Tagalog

Ang Saligan ng Hadeeth

Islamic Studies Book 1 Dr. Bilal Philips
Pinaikli at Sinalin ni: Abu Khalid

Usool al-Hadeeth
Ang literal na kahulugan ng Hadeeth ay kasabihan o pag-uusap, ngunit sa Islam ito ay kumakatawan sa mga kasabihan at gawain ng Propeta Muhammad na isinalaysay ng kanyang mga kasamahan at nalikom sa mga aklat ng mga pantas/paham/dalubhasa (scholars) na sumunod sa kanila. Ang sumusunod ay isang halimbawa ng Hadeeth:Sinabi sa amin ni Musaddad na sinabi sa kanya ni Shu’bah, mula kay Qataadah, mula kay Anas na sinabi ng Propeta:

Hindi kayo mabibilang na tunay mananampalataya hangga’t mahalin niya para sa kapatid niya kung ano ang mahal niya para sa sarili niya. (Bukhari)

Ang kahulugan nito ay ang pantas ng Hadeet na si Muhammad ibn Isma’eel al-Bukharee ay naglikom sa kanyang aklat na Saheeh al Bukharee ang kasabihang: Hindi kayo mabibilang na tunay mananampalataya hangga’t mahalin niya para sa kapatid niya kung ano ang mahal niya para sa sarili niya, na narinig niya sa kanyang guro na si Musaddad, na kanya namang narinig sa kanyang gurong si Yahya, na sinabihan ng kanyang guro na si Shu’bah, n anarining niya sa kanyang maestro na si Qataadah, isang Tabi’een, na narinig niyang sinabi ng Sahabi na si Anas ibn Maalik, mula sa Propeta.

Bahagi of Hadeeth

Ang hadeeth ay binubuo ng dalawang bahagi: ang Sanad at and Matn.

Ang Sanad
Ang sanad ay ang list ng mga mananalaysay (narrators) na kasabihan o gawain ng Propeta. Ang halimbawa sa hadeeth na nabanggit, ang Sanad ay: Sinabi sa amin ni Musaddad na sinabi sa kanya ni Shu’bah, mula kay Qataadah, mula kay Anas na sinabi ng Propeta.

Ang Matn
Ang teksto ng hadeeth o ang aktual na kasabihan ng Propeta ay ang Matn. Halimbawa sa nabanggit na hadeeth: Hindi kayo mabibilang na tunay mananampalataya hangga’t mahalin niya para sa kapatid niya kung ano ang mahal niya para sa sarili niya.

Mga Uri of Hadeeth

1]. Ang Hadeeth Saheeh

Kung matutupad/magaganap (fulfill) ng mgamananalaysay sa Sanad ang mga sumusunod na kondisyon, ito ay mauuri (classified) na wastong kasabihan ng Propeta at ito ay tinatawag na Saheeh. Ito ay nangangahulugang tayo ay nakakatiyak na sinabi nga ng Propeta o ginawa niya ang kung ano pa man ang naisalaysay sa hadeeth.
Ang mananalaysay ay dapat kilala bilang matapat sa kanyang salita.
Lahat sila ay dapat nagtataglay ng matalas memorya, o di kaya’y naisulat nila ang kanilang narinig (na salaysay).
Dapat ay may pagkakataong nagkita nga o nagkatagpo ang nananalaysay at ang taong pinagkuhaan niya ng salaysay. (They must all have met each other.)

Ang ganitong hadeeth ay maaring gamitin upang patunayan ng paham ang isang point sa batas ng Islam at ito ay dapat sundin. Ang hadeeth ay ang pumapangalawang batayan ng batas ng Islam. Ang lahat ng tunay na Muslim ay nararapat na sumunod dito. Sinabi ni Allah sa Qur’an:

“…Kaya’t inyong sundin (o kunin) ang anumang ipinarating (o ipinag-utos) ng Sugo sa inyo, at anuman ang (kanyang) ipagbawal sa inyo, ito ay inyong iwasan (o itigil)… [Al-Hashr 59:7]

Ang tanging paraan upang masunod natin ang utos ng Diyos ay pag-aralan ang hadeeth ng Propeta at sa pagsagawa nito.

