih'a" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/001.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al-Baqara" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/002.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al 'Imran" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/003.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat An-Nisaai" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/004.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-Maida" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/005.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat An'aam" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/006.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-A'raaf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/007.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al Anfaal" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/008.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratut Tawba" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/009.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Yunus" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/010.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Huud" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/011.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Yusuf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/012.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ar-raa'd" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/013.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ibrahim" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/014.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Hijr" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/015.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat An Nahl" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/016.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al Israai" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/017.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al Kahf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/018.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat maryam" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/019.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ta'ha" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/020.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Anbiyaa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/021.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suratul Hajj" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/022.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muuminun" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/023.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat An-Nur" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/024.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Furqan" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/025.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Shu'araa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/026.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratun Naml" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/027.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qas'as'" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/028.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al A'nkabut" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/029.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ar-Rum" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/030.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Luqman" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/031.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura As-Sajdah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/032.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suratul - Ah'zab" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/033.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Sabaa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/034.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Faatír" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/035.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ya-sin" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/036.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ass 'Affat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/037.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Sw'aad" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/038.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Azzumar" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/039.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ghaafir" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/040.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Fuss'ilat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/041.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ash-shuura" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/042.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Azzukhruf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/043.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Addukhan" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/044.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Jaathiya" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/045.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Ah'qaaf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/046.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Muh'ammad" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/047.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Fat-h'i" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/048.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'ujuraat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/049.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qaaf" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/050.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Adh-dhaariyaat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/051.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratut Tur" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/052.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Annajm" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/053.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-Qamar" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/054.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Arrahman" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/055.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al Waaqia'h" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/056.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'adiid" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/057.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mujaadalah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/058.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'ashri" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/059.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mumtah'inah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/060.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ass'af" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/061.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Jumua'" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/062.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Munaafiqun" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/063.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Attaghaabun" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/064.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Att'alaaq" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/065.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Attah'riim" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/066.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mulk" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/067.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qalam" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/068.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul H'aaqqah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/069.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Maa'rij" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/070.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Nuh'" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/071.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Jinn" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/072.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muzzammil" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/073.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muddaththir" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/074.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qiyamah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/075.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Insan" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/076.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Mursalaat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/077.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNabaa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/078.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNazia'at" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/079.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat A'basa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/080.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AtTakwir" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/081.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Infit'aar" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/082.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Mut'affifiin" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/083.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Inshiqaaq" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/084.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Buruuj" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/085.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AtT'aariq" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/086.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al Aa'laa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/087.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Ghaashiyah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/088.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Fajr" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/089.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Balad" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/090.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ash-Shams" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/091.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Layl" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/092.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Wadh-Dhuhaa" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/093.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ash-Sharh'" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/094.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat At-Tin" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/095.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A'laq" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/096.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qadr" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/097.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Bayyinah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/098.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Az-Zilzalah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/099.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A'adiyaat" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/100.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qaaria'h" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/101.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat At-Takaathur" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/102.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A's'r" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/103.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Humazah" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/104.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Fiil" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/105.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Quraish" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/106.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Maau'n" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/107.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Kawthar" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/108.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Kafirun" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/109.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNas'r" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/110.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Masad" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/111.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Ikhlas" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/112.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Falaq" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/113.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNas" artist=" Khaled Al-Qahtani" src="http://server10.mp3quran.net/qht/114.mp3" ] [/yt_player_list]


 

Tanong at Sagot

Tanong:

Ano po ang hatol sa di-musafir na ang kanyang imam ay isang musafir o ang kabaligtaran nito?

  May karapatan ba ang musafir sa pagkakataong ito, kung siya ang imam o ma’moom, na paiklihin ang salah.

Sagot:

Ang salah ng musafir na ang imam ay di-musafir o ang salah ng di-musafir na ang imam ay musafir ay kapwa tanggap.  Subalit kung ang ma’moom ay ang musafir at ang imam ay and di-musafir, tungkulin ng ma’moon (na musafir) na sundin ang kanyang imam (na di-musafir) (kaya hindi niya paiikliin ang salah).  Ayon ito sa Hadeeth na isinalaysay ni Ibnu Abbas (RA).  Sa Hadeeth na ito ay naiulat na siya ay tinanong tungkol sa apat na rak`ah na salah na isinagawa ng musafir kasama ng imam na di musafir.  Sinabi niyang iyon ay tama.  Kung nagsagawa ng salah na binubuo ng apat na rak`ah ang di-musafir at ang kanyang imam ay musafir, kukumpletuhin niya ng kanyang salah kapag nagsabi ng tasleem ang kanyang imam na musafir.

Mga Kaugalian ni Propeta Muhammad ( 2 of 2)


Deskripsyon:Dalawang aralin tungkol sa mga katangian at paguugali ni Propeta Muhammad bago at pagkatapos niyang maging propeta ng Allah.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa02 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Si Propeta Muhammad > Ang Kanyang Talambuhay

 

Mga Layunin

· Upang malaman ang pagiging makatotohanan, katapangan, pagka-makatarungan, kabaitan, katapatan, at kababaang-loob ni Propeta Muhammad.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Salah - ay salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Allah. Higit pa rito, sa Islam ito ay tumutukoy sa limang pang araw-araw na pormal na pagdarasal na siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

· Masjid - ang Arabikong terminolohiya para sa mosque.

Katapatan
Si Aisha, asawa ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay nagsabi:

“Ang pag-uugali at katangian na lubhang hindi nagugustuhan ng Propeta ay pagsisinungaling. Kapag may isang tao na nagsasabi ng isang kasinungalingan sa harapan ng Propeta ay pinanghahawakan niya ito laban sa kanya, haggang sa malaman niyang pinagsisihan na niya ito.”[1]

Kamangha-manghang maging ang kanyang mga kalaban ay nagpapatotoo sa kanyang katapatan. Si Abu Jahl, isa sa mga matinding kalaban ng Islam, ay nagsabi: “O Muhammad! Hindi ko sinasabing ikaw ay sinungaling! Tinatanggihan ko lamang ang dala-dala mo at ang ipinapanawagan mo sa mga tao.” Ang Allah ay nagsabi:

“Katotohanang batid namin ang dalamhati na idinudulot ng kanilang salita sa iyo, katiyakang hindi nila ikaw matatawag na sinungaling; ngunit silang mga hindi makatarungan ang nagtatakwil sa mga talata ng Allah.” (Quran 6:33)

Matapang at Magiting
Si Ali ay nagsabi:

“Kung nakita mo lamang siya sa Araw ng Badr! Kami ay kumanlong sa Sugo ng Allah. Siya ang pinakamalapit sa amin sa mga kaaway. Sa araw na iyon, Ang Sugo ng Allah ang siyang pinakamalakas sa amin.”[2]

Si Anas, na nagsasabi tungkol sa kanyang katapangan sa sandali ng kapayapaan, ay nagwika:

“Ang Sugo ng Allah ang pinakamahusay na tao at ang pinaka-magiting. Isang gabi, ang mga taga-Madina ay natakot at nagsipuntahan sa pinanggalingan ng mga tunog na kanilang narinig sa gabi. Sinalubong sila ng Sugo ng Allah matapos manggaling sa pinangalingan ng tunog, tiniyak niyang walang anumang problema. Nakasakay siya sa kabayo na pag-aari ni Abu Talha nang walang anumang upuan, at dala niya ang kanyang espada. Sinisiguro niya sa mga tao, nagsasabing: ‘Huwag matakot! Huwag matakot!”[3]

Nakita siya ng mga tao na nakasakay sa kabayo na walang upuan, at dala niya ang kanyang espada. Nanguna siya at hindi na naghihintay pa sa iba upang siyasatin ang pinanggalingan ng gulo.

Katarungan at Katapatan
Ang Sugo ng Allah ay makatarungan sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay at sa paggamit ng relihiyon. Sinabi ni Aisha:

“Ang mga Quraish ay labis na nag aalala tungkol sa isang babae mula sa tribo ng Makhzum na nagnakaw. Habang tinatanong ang kanilang mga sarili, sila ay nagsabi, ‘Sino ang maaaring mamagitan para sa kanya sa Sugo ng Allah?’

Sa wakas ay sinabi nila: ‘Sino ang may lakas ng loob na makipag-usap sa Sugo ng Allah sa bagay na ito maliban kay Usama, ang anak ni Zaid, ang pinakamamahal na batang lalake ng Sugo ng Allah.’ Kaya't nakipag usap si Usama sa Sugo ng Allah hinggil sa babae. Ang Sugo ng Allah ay nagsabi:

‘O Usama! namamagitan ka ba (para sa kanila upang pabayaan) sa isa sa mga kaparusahan ng Allah!’

Tumayo ang Sugo ng Allah at nagbigay ng talumpati, nagsasabing:

‘Ang mga tao bago pa kayo ay nilipol dahil kapag ang marangal sa kanila ay nagnakaw, ay pakakawalan nila siya at kapag ang mahirap at mahina ay nagnakaw ay pinaparusahan nila. Sumpa man sa Allah! Kung si Fatima, anak ni Muhammad ay magnakaw, puputulin ko ang kanyang kamay.’”[4]

Sa masidhi niyang pagkamakatarungan ay pinahintulutan niya ang iba na maghinganti sa kanya kung nasaktan niya sila. Si Usaid, anak ni Hudhair, ay nagsabi:

“Isang lalake mula sa mga Ansar, ay nagpatawa sa mga tao at napatawa niya sila, at ang Propeta ay hindi sinasadyang nahampas siya ng bahagya ng isang sanga ng kahoy na kanyang dala-dala.

Napasigaw ang lalaki: ‘O Propeta ng Allah! Hayaan mong maipaghiganti ko ang aking sarili!’

Ang Propeta ay nagsabi: ‘Sige lang!’

Ang lalaki ay nagsabi: ‘O Sugo ng Allah, ikaw ay may suot na damit, at ako ay wala nang nahampas mo ako (i.e. nahampas mo ang nakalantad kong balat, kaya't patas lamang kung gagawin ko rin ito sa iyo)!’

Ang Sugo ng Allah ay iniangat ang kanyang damit pang-itaas(upang ilantad ang isang bahagi), at ang Ansari hinalikan (lamang) ito, at nagsabing: ‘nais ko lamang gawin ito, O Sugo ng Allah!’”[5]

Kabaitan at Pagkamahabagin
Ang Propeta ang pinakamabait sa mga tao at ito ay makikita sa kanyang pakikitungo sa mga bata.

“Ang Sugo ng Allah ay nagsagawa ng salah (pagdarasal) habang may dala-dala siyang bata na nagngangalang Umama, anak ni Abul-Aas. kapag siya ay yuyuko, inilalagay niya siya sa sahig, at kapag tatayo, kukunin niya itong muli.”[6]

Katapatan
Ang Propeta ay tunay at tapat sa lahat ng bagay, ang Allah ay pinag-utusan siya sa Quran:

“Sabihin mo, katotohanan, ang aking panalangin, ang aking mga sakripisyo, ang aking buhay at kamatayan ay para sa Allah, Panginoon ng mga mundo. Wala Siyang katambal. At ito ang ipinag-utos sa akin at ako ang una (sa inyo) sa mga Muslim.” (Quran 6:162-163)

Kababaang-loob
Ang Sugo ng Allah ang pinaka mapag-pakumbabang tao. Siya ay napakababa ng loob na kung ang isang dayo ay papasok sa mosque at lalapitan siya habang nakaupo kasama ng mga Kasamahan, ay hindi mo makikilala siya sa iba. Si Anas ay nagsabi:

“Minsan, habang kami ay nakaupo kasama ng Sugo ng Allah sa masjid, isang lalaking nakasakay sa kamelyo ay lumapit. Pagkatapos niyang itali ito, siya ay nagtanong: ‘Sino sa inyo si Muhammad?’ Ang Sugo ng Allah ay nakaupo sa sahig habang nakahilig, kasama ng kanyang mga Kasamahan. Itinuro namin sa Bedouin, nagsasabing: ‘Ang nakaputing lalaki na nakahilig sa sahig!’ Ang Propeta ay hindi naiiba o iniiba ang sarili mula sa kanyang mga Kasamahan.”

Ang Propeta ay hindi nag-aalinlangan sa pagtulong sa mahihirap, nangagailangan at mga balo sa kanilang pangangailangan. Si Anas ay nagsabi:

“Isang babae na taga-Madina na may bahagyang problema sa pag-iisip ay nagsabi sa Propeta: ‘May nais akong hilingin sa iyo [ang iyong tulong] tungkol sa isang bagay.’ Tinulungan niya siya at ibinigay ang kanyang mga pangangailangan.”[7]


Talababa:
[1] Tirmidhi

[2] Ahmed

[3] Saheeh Al-Bukhari

[4] Saheeh Al-Bukhari

[5] Abu Dawud

[6] Saheeh Al-Bukhari

[7] Saheeh Al-Bukhari

Sino ang Mabuting Kaibigan? (bahagi 1 ng 2)


Deskripsyon: Isang aralin na may dalawang bahagi hinggil sa pagkakaroon ng mabuti, malapit na mga kaibigang Muslim. Ang unang bahagi ay tumatalakay sa kahalagahan ng mabubuting kaibigan.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa16 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Islamikong Pamumuhay, Moralidad, at Pagsasagawa > Pangkalahatang Moralidad at Pagsasagawa

 

Mga Layunin:

· Upang maunawaan ang papel na ginagampanan ng mga kaibigan sa ating buhay.