Ang hadeet na nabanggit sa simula ng kabanata ay isang saheeh hadeeth na nagtuturo sa mga Muslim tungkol sa Emaan (pananampalataya). Ang tunay na pananampalataya sa Diyos ay magiging sanhi ng magandang pakikitungo ng nananampalataya sa kanyang kapwa, lalong lalo na sa kapatid niya sa pananampalataya. Natural sa tao ang maghangad ng magandang pakikitungo mula sa kapwa niya tao, nang dahil dito ang magandang pakikitungo ay mahalagang sangkap ng maginhawa at kaaya-ayang pamumuhay. Ito ay naghuhubog ng pagmamahal, pagtitiwala, pag-galang at marami pang ibang magagandang ugali ng mga tao. Upang maitaguyod ang mabuting pakikipagkapwa tao, ang Islam ay nag-udyok sa mga Muslim na makitungo ng mabuti sa kanilang kapwa tao kagaya ng kung ano ang nais nilang gawin sa kanila ng kanilang kapwa.

Nilikom ni Bukhari mula kay Muhammad ibn al-Muthanna, mula kay Abdul Wahhab, mula kay Ayoob, mula kay Abu Qilaabah, mula kay Malik na sinabi ng Propeta: Kayo ay magsagawa ng Salaah kagaya ng papaano ninyo ako nakitang nag-salaah. Natupad ng kadeeth na ito ang mga nabanggit na kundisyon at samakatuwid it ay Saheeh. Ang batas sa Islam na makukuha natin dito ay, sa pagsagawa ng Salaah, tayo ay nararapat na sumunod sa pamamaraan ng Propeta. Ang mga Muslim ay hindi pinahihintulutang gumawa ng pansariling pamamaraan ng pag-salaah, sapagkat hindi lamang ito pagsuway sa utos ng Propeta bagkus ito ay magdudulot ng kalituhan sa pag-salah. Ang tumpak na paglalarawan ng Salah ng Propeta ay matatagpuan sa mga Aklat ng hadeeth. Dahil dito, tayo ay dapat magbasa at ating alamin kung papaano nag-salah si Propeta Muhammad nang sa gayon ay masunod natin ng maayos ang kanyang pamamaraan.

2]. Ang Da’eef Hadeeth

Kapag ang mga mananalaysay sa Sanad ay kilalang nagtataglay ng mga sumusunod na kapintasan, ang hadeeth ay nauuri na hindi tumpak at tinatawag na Da’eef.

Sinuman sa kanila ay kilala na sinungaling
Alinman sa kanila na mahina ang memorya
Alinman sa kanila ang hindi nakita o nakatagpo ang taong pinaggalingan ng kanilang salaysay.

Ang Da’eef na hadeeth ay hindi tunay na kasabihan o gawain ng Propeta at hindi maaring magamit na patunay sa batas-slamiko. Ang batas ay hango sa mga ganitong uri ng hadeeth tinuturing na mali. Halimbawa ang mga dalubhasa sa hadeeth na si Abu Dawood at Ahmad ay naglikom ng isang salaysay mula kay Hafs Ibn Ghayyaath na nag-ulat mula kay Abdur Rahman ibn Ishaaq, mula kay Ziyaad ibn Zayd mula kay Abu Jhayfah, na sinabi diumano ni Ali ibn Abi Taalib, “Ang Sunnah ng paglagay ng mga kamay sa Salaah ay paglagay ng kamay sa ibabaw ng kabilang kamay, sa baba ng pusod”. Subalit ang hadeeth na ito ay tinataguriang Da’eef dahil si Abdur Rahman ay kilala na isang sinungaling. Samakatuwid, ito ay hindi maaring maging isang patunay sa gawaing paglagay ng mga kamay sa ibaba ng pusod habang nag-sasalaah. Ang tamang pagsagawa nito ay ang salaysay ni Taawos na hadeeth. Sinabi niya sa kanyang dibdib habang siya ay nag-sasalaah. Ang hadeeth na ito ay nalikom din ni Abu Dawood at Ahmad at pati na rin si Ibn Khuzaimah. Of course, ang paglagay ng kamay sa baba ng pusod o sa pusod ay hindi naman nakakasira ng Salaah.

Isinalaysay ni Al-Hasan ibn ‘Ateeyah mula kay Abu ‘Aatikah mula kay Anas na sinabi ng Propeta: “Maghanap ng kaalaman maging ito man ay nasa China”. Nilikom ng mga dalubhasa ng hadeeth na sina Ibn ‘Adee at Abu Nu’aym ang hadeeth na ito. Bagama’t ito ay karaniwang sinisipi (commonly quoted) at alam na alam ng mga Muslim, ito ay hindi talagang wasto (accurate). Si Abu ‘Ateekah ay may paratang na nagpapasilpika (falsify) ng hadeeth, samakatuwid ito ay nabibilang isang Da’eef. Katunayan inu-uri ng mga dalubhasa ang ganitong Hadeeth sa isang tanging pag-uri (ng hadeeth) na tinatawag na Mawdoo’ o Fabricated (katha/imbento). Dahil dito hindi tama na banggitin ang kasabihan na ito bilang hadeeth ng Propeta, sapagkat marami sa kanyang kasamahan na nagsasabi na siya ay nagsabi:

Ang sinoman ang magsinungaling tungkol sa akin ng sadya, ipaalam mo sa kanya na siya ay napangakuan ng upuan sa impyerno. (Bukhari)

Ang mga pinakatanyag na aklat ng hadeeth ay ang tinatawag na As-Sihaah As-Sittah (The Sound Six). Ito ay ang Saheeh al-Bukhari, Saheeh Muslim, Sunan Abu Dawood, Sunan at-Tirmidhee, Sunan an-Nasaa’ee at Sunan ibn Majaah. Ang pinakamatandang collection ng hadeeth na umabot sa atin ay ang Muwatta ni Imam Maalik at ang pinakamalaking collection naman ay ang Musnad ni Imam Ahamd. Ang pinaka-accurate na collectoin ay ang Saheeh al-Bukharee at and pangalawang pinaka-accurate ay ang Saheeh Muslim. Samakatuwid ang isang tao ang may layang mag-banggit/sipi/magsabi (quote) ng mga hadeeth na hango sa Bukharee at Muslim bilang mga patunay/batayan/basehan, sapagkat halos lahat ng mga hadeeth na ito ay mapapanaligan/tunay/totoo (authentic) [Saheeh].

Subalit ang mga ibang aklat ng hadeeth na nabanggit ay naglalaman ng mga inaccurate na narration na hindi maaring gawing patunay (sa batas ng Islam). Dahil dito ang mga hadeeth na nataguriang Saheeh ng mga dalubhasa ang maaring magamit mula sa ga aklat na nabanggit.

Marahil, nararapat din sigurong banggitin na ang mga makabagong aklat ay nagbabanggit lamang ng mananalaysay bago ang Propeta kapag nag sipi ng hadeeth upang makatipid ng panahon at espasyo.

{quiz id=31} Paki click lamang po ang berde at puting arrow para sa ating maikling pagsusulit.

 

المس توى الأول - LEVEL  ONE

Part 1

SILABUS

NG MGA ARALIN

PARA SA UNANG BAYTANG

PAUNANG SALITA

 

Sa Ngalan ni Allah Ang Maawain Ang Mahabagin

 Alhamdulillah, was-Salaatu was-Salaamu 'alaa Rasoolillaah wa 'alaa Aalihi wa Ashaabihi wa man Tabi'ahum bi-ihsaan ilaa yawmiddeen. Ammaa ba'd.

 

             

 Mga kapatid na mga mag-aaral, ang maliit na sinulat na ito ay upang magamit ninyo na gabay at mababasa sa ating pag-aaral. Ito ay pansamantalang translation mula sa aklat na ginagamit sa ating pag-aaral sa Islamic Studies Course Level – 1 at dinagdagan ng mga tinipon mula sa iba’t-ibang mga pamphlets na nakasalin sa Tagalaog, ayon sa mga paksang nakatakdang pag-aaralan sa level na ito. Nais naming ipagbigay-alam sa inyo na ito ay pansamantala at pang madalian lamang dahil hindi pa kompleto ang pagkagawa nito at hindi pa nabasa ng aking mga kasama upang iwasto kung mayroong mga dapat iwasto.  Ang totoo hindi pa namin ito na-review ng mabuti, alam kobatid naming posibleng may makikita kayong mga mali o hindi tama ang pagka type at pagka tagalog. Kaya kami ay humihingi ng paumanhin sa mga mag-aaral at sa sinumang posibleng makakabasa nito, huwag ninyong ilagay sa inyong mga isipan at kalooban na bakit namimigay sila ng ganitong materyales na mayroon pang maraming mali. Uulitin namin, ito po ay hindi pa tapos. 