· Upang maunawaan ang kahalagahan ng mga mabuting kaibigan na mga Muslim at ang impluwensya ng masasamang kaibigan.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Shaytan- kung minsan ay sinusulat na Shaitan o Shaytaan. Ito ang salitang ginamit sa Islam at ng wikang Arabe upang tukuyin ang diyablo o si Satanas, ang kumakatawan sa kasamaan.

Karamihan sa ating buhay ay ginugol sa pakikipag-ugnayan sa iba. Ang isang istraktura ng pagkakaibigan ay maaaring kumatawan ng tatlong konsentrikong lupon na maaaring ilarawan bilang napakalapit, malapit, at hindi masyadong malapit ngunit ito pa rin ay makabuluhan na personal na ugnayan. Ang isang kakilala ay nasa kategoryang 'hindi masyadong malapit', isang tao na iyong nakapalitan ng maiksing usapan habang kayo ay nag-uusap tungkol sa iyong araw, mga pananaw sa kalakalan sa online, o makipag-chat tungkol sa sports. Sila ay ang mga tao na regular na nakakasalamuha natin tulad ng mga kasamahan sa trabaho, mga kaklase, at mga taong nakakasabay natin sa gym.

Ang malapit na pagkakaibigan, sa kabilang banda, ay nagpapakita ng malakas na suporta at pagmamahal. Ang isang malapit na kaibigan ay nagpupuno ng isang tungkulin na hindi maaring mawala bilang isang mapagkakatiwalaan, isang taong nakikinig at nagbibigay ng atensyon sa iyo, siya na handang tumulong sa iyo, at magmamalasakit. Ang isang malapit na kaibigan ay isang taong iyong pinagkakatiwalaan na nagbibigay ng mas malalim na antas ng pag-unawa at komunikasyon sa iyo; isang tao na maaari mong asahan, isang tao na maaari ka talagang kumonekta, at isang taong iyong binibigyan ng iyong tiwala at katapatan. Walang presyo sa mundo ang maaaring ilagay sa kanilang halaga at kung gaano sila kaimportante sa iyo. Ano ang pagkakaiba ng isang malapit na kaibigan sa isang napakalapit na kaibigan? Ang sagot ay ang antas, lawak at lalim na maaari mong ipagkatiwala.

Kahalagahan ng Pagbubuo ng Pakikipagkaibigan sa mga Muslim
Ang mga kaibigang Muslim ay maaaring magbigay ng napakalaking suportang emosyonal at ugnayan na nagpupuno sa pangangailangan ng pagsasama ng mga tao at pagtulong . Ang pagkakaroon ng malusog na pagkakaibigan ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kalidad ng ating buhay. Sa lumalaking bilang ng mga taong nabubuhay ng nag-iisa, ito man ay sa kanilang kagustuhan o kalagayan, ang pagkakaibigan ay sumasakop sa emosyonal na espasyo na pinupuno ng iba pang mga tao sa mag-asawa o iba pang mga mahalagang tao. Ang mga kaibigan ay maaaring mag-ugnay sa atin sa mas malawak na grupong panlipunan at makatulong na pagyamanin ang ating buhay.

Walang mas mainam na paraan upang hatulan natin ang ating sarili kundi ang pagpapanatili sa mga kaibigan. Kahit ang ating Propeta ay hindi pumupunta sa isang lugar nang walang mga kasama. Pinapanatili niya ang patuloy na magandang samahan, kahit na siya ay tinulungan ng Allah mismo. Ang mga tao na nasa kanyang tabi ay ginagarantiyahan ng pinakamataas na lugar sa Paraiso. Halimbawa, si Abu Bakr ay ang kanyang matalik na kaibigan bago pa man pinili ni Allah ang Propeta upang maging Kanyang sugo. Sa panahon ng kanyang pagkapropeta, may dalawang paglalakbay siyang ginawa, isa sa lupa at ang isa pa ay sa langit. Nang lumipat siya mula sa lungsod ng Mecca patungo sa Madina, sinamahan siya ng kanyang pinakamalapit na kasamahan, si Abu Bakr. Nang umalis siya sa Jerusalem patungo sa langit, siya ay sinamahan ni Gabriel (Jibreel sa wikang Arabe), ang pinakadakilang anghel ni Allah.

Ang ating pinakadakilang paglalakbay ay papunta sa ating huling destinasyon - ang Paraiso - at mahalaga na samahan natin ng mga pinakamabuting mga kasamahan upang samahan tayo sa paglalakbay na ito. Kapag nahaharap tayo sa walang tigil na mga tukso, ang ating malapit na mga kaibigan ay nandoon upang paalalahanan tayo hinggil sa ating layunin sa buhay na ito at tutulungan tayo na pumili ng mas mabuti .

Maraming kabataan ang tumatambay sa kanilang mga kaibigan nang mas higit pa kaysa sa kanilang mga kapamilya. Marami ang pumapasok sa paaralan upang makasama ang kanilang mga kaibigan. Sumasama tayo sa ating mga kaibigan sa maraming mga kadahilanan, tulad ng panonood ng sports, paglalaro ng mga laro, o pag-aaral para sa isang pagsusulit. Bakit hindi magsama-sama ng mga kaibigan sa pagkakabisa ng Quran o pag-aralan ang mga pangunahing kaalaman ng Islam, o pag-aralan ang buhay ng Propeta? Hindi ka magiging isang iskolar, ngunit ito ay magtatanim ng pagmamahal sa pag-aaral ng Islam. Ang pagkakaroon ng mabubuting kaibigan na mga Muslim ay magbibigay ng suporta at tulong na kailangan natin sa paaralan, kolehiyo, at higit pa dito.