 Hihingin rin namin ang inyong tulong na kahit ano o saang parte sa notes na ito ang makita ninyong mali, pakisabi nyo na lang sa amin upang ito'y aking maiwasto. Ang Allah ang magbibigay sa atin ng gantimpala ayon sa ating nilalayon. O Allah! Ibigay Mo po sa amin dito sa mundo ang kabutihan at ganoon din Huling Araw, at iligtas Mo po kami mula sa parusang Apoy. Ameen.   

Ust. Homer Pagayawan

Islamic Studies Section

2013

Mga Nilalaman

AL-QURAAN AL-KAREEM

 

 

ISLAMIC STUDIES FOR FILIPINO NEW MUSLIMS

المس توى الأول - LEVEL  ONE

PAUNANG SALITA

AL-QURAAN AL-KAREEM   Part 1

Unang Aralin - SOORATUL FAATIHA

Ikalawang Aralin - SOORAH AL-'ASR

Ikatlong Aralin - SOORAH AL-QADR

Ika-apat na Aralin - SOORAH AL-FEEL

Ikalimang Aralin - SOORAH AL-IKHLAAS

Ika-anim na Aralin SOORAH AN-NASR

Ikapitong Aralin - SOORAH AL-MASAD

Ikawalong Aralin - SOORAH AL-FALAQ

Ikasiyam na Aralin - SOORAH AN-NAAS

 

 

Unang Bahagi - Ang Mga Pamagat Ng Mga Mabababang Soorah

Unang Aralin - SOORATUL FAATIHA

Panimula

Binabasa ng isang Muslim sa kanyang pagdarasal ang Soorah Al-Faatiha, na ang bilang ng mga “aayah” o talata ay pito, nang labing-pitong beses sa bawat araw at gabi at higit pa kung itatayo rin niya ang mga Sunnah o boluntaryong pagdarasal. Ang pagsasalah ay hindi magiging katanggap-tanggap maliban lamang sa pagbabasa nito dahil ayon sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala): «Walang Salah na magiging katanggap-tanggap sa sinuman na hindi binasa ang panimula ng Aklat (Faatihatul Kitaab)». Bagama't sa ikli nito, pumapaloob dito ang kahulugan ng Banal na Qur-an at sakop nito ang pangunahin nitong mga layunin, kung kaya nailalahad dito ang mga panuntunan ng batas at mga sangay nito gayundin ang aqeedah o katuruan, pagsamba, pananampalataya sa Kabilang Buhay,

pananampalataya sa mga katangian ng Allaah, pagsuko sa Allaah at panalangin para sa katatagan sa pananampalataya at matuwid na pamamaraan ng mga mabubuting mananampalataya at sa pag-iwas sa mga gawain ng mga kinamumuhian at ng mga nangaligaw.

 At dahil sa kahalagahan at banal na katangian (ng Soorah Al-Faatiha), pinangalanan ito ng iba’t-ibang mga katawagan. Kinikilala ito bilang Ummul Kitaab (Ina ng Aklat), As-sab ‘ul Mathaani (Pitong Bersikulo), Waa-fiyya (Sapat), Kaafiyya (Ganap) kung kaya, ito ay nakapagbibigay ng liwanag sa mananampalataya at sa maka-Diyos na kabutihan, isinasara sa kanya ang mga pintuan ng kasamaan at binubuksan naman ang mga pintuan ng habag at awa.

Pagsasatitik:

1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem. 

2. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen. 

3. Ar-Rahmaanir Raheem. 

4. Maaliki Yawmid Deen.

5. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'een. 

6. Ihdinas Siraatal Mustaqeem.

7. Siraatal latheena an'amta 'alayhim ghayril   magh-dhoobi 'alayhim wa ladh dhaaalleeeen.

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Magsimula ako sa Ngalan ng Allaah, bilang paghahangad ng tulong, gabay at katugunan Niya. Ang salitang Allaah ay Pangngalan Pantangi ng Rabb na Tagapaglikha, na Siya lamang ang nararapat na sambahin at wala nang iba pa. Ito ay bukod-tangi sa Kanyang mga Pangalan, at ito ay hindi maaaring ipangalan sa iba. Ang salitang Ar-Rahmaan, saklaw ng Kanyang habag ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang salitang Ar-Rahmeen, labis-labis ang Kanyang awa at pagmamahal nang ganap sa mga mananampalataya. Na ang dalawang ito (ang Ar-Rahmaan at ArRaheem) ay kabilang sa Kanyang mga Pangalan. 

2. Alhamdu lillaahi Rabbil 'aalameen. 

2. Ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Allaah na Rabb na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Ito ay papuri ng Allaah sa Kanyang sarili, na kalakip ang Kanyang pag-uutos sa Kanyang mga alipin (na Siya ay purihin nila). Na Siya lamang ang karapat-dapat (sa mga paruring) ito dahil Siya lamang  ang lumikha ng lahat, ang Tagapangasiwa nito, ang Tagapangalaga sa lahat ng Kanyang nilikha sa pamamagitan ng Kanyang mga biyaya; at pamamatnubay Niya sa Kanyang tunay at minamahal na mga alipin tungo sa Eemaan (Pananampalataya) at paggawa ng mabuti.

3. Ar-Rahmaanir Raheem.  

3. Ang salitang Ar-Rahmaan, saklaw ng Kanyang habag ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang salitang Ar-Raheem, labis-labis ang Kanyang awa at pagmamahal nang ganap sa mga mananampalataya. Na ang dalawang ito (ang Ar-Rahmaan at ArRaheem) ay kabilang sa Kanyang mga Pangalan.

4. Maaliki Yawmid Deen.

Siya (Luwalhati sa Kanya) lamang ang Bukod-Tanging Nagmamay-ari at Mangangasiwa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ang Araw ng pagbibigay ng kabayaran sa lahat ng mga gawain. At ang Kanyang pagiging bukod-tangi sa Pagmamay-ari at Pangangasiwa sa Araw ng Paghuhukom, dahil walang sinuman ang mag-aangkin.

5. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'een.

Ikaw lamang ang aming susundin at sasambahin, at Ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong sa lahat ng aming pangangailangan. Lahat ng bagay ay nasa Iyong Kamay, walang sinuman ang nagmamay-ari ng anuman na kahit na katitingna-katiting na bagay, kundi Ikaw lamang.

6. Ihdinas Siraatal Mustaqeem.

Turuan Mo kami, patnubayan at gabayan patungo sa matuwid na Landas. Patatagin Mo kami, (sa Landas na yaon) hanggang sa Ikaw ay aming makatagpo, at ito ang Islam, ang maliwanag na daan patungo sa pagmamahal ng Allaah at tungo sa Kanyang Al-Jannah (Hardin, isinaling Paraiso). Ito ang itinuro ng Huling Sugo na nauna kaysa sa kanya. Katiyakan, walang anumang daan patungo sa tunay na kaligayahan ng isang alipin kundi ang pagiging na Matuwid sa Islam.

7. Siraatal ladheena an'amta 'alayhim, Ghayril maghdoobi 'alayhim wa ladh Dhaaalleeen.

Daan ng mga pinagkalooban Mo ng biyaya, ang mga Propeta, mga matapat, mga namatay ng Shaheed, nagpupunyagi sa Daan ng Allaah o nakipaglaban nang alangalang sa Allaah, at mga mabubuti; silang mga pinatnubayan at matutuwid.

At huwag Mo kaming ihanay sa mga nagtungo sa daan ng mga isinumpa, yaong mga nakaaalam ng katotohanan subali't ito ay kanilang tinanggihan, ang mga Hudyo at ang mga gumaya sa kanila. Ganoon din ang mga naligaw, yaong mga tumanggi at nawala nang pagkalayo-layo mula sa katotohanan, ang mga yaong nag-aangking tagasunod ni 'Eesaa (Hesus alayhis salaam) na nasa labas ng Islaam, at sa sinumang sumusunod sa kanila.