Ang pinakamahalagang tanong na itanong mo sa iyong sarili ay, 'Ang aking mga kaibigan ba, ang mga taong nakakasama ko, ay nakakapagpabuti ba sa akin bilang Muslim?'; 'Tinutulungan ba nila ako na sumunod o sumuway kay Allah?' Sinabi ni Allah sa Qur'an,

“At sinumang sumunod kay Allah at sa Sugo, sila yaong pagpapalain ni Allah: ang mga Propeta, ang mga makatotohanan, silang sumasaksi sa katotohanan, at ang mga matutuwid - sila yaong mabubuting kasamahan.”(Quran 4:69)

Ipinaalala sa atin ng ating mahal na Propeta,

“Ang isang tao ay kasama niya ang minamahal niya.”[1]

Ang mga minamahal natin sa buhay na ito ay papalibot sa atin sa Kabilang Buhay. Ang isang masamang kaibigan na hinihila ka pababa, ay naglalayo sa iyo mula sa iyong layunin ng iyong pagkalikha, at dinadala ka sa ikakagalit ni Allah na makikita natin sa taludtod ng Quran,

“At Kasawian sa akin, kung sana hindi ko siya itinuring bilang matalik na kaibigan .”(Quran 25:28)

Kung ang pagsama sa isang kaibigan ay kapaki-pakinabang para sa atin, kung gayon ay sasamahan natin sila sa Paraiso; kung sila ay nakakapinsala sa ating pananampalataya, kung gayon ay protektahan nawa tayo ni Allah. Ang Araw ng Paghuhukom ay nakakatakot. Ang lahat ng mahahalaga sa atin, kabilang ang mga kaibigan at pamilya, ay iiwan tayo sa Araw na iyon at ang tanging maiiwan lamang ay ang ating mga gawa na ating pananagutan.

Bumababa ito sa, 'Inihahanda ba ako ng aking mga kaibigan para sa Kabilang Buhay?' Nasa sa akin kung papalibutan ko ang aking sarili ng mabubuting kaibigan kung hindi naman ay makukuha ako ni Shaytan. Kung sumasang-ayon tayo, sumusunod at nalulugod sa masasamang kaibigan, malamang na magmamana tayo ng kanilang mga gawi, pag-uugali at kahit paniniwala sa relihiyon.

Ang lahat ng tao ay gustong kasama sa isang grupo o ng isang tao. Kapag patuloy tayong naghahanap ng mga kaibigan sa tiyak na uri ng mga tao, tayo ay magiging katulad nila at kumikilos na tulad ng mga ito. Ito ay natural. Ang mga miyembro ng gang ay nakadarama ng pagkakakilanlan at pagmamalaki bilang mga miyembro ng kanilang mga grupo. Maraming namatay o napupunta sa bilangguan bago nila natanto na huli na ang lahat. Karamihan sa mga naninigarilyo ay nagsisimulang manigarilyo dahil ang kanilang mga kaibigan ay naninigarilyo o hinihikayat sila na gawin ito. Palagi na mga kaibigan ang nag-iimpluwensya sa mga desisyong ganito.

Si Allah, ang Pinakamatalino ay nagsabi: “Ang mga magakakaibigan sa Araw na iyon ay magiging magkakaaway sa isa't-isa, maliban sa mga relihiyoso.” (Quran 43:67)

Ang pagkakaibigan na batay sa pangkaraniwang sentro ng pananampalataya ay mapapakinabangan at magpapatuloy pagkatapos ng buhay na ito. Iyan ang tunay na pagkakaibigan.


Talababa:
[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

{quiz id=257}

 

Ang Kababaihan sa Islam

islampinoy.com
 
 

 

Pagdarasal - Pauna (2 of 2)


Deskripsyon: Ang pangalawang aralin ay magpapaliwanag sa obligado, nirerekomenda at di kanais-nais sa pagdarasal.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa19 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin

 

Mga layunin

· Ang matutunan ang mga Wajibaat (mga obligado ) ng salah ( pagdarasal).

· Ang matutunan ang ilan sa mga rekomendadong gawain sa pagdarasal.

· Matutunan ang patungkol sa pitong hindi kanais nais na gawain sa pagdarasal.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Salah -salitang Arabik na nangangahulugan ng ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ng Allah. dagdag na kalinawan, sa islam ito ay pormal na tumutukoy sa limang beses na pagdarasal at ito ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.

· Ruku’ - Ang posisyon na nakayuko.

· Imam - Sinuman na namumuno sa pagdarasal.

· Tashahhud – Ang salitang binibigkas “At-tahiy-yatu lil-lahi…. Muhammadan ’abduhu wa rasuluh.” Sa posisyong nakaupo sa pagdarasal.

· Takbir – ang pagbigkas ng “Allahu Akbar”.

· Wajib - (pangmaramihan: wajibaat) obligado.

· Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang kahulugan depende sa paksang pinag-aaralan gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang pinaniniwalaan na anumang ulat na sinabi ng Propeta ginawa o pinahintulutan.

· Rakah - bilang ng pagdarasal.

· Surah – kabanata ng Quran.

Wajibaat (Mga Obligadong gawain) sa Salah
Ang mga ito ang dapat na isinasagawa sa isang pagdarasal. Kung ang wajib na gawain ay iniwang-sadya, ang pagdarasal ay walang bisa. Ngunit kung ang pag-iwan ay di-sinasadya, ang "dalawang pagpapatirapa sa pagkalimot" ay dapat na isagawa para kapalit nito. Ito ay kasama sa mga lilinawin sa mga susunod na aralin.

Ang mga sumusunod ay ang mga obligado sa pagdarasal:

1. Magsabi ng ‘Allahu Akbar’ kung magpapalit ng posisyon mula sa isang posisyon
Ang Propeta ay laging nagsasabi ng Allahu Akbar kung siya ay uupo o tatayo.[1]

2. Mga salitang binabanggit habang nakayuko (ruku’)
Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-’Adheem’ (Kaluwalahatian sa aking Dakilang Panginoon) isang beses. Ang pagsasabi ng mga ito ay isang rekomendadong gawain.

3. Mga salitang binabanggit kung tatayo mula sa ruku' o pagyuko
Ang propeta ay nagsabi, “kung siya (ang imam) ay magsabi:

Sami’-Allahu li-man hamidah (Dinirinig ng Allah ang sinuman na nagbibigay papuri sa Kanya),

kayo ay magsabi:

Rabba-na wa lakal-hamd (Panginoon namin ang papuri ay Sa Iyo lamang).“ (Napagkasunduan)

Ang dalawang ito ay dapat na mabanggit kung nagdarasal ng mag-isa. Subalit kung nagdarasal sa likuran ng isang imam ay magsabi lamang ng ‘Rabba-na wa lakal-hamd’.

4. Mga binabanggit habang nakapatirapa
Ang magsabi ng: ‘Subha-na Rabbi al-A’la’ (Kaluwalhatian sa aking Panginoon, ang kataas taasan ) isang beses. Ang pagbanggit sa mga ito ay isang rekomendadong gawain.

5. Panalangin sa pagitan ng dalawang pagpapatirapa
Sabihin ang ‘Rabbig-fir lee’ isang beses. Ang pagbanggit sa mga ito ay rekomendadong gawain.