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Alhamdulillaah Ang papuri sa Allaah na Makapangyarihan
Rabbil 'aalameen Nagmamay ari sa lahat ng mga nilikha, (kabilang) ang sangkatauhan, mga jinn (mga nilikhang hindi nakikita) at mga Anghel.
Ar-Rahmaanir Raheem Ang May-awa, Ang May habag            

Maaliki Yawmid

Deen

Ang Makapangyarihan sa Araw ng Paghuhukom at wala Siyang katuwang sa Kanyang pagbibigay hukom.
Iyyaaka na'abudu Itinatangi ko lamang sa Iyo ang aking pagsamba.
Iyyaaka nasta'een Itinatangi ko lamang sa Iyo ang paghingi ko ng tulong.
Ihdinas Siraatal Mustaqeem Patnubayan Nyo po kami sa Matuwid na Landas (Ya Allaah tungo sa matuwid na landas),

Siraatal ladheena

an'amta 'alayhim

Sa landas Inyong mga Pinagpala, (Nang mga Propeta, ng mga tapat, ng mga martir, at ng mga matutuwid na mananampalataya).

Ghayril              maghdoobi

'alayhim

At hindi sa landas na umani ng Iyong Poot, (Hindi ang landas ng mga Hudyo)
Wa ladh dhaaalleeen At ng mga nangaligaw. (At hindi ang landas ng mga kristiyano dahil sila ay mga ligaw sa katotohanan). 

Kabuuang kahulugan:

                                          Itinuturo ng Soorah Al-Faatiha sa isang Muslim ang pakikitungo sa kanyang

Panginoon at ito ay nahahati sa dalawa; una ay ang pagpupuri sa Allaah na Makapangyarihan at pangalawa ay ang panalangin at pagsusumamo sa Kanya. Kaya kapag nais ng isang Muslim na manalangin, makabubuti na unahin niya ang pagpupuri sa Allaahu Ta’aala at saka siya manalangin ng anuman na nais niya dahil ang Allaah ay katiyakang tutugon sa kanyang dasal; sa gayundin, ang pagbigkas ng Soorah AlFaatiha sa pagdarasal ay pagbubukas para sa isang Muslim ng malaking pintuan ng karangalan at ito ay ang pakikipag-usap niya sa Allaahu Ta’aala na ayon sa nabanggit sa Hadeeth Qudsee: Ang Allaah ay nagsabi: (Hinati ko ang Salaah sa pagitan ko at ng Aking alipin sa dalawa: kapag binigkas ng alipin (mananalangin) ang: Alhamdulillaahi

Rabbil ‘aalameen, sasabihin ng Allaah: Dinakila ako ng aking alipin. At kapag binigkas ang: Ar-Rahmaanir Raheem, sasabihin ng Allaah: Ako ay pinuri ng aking alipin. At kapag binigkas ang: Maaliki Yawmid-Deen, sasabihin ng Allaah: Ako ay dinakila ng aking alipin. At kapag binigkas ang: Ihdinas-Siraatal Mustaqeem Siraatal ladheena an'amta 'alayhim Ghairil maghdoobi alayhim Wa ladh dhaaalleen, sasabihin ng Allaah: Ito ay sa pagitan ko at ng aking alipin, at mapasa aking alipin ang anumang kanyang hiniling. Dahil dito, si 'Umar bin Abdul Aziz (radhiyallaahu 'anhu) binibigkas niya ang Al-Faatiha nang bawat aayah, at humihinto siya sa pagitan ng mga ito, kaya nang tanungin siya kung ano ang dahilan ng kanyang paghinto; sagot niya: Dahil sa katotohanan, tinuruan tayo ng Allaahu Ta’aala kung paano natin Siya purihin, luwalhatihin at dakilain nang ayon sa pamamaraan na natatangi sa Kanya. Ang Allaah ay Dakila, Makapangyarihan, Ang tanging Tagapaglikha ng mga tao, Jinn at Anghel. Sakop ng Kanyang habag ang lahat, at napapaloob sa Kanyang awa ang lahat ng nilalang sa pamamagitan ng pagkakaloob Niya ng biyaya sa Kanyang mga mananampalataya mula sa paglikha, pagbibigay biyaya at paggabay sa kanila sa matuwid na landas.