6. Unang Tashahhud
Ang pagbigkas ng unang tashahhud. Ito ay ginagawa sa unang “mahabang pag-upo” sa mga pagdarasal na may higit sa dalawang bilang.

Minsan nakalimutan ng Propeta ang unang tashahhud, ngunit hindi niya inulit ang pagdarasal, sa halip ay isinasagawa niya ang “pagpapatirapa ng pagkalimot.” nagpapatunay na ito ay wajib na gawain; kung ito ay isang “mahalagang bahagi”, ang “pagpapatirapa ng pagkalimot" ay hindi makasasapat.

7. Ang pag-upo at pagbigkas ng unang Tashahhud
Pag-upo at pagbigkas ng unang tashahhud.

Rekomendadong Gawain sa Pagdarasal
Ang mga sumusunod ay ang mga rekomendadong gawain sa Pagdarasal:

1. Pambungad na Panalangin
Ito ay binabanggit lamang sa unang rakah.

Ang palagiang binabanggit na panalangin ay ang mga sumusunod:

“Subhaana-kallaa-humma wa biham-dika, wa tabaa-ra-kasmu-ka, wa ta’aa-laa jad-du-ka, wa laa ilaa-ha ghay-ruk.”

(Ikaw ay aming Niluluwalhati, O Allah, at Pinupuri: Purihin ang Ngalan Mo at Dakilain ang Iyong Kataasan, at walang karapat-dapat na sambahin maliban Sayo). (Abu Daud).

2. Ang pagpapakup-kop sa Allah
Kailangan itong bigkasin sa unang rakah sa pamamagitan ng pagsasabi ng,

“Aa’oodhu billahi min ash-Shaitan nir-rajim”

‘Ako ay nagpapakup-kop sa Allah laban sa isinumpang si Satanas.’

3. Ang pagsasabi ng ‘Ameen’
Ang salitang ‘Ameen’ ay hindi bahagi ng Surah al-Fatihah, kundi ito ay isang panalangin na ang ibig sabihin ay, “O Allah, dinggin mo ang aming panalangin.”

Ito ay kailangang bigkasin pagkatapos ng Surah al-Fatihah.

Ang Propeta ay nagsabi, “Kung ang imam ay magsabi ng Ameen, kayo ay magsabi din ng Ameen. Kung sa pagbigkas nito ay sumabay sa pagbigkas ng mga anghel, samakatuwid ang inyong mga kasalanang nakalipas ay patatawarin ng Allah.”[2]

4. Ang pagbigkas ng ilang bahagi ng Qur'an pagkatapos bigkasin ang Surah al-Fatiha sa dalawang unang bahagi ng rakkah
Maari kang bumigkas ng anumang bahagi ng Qur'an. Halimbawa maari kang bumigkas ng maiikling kabanata gaya ng Surah al-Ikhlas, Surah al-Falaq, o Surah an-Naas.

5. Manalangin pagkatapos magbigay ng pagpupugay sa Propeta sa pang-huling bahagi ng pagdarasal
Bigkasin ng mahina ang:

“Allaahumma innee ’a’oothu bika min ’athaabil-qabr, wa min ’athaabi jahannama, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaati, wa min sharri fitna-til-masee-hid-dajjaal.”

(O Allah! ako ay nagsusumamo sa Iyo na iligtas Mo ako sa dusa ng Impiyerno, at sa dusa ng hukay, at sa mga pagsubok sa buhay (pagsubok sa buhay na kinakaharap) at kamatayan (sa hukay), at sa mapanlinlang na Masihid-Dajal o Anti-Christ).[3]

6. Ang pagtataas ng kamay
Ang pagtaas ng kamay kung magsasabi ng pambungad na takbir, kung yuyuko, at kung tatayo mula sa pagyuko at kung tatayo mula sa “Mahabang pag-upo” (kung saan binabanggit ang unang tashahhud).

7. Ang paglagay ng kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib
Ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng kaliwang kamay sa tapat ng dibdib.[4]

8. Ang pagtingin sa lugar ng pagpapatirapaan
Ituon ang paningin sa lugar ng pagpapatirapaan.[5]

9. Ang pagbaling ng mukha sa kanan at sa kaliwa sa pagtatapos ng pagdarasal
Ibaling ang mukha sa kanan habang binabanggit ang ‘As-Salamu ’Alaikum wa-Rahmatullah’ at ganun din sa kaliwa.

Ano ang hindi Kanais-nais sa Salah?
Ang hindi katanggap-tanggap na gawain ay ang mga di kanais-nais. Hindi ito nagpapawalang bisa sa pagdarasal ngunit, itoy dapat iwasan sa abot ng makakaya ng isang tao upang hindi mabawasan ang gantimpala niya sa kanyang pagdarasal.

1. Pagpabaling-baling ng tingin sa paligid habang nagdarasal kahit hindi ito kinakailangan
Ang paglingon lingon sa paligid habang nagdarasal ng walang kadahilanan ay nakakabawas sa konsentrasyon at kataimtiman. Kung ito ay kinakailangan ito naman ay pinahihitulutan, halimbawa ang isang ginang na lilingunin ang umiiyak na sanggol.

2. Ang paglalagay ng kamay sa baywang
“Ang Sugo ng Allah ay nagbabawal sa isang tao na nagdarasal na ang kanyang kamay ay nasa kanyang baywang”[6]

3. Ang magdasal kung ang pagkain ay dumating o nakahanda na o ang pagpipigil ng pangangailangan sa pag-ihi o pag-dumi.
Ang dahilan ay mawawala sa konsentrasyon ang isang tao sa pagsa salah sa ganuong kalagayan.

4. Hindi mapakali
Ang paggagalaw-galaw ng hindi kinakailangan ay hindi kanais-nais sa kadahilanang nakakasira ito sa konsentrasyon at sa pagdarasal ng iba.
5. Pagpikit ng mata
Maari mong ipikit ang iyong mga mata kung mas nakakatulong sayo ito para di makita ang mga bagay na nagpapawala sa iyong konsentrasyon.

6. Ang paglapat ng iyong braso sa sahig
Ito ay sa kalagayan ng pagpapatirapa.


Talababa:
[1] Tirmidhi

[2] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[3] Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari, Malik, Ibn Khuzayma

[5] Hakim

[6] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

{quiz id=266}

Pinagaan na Panuntunan ng Diborsyo sa Islam (2 of 2)


Deskripsyon:Ang mga uri at pamamaraan ng diborsiyo ay isang detalyadong paksa sa mga Muslim na mga dalubhasa sa batas, ngunit ang dalawang bahagi na aralin ay naglalayong masakop ang mga pangunahing alituntunin ng diborsyo sa Islam na may kaunting teknikal na salita.

NiImam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa08 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan > Ang Kasal

 

Mga Layunin:

· Upang malaman ang limang mahahalagang punto na may kaugnayan sa isang talaq.

· Upang matutunan ang mga pangunahing tuntunin ng khul '- ang diborsiyo ng babae.

· Upang malaman ang tungkol sa paglipat ng karapatan ng diborsiyo sa asawang babae.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Talaq - diborsyo na sinimulan ng lalaki.

· Khul’ - pagwawakas ng kasal na pinasimulan ng isang babae.

· Nikah - kontrata ng kasal.

· Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may ilang mga kahulugan depende sa lugar ng pag-aaral gayunpaman ang kahulugan nito ay karaniwang tinatanggap na, anumang iniulat na sinabi ng Propeta, ginawa, o naaprubahan.

Ang tamang paraan ng pagbibigay ng diborsiyo (Talaq)
1. Ang isang malinaw na diborsyo sa mga salitang, 'dinidiborsiyo kita,' o 'ikaw ay diborsiyado,' na ibinigay ng lalaki sa asawa sa panahon ng kadalisayan kung saan ang pakikipagtalik ay hindi naganap. Ang asawang lalaki ay ipinagbabawal na sabihing, 'Ikaw ay diborsiyado ng tatlong beses,' o ang ulit-ulitin na pagsabi ng 'Ikaw ay diborsiyado' ng tatlong beses.

Gayundin, ang asawa ay maaaring makipaghiwalay sa pamamagitan ng pagsulat (sa pamamagitan ng isang text message o whatsapp message) na may intensyon ng diborsyo.

Pagkatapos ng paghahayag, pinahihintulutan ang asawa na kumpletuhin ang panahon ng iddah na naiiba sa kaso ng iba't ibang kababaihan. Tingnan ang Bahagi 1 ng aralin.

Ang uri ng diborsiyo na ito ay hindi nagwawakas ang pagiging mag-asawa at hindi nangangahulugan ng anumang sama ng loob o kalupitan. Maaaring hindi siya mapalayas mula sa bahay, ni hindi siya dapat umalis dito, maliban kung siya ay gumawa ng kalapastanganan. Ang asawa ay obligado na panatilihin siya sa parehong bahay at bigyan siya ng sapat na sustento na tulad ng kung ano ang ibinibigay niya bago ang diborsiyo para sa kabuuan ng probasyon "ang panahon ng paghihintay."

2. Pagkatapos ng pagbigkas ng diborsyo, ang asawang lalaki ay may karapatan na bumalik sa kanyang asawa at ipagpatuloy ang normal na relasyon ng isang mag-asawa bago matapos ang kanyang iddah. Ang "pagbabalik" na ito ay hindi nangangailangan ng seremonya ng kasal o ng isang bagong nikah. Ang batayan para sa 'pagbabalik' ay nasa Quran:

“"At ang kanilang mga asawa ay may karapatan na balikan sila.” (Quran 2:228)

“At kayo ay magdala ng dalawang makatarungang tao na mula sa inyo ...” (Quran 65:2)

3. Sa pagtatapos ng iddah (ang panahon ng paghihintay), ang babae ay malayang mag-asawang muli. Maaari niyang asawahin ang kanyang dating asawa sa isang bagong nikah (isang bagong kontrata sa kasal) o maaari siyang magpakasal sa ibang lalaki.

4. Mas mabuti na ang pagpapahayag ng diborsyo sa hakbang 1 ay binabanggit sa dalawang saksi upang maiwasan ang anumang mga pagtatalo.

5. Kapag natapos ang pagbigkas ng diborsiyo ng dalawang beses at 'bumalik' siya sa kanyang asawa pagkatapos ng bawat iddah, at binigkas ng asawa ang diborsiyo sa pangatlong beses, ito ay itinuturing na 'hindi na mababawi.' Pagkatapos ng pangatlong beses, hindi na niya maaaring bawiin ito sa panahon ng iddah at balikan ang asawa.

Mga Kahihinatnan ng Diborsyo
1. Ang babae ay nailalabas mula sa kontrata ng kanyang kasal sa asawa. Kung hindi niya binawi ang diborsyo, hindi na siya ituturing bilang kanyang asawa.

2. Matapos ang pagtatapos ng iniutos na iddah (panahon ng paghihintay), ang asawa ay malayang makapag-asawa ng ibang tao.

Khul’ – Ang Diborsiyo ng Babae.
Sumasang-ayon ang mga Muslim na tagapamagitan (jurist) sa prinsipyo na ang ilang sitwasyon na konektado sa sitwasyon ng asawang lalaki ay nagpapatunay sa kahilingan ng asawang babae para sa diborsyo. Ang mahabang pagliban na hindi alam kung saan ang kanyang kinaroroonan, mahabang pagkabilanggo, pagtanggi na magbigay ng sustento para sa asawa, malubhang kahirapan, at pagiging inutil ay mga pangunahing dahilan kung bakit maaaring humingi ng legal na paglaya ang isang asawang babae mula sa kanyang kasal. Ang isa pang hanay ng mga kalagayan na maaaring kasangkot sa alinman sa asawa ay ang pagtakas, malubhang sakit, pagkasira ng ulo, mapanlinlang na kasinungalingan sa pagtatapos ng kontrata sa kasal, pagmamaltrato, at pagpapabaya. Kung sinuman sa mag-asawa ang sangkot sa alinman sa mga sitwasyong ito, ang isa ay maaaring makatarungan na humingi ng diborsyo o ang pagpapawalang bisa sa kanyang kasal. Sa madaling salita, ang isang asawang lalaki ay hindi maaaring pilitin ang isang babae na mamuhay kasama ang isang taong hindi niya gusto.

Ang Islam ay nagbigay ng karapatan ng talaq (diborsyo) sa asawang lalaki na maaaring magamit ang karapatang ito sa kaso ng pangangailangan at sa ilang mga kundisyon. Paano kung ang babae ay pinahihirapan, inaabuso, at naghihirap mula sa masamang pagtrato? Paano kung ang isang babae ay nagsimulang hindi magustuhan ang kanyang asawa dahil sa kanyang pisikal na hitsura, masamang pagtrato, hindi pagkakasundo sa relihiyon, o pagtanda? Anong tulong ang mayroon siya? Maaari niyang hilingin sa kanyang asawa na hiwalayan siya. Maaari niyang ibalik sa asawa ang dote at humingi ng khul '(pagwawakas ng kasal). Ang Khul ' na walang kabayaran ay may bisa. Ang diwa ng khul 'ay ang pagnanais sa parte ng babae na tapusin ang kasal at mahiwalay sa kanyang asawa.