 Ang Allaah ay Ang Iisa at pagkatangi-tanging Diyos na karapat-dapat sa lahat ng uri ng papuri at pagluwalhati. Siya ang may dakilang habag at walang hanggang kabutihan. Siya rin ang tanging Tagapaghatol, Tagapaghukom, at Ang Makapangyarihan sa Araw ng Paghuhukom; dahilan upang Siya lamang ang tanging hinihingan ng tulong ng isang Muslim; walang ibang sinasamba maliban sa Kanya; nagpapasakop sa Kanya; nagpapakumbaba; takot na isinusuko ang sarili; humihiling sa Kanya ng katatagan sa pananatili sa landas ng mga Propeta, ng mga matutuwid na mananampalataya, ng mga martir at ng mabubuting mga mananampalataya. Hinihiling din sa Kanya ang ilayo Niya siya sa landas ng mga kinamumuhian niyang mga Hudyo at ng mga nangaligaw na Kristiyano.

Pagsasanay:

1- Isulat sa tamang patlang ang sumusunod na mga salita ng Banal na Soorah (Al-

Faatiha):  (Rabbil,   Deen, Siraatal, An-Amta, Al-Maghdoobi)

 1. Bismillaahir Rahmaanir Raheem.  2. Alhamdu lillaahi ………………..…………  'aalameen. 3. Ar-Rahmaanir Raheem.  4. Maaliki Yawmid …….……….…………. 
 2. . 5. Iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'een.  6. Ihdinas ……………………..…Mustaqeem. 

 Idugtong ang mga sumusunod na salita sa tama nitong kahulugan:

                     Salita                            Kahulugan
Alhamdulillaah                                Ang nagtataglay ng awa
Ar-Rahmaan,  Ar-Raheem               Pagpupuri sa Allaah
Iyyaka na'budu                                Ang Landas
As-Siraat                                          Tanging ikaw ang aming sinasamba
Rabbul 'Aalameen                           Ang Hari ng lahat ng nilikha mula sa mga tao, jinn at mga anghel

                                                                      

2-    Bumanggit ng tatlo mula sa mga pangalan ng Soorah Al-Faatiha:

a..……………………………………………….…………………….………………

b.…………………………………………….……………………….……………….

k. ………………………………………………….…………..………..…………….

4-     Ano ang mga bagay na hinihikayat ng Soorah Al-Faatiha?

……………………………………………………………………….…………………

…………………………………………………………………………………………

5-     Magbanggit ng dalawa mula sa mga itinuturo ng mga Banal na Talata ng Soorah

Al-Faatiha. …………………………………………………………………………….

…………………………………………………….……………………………………

Gawaing Bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-Faatiha

Ikalawang Aralin - SOORAH AL-'ASR

Panimula

Ang Soorah Al-‘Asr ay isang Makkiyyah (Kabanata ng Qur-an na ipinahayag sa Makkah) at ang mga aayah nito ay tatlo. Ipinahayag ito nang napakaikli at napakaliwanag upang makapagbigay linaw sa mga dahilan ng ikaliligaya at ikapagtatagumpay ng tao o ng kanyang ikabibigo sa buhay at ikapapahamak.

Katiyakan na ang Allaahu Ta’aala ay sumumpa sa Al-'Asr, at ito ay ang panahon na nakatakda ang katapusan ng buhay ng tao, ng anumang pumapaloob na nakamamanghang mga pangyayari rito at ng mga kaalaman na tumutukoy sa kakayahan at kapangyarihan ng Allaah; na sadyang ang sangkatauhan ay nasa loob ng kawalan at kakapusan maliban lamang sa sinumang nagtataglay ng apat na katangian na binanggit sa loob ng Soorah (Al-'Asr) at ito ay ang mga sumusunod: Pananampalataya - Mabubuting gawa - Pagpapayo sa katotohanan- Pangungunyapit sa Pagtitiis; at ang mga katangian na ito ay itinuturing na mga pundasyon ng kabutihan at pundasyon ng relihiyon kaya sinabi ni Imam Al Shaafi'ee