“Ngunit kung kayo ay nangangambang sila ay hindi makatutupad sa hangganang itinakda ni Allah, samakatwid, hindi pagkakasala sa sinuman sa kanilang dalawa ang hinggil sa anupamang ibinalik sa kanya (sa lalaki bilang kabayaran).” (Quran 2:229)

Sa kaso ng khul ', dapat maghintay ang babae (iddah) para sa isang pagreregla pagkatapos ng khul'. Sa panahong ito, ang asawang lalaki ay hindi siya maaaring balikan. Kapag natapos ang kanyang iddah, malaya na siyang mag-asawang muli. Kung nais niyang bumalik sa kanyang asawa sa ibang araw at ito ay gusto rin ng asawang lalaki, ay maaari silang maging mag-asawang muli sa isang bagong kontrata ng kasal at isang bagong dote (dowry) kung naniniwala sila na maaari nilang panatilihin ang mga limitasyon na iniutos ni Allah.

Kapag tumanggi ang lalaki na palayain ang asawang babae, ay pumunta sa isang korte ng Islam (Shariah Court) kung mayroong isa o isang katulad nito at hilingin na ang kanyang kasal ay mapawalang-bisa. Mayroon silang awtoridad na bawiin o buwagin ang kasal. Ang ilang mga minoryang bansang Muslim tulad ng India at Singapore ay nagpapahintulot sa mga Muslim na lutasin ang ganitong mga bagay sa mga panrelihiyong hukuman na may limitadong awtoridad. Kung nakatira ka sa isang bansa kung saan wala ni isang tulad nito, mangyaring kumunsulta sa mga may kaalaman sa relihiyon, iskolar, o imam para sa konsultasyon.

Ang Paglipat ng Karapatan ng Diborsiyo sa Asawang Babae sa Kasunduan Bago ang Kasal
Kahit na ang konsepto ng 'paglipat ng diborsyo' sa isang asawa ay ginalugad ng ilang mga lupon ng mga Muslim at mga organisasyon sa buong mundo, ang tamang opinyon tungkol dito ay hindi ito isang opsyon na sinusuportahan ng Islam.

Sa pangkalahatan, ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa ay isang "tri-concept". Ang isang bahagi ay nasa asawang lalaki sa anyo ng 'diborsiyo', ang isa pa ay sa asawang babae sa anyo ng 'khul' '(paghihiwalay na pinasimulan ng isang babae) at ang huli ay sa isang tagahatol na Muslim sa anyo ng' faskh '(isang pagpapawalang-bisa ng kasal).

Ang paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa isang asawa ay isang bagay na pinag-usapan ng mga iskolar at nagbigay ng walang pagtutol na opinyon hinggil dito. Hindi ito maisasagawa, at kung ito ay tapos na, hindi ito katanggap-tanggap, maliban sa napakalimitadong pagkakataon. Ang dahilan para dito ay nasa mga salita ni Allah: "Ang mga lalaki ay may pananagutan para sa mga babae." Ang Propeta, nawa'y ang awa at pagpapala ni Allah ay sumakanya, ay nagpahiwatig ng ganitong kasabihan: "Ang bawat kundisyon na hindi naaayon sa Aklat ni Allah o ng Sunnah ay hindi totoo, kahit na ito ay 100 na kondisyon."

Ang tanging pagkakataon kung saan ito ay tatanggapin ay kung ang isang lalaki ay nagpasiya na hiwalayan ang kanyang asawa para sa wastong dahilan, at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang asawa, "Maaari mong diborsiyohin ang iyong sarili."

Sa pang huli, ang isyu ng paglilipat ng karapatan ng diborsyo sa asawang babae ay kadalasang sinisiyasat dahil sa mataas na bilang ng diborsyo sa ilang mga komunidad ng Muslim. Ito mismo ay hindi magpapababa ng bilang ng diborsyo, maaaring makadagdag pa! Tanging kaalaman lamang, isang dalisay na pag-unawa sa pananampalataya at mabuting asal ang makahahadlang sa pagtaas ng bilang ng diborsyo sa anumang komunidad.

 

[/bt_youtube]

 

 

Ayon sa bibliya may nag iisang diyos na tunay,

liban sa kanya ay wala ng iba

Isaias 44: 6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.

Isaias 45: 18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.

Si hesus ay ipapako ng mga hudyo at siyay umiiiyak ng malakas at tumawag sa tunay na diyos

Mateo 27:46 "At nang malapit na ang oras na ika-siyam ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig, na sinabi: ELI, ELI lama sabachthani? Samakatuwid baga’y, Diyos Ko, Diyos Ko, bakit mo ako pinabayaan?”

SO MALINAW MAY DIYOS SI HESUS,

may diyos pala na kanyang kinikilala,at kanyang pinakilala ang kanyang sarili bilang sugo ng diyos

John 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo...

Juan 8:42 "sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagka’t ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagka’t hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo Niya ako."

TEKA .kilalanin nga natin kng sino nga ba ang diyos na kinikilala ni hesus at ipinakilala nya bibliya?

sino nga ba ang tunay na diyos na kanyang pinakilala sa bibliya?

ating kilalanin.........balikan muna natin ang languahi ni hesus na kanyag salita noong sya ay nasa lupa pa.

John 17:3 [Aramaic language - the Original language of Jesus] hālēn ennūn dēn ḥayyē dalālam dənedūnāḵ dant ant ălāhā (ALLAH) dašrārā balḥūḏayk wəman dəšaddart yešū məšīḥā.

ALLAH SWT pala ang tunay na diyos na kanyang kinikilala at ipinakilala.

DAGDAG PA NYA.....

JOHN 20:17 AKING DIOS AT INYONG DIOS..

Diyos din daw nya ang ating diyos,at kanyang sinamba.

Mateo 26:39 "at siya'y nagpatirapa at nanalangin."

Si hesus ay kanyang kinikilala ang kanyang sarili na tao sya,kahit kaylan ay hindi nya inangkin na sya ay diyos na sasambahin.

Juan 8:40 "datapwa’t ngayo'y pinagsusumikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham."

At alam din ni pablo na si hesus ay isang tao.

I Timoteo 2:5 "Sapagka’t may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Hesus."

si hesus nga ay tao lamang at tunay nga na hindi diyos sapagkat ayon sa bibliya ay nagwika ang tunay na diyos na siya daw ay hindi tao

Oseas 11:9 "Sapagka’t ako ay Diyos, hindi tao."

Mga Bilang 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

At dagdag pa rito,sinabi ni hesus sa bibliya,may katawagan ng kautusan sa pinili ng diyos na sugo upang pagkatiwalaan ng diyos sa kanyang salita..ito ay mga diyos,si hesus ay isa sa pinili ng diyos upang pagkatiwalaan ng diyos sa kanyang salita.

Juan 10:35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan. 36 Ako'y pinili at isinugo ng Ama; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

at kung kayat sinabi ni hesus na sila ay iisa sa Juan 10: 30 (Ako at ang Ama ay iisa). dahil ang salita ng diyos na kanyang iniutos ay siya(hesus)naman magparating o magpahayag nito.

Juan 12:49 Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang; ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. 50 At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag.

So napaka linaw po mga kaibigan,si hesus ay hindi tunay na diyos ayon mismo sa kanya,kundi sugo lamang siya...yon po ang katotohanan

SA BANAL NA QURAN

ANG TUNAY NA DIYOS AY NAGPAKILALA SA ATIN

QURAN 20:14
Katotohanan! Ako si Allah!"La ilaha illa ana(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag ukulan ng pagsamba maliban sa Akin).Kaya't Ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag alay ng Salah(takdang pagdarasal nangpalagian)bilang pag-aala-ala sa Akin

AT WIKA NI HESUS

Qur’an 3:51 “Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon kaya Sambahin Siya.”

Maraming salamat sa mambabasa.....

 

ANG KASAYSAYAN NG EID UL ADHAA'

 

Kasaysayan ng Eid Ul Adha

(Pagdiriwang ng Sakripisyong Alay)

Maaring ang mga Kristianong mambabasa ay magulat sa sandaling matunghayan nila ang KATOTOHANAN na ang batang i-aalay ni Propeta Abraham (Alayhis Salam) ay si Ismail at taliwas sa doktrina ng aral ng mga kristiano na ang batang yaon ay si Isaac.Ang mga ebidensiya at pagpapatunay na ang bata ay si Ismail (at hindi si Isaac) ay matutunghayan mismo sa paglalarawan ng biblia na kanilang binabasa.

Isang kaganapang libo-libong taon ang lumipas,ang mga makatotohanang pangyayari ay hindi naikubli at mababakas sa mga isinulat ng mga nagsalin ng biblia. Pasin-tabi po at mawalang galang na po, upang bigyan ng puwang ang isang salaysay na nagmula sa mga pahina ng Malualhating Qur'aan.

Bismillah Ar-Rahmanir-Raheem. Dalawa ang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga muslim sa loob ng isang taon,ito ay ang mga sumusunod, Ang Eid ul Fitr (Sa pagtatapos ng Banal na buwan ng Ramadhaan) at Eid ul Adhaa' (Banal na araw ng Pagsasakripisyo at Pag-aalay ng kakataying hayop ) Ang kauna-unahang pag-aalay ng hayop ay naganap at isinakatuparan ni Propeta Abraham (Alayhis Salam) sa kanyang panahon.

Ang kasaysayang ito ng Eid ul Adhaa' ay pag-aalaala sa katapatan ni Propeta Abraham kay Allah Azza wa Jal,

na kung saan siya ay inutusan ni Allah Azza wa Jal sa isang panaginip na muling itayo ang mga pundasyon ng Sanktuaryo ng Ka'abah,

Ang Hajr al Aswad,

Ang pinaka Sagradong Dambana ng mga Muslim sa Makkah (Saudi Arabia) at kung saan ang mga muslim ay humaharap dito sa oras ng mga gawaing pagsamba ( Salaat). Sa mabilis na pagtalima ni Propeta Abraham (AS) sa panawagan ni Allah,siya ay nagtungo sa Makkah kasama ang kanyang asawang si Hagar at anak na panganay na si Ismail.

Sa panahong yaon ang Makkah ay hindi kakikitaan ng buhay,bukod sa tuyot at tigang na lupa ay walang nabubuhay na puno sa lugar na yaon.Batid ni Propeta Abraham (as) na ang lugar na ito ng Makkah sa panahong yaon ay magdudulot sa kanila ng matinding paghihirap.

Gayun pa man si Propeta Abraham (as) ay buong pusong nanambitan at nagtiwala ng walang reklamo sa kautusang ito ni Allah Azza wa Jal.

Sa isang banal na panaginip ni Propeta Abraham (as),

nakita din niya na iniaalay niya ang kanyang panganay na anak na si Ismail para sa kaluguran at kapakanan ni Allah,

Nuong ito ay ipinagtapat ni Abraham sa kanyang anak na si Ismail,ang bata ay nagtanong sa kanyang ama na..Ito po ba ay ipinag-utos sa inyo ng Allah? Oo,

ang sagot ni Abraham sa anak na halos madurog ang kanyang puso,

ngunit nanaig sa kanya ang katapatan kay Allah Azza wa Jal at sa mga ipinag-uutos sa kanya.

Sa oras na i-aalay na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Ismail (at nakahanda ng kitlin ang buhay ng kanyang anak na panganay),

ay isang himala ang naganap na simbilis ng kisap-mata,

si Ismail ay nahalihan ng isang maamo at matabang tupa.

At ito ang kinatay at isinakripisyong-alay na tunay ni Propeta Abraham (as). Makikita natin sa tagpong ito ang tunay at dalisay na katapatan ni Propeta Abraham kay Allah Azza wa Jal na tumatalima sa mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah,maging ito man ay magdudulot sa kanya ng kahirapan. Nuong makita niya sa simula ang kalagayan ng Makkah ay hindi siya nagreklamo at walang tutol sa Lumikha,kahima't nakikita niya na ang lugar ng Makkah sa panahong yaon ay kawalan ng buhay dahil sa tuyot at tigang na lupa at ang pinakamatinding pagsubok sa kanya ay nuong utusan siya na ialay na sakripisyo ang kanyang pinakamamahal na panganay na si Ismail.

Ang Pagtalima,Pagsunod at pagpapailalim sa kautusan at kalooban ng Allah Azza wa Jal ay tunay na katangian ng isang matuwid na Muslim.

Maluwalhating Qur'aan (Surah An-Nahl :120-121)

120. Katiyakan, si Ibrahim (as) ay isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah, na hindi siya lumilihis sa Relihiyon ng Islam, naniniwala sa Kaisahan ng Allah na hindi siya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allah,

121. Na siya ay nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allah sa kanya, pinili siya ng Allah sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas na ito ay ang Islam.

-Tinipon ni: Abdul Aziz Tim Mirabueno

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Kapag nakalimot ang isang tao at nakapagsalita habang nasasagawa ng salah, nawawalan ba ng saysay ang kanyang salah?

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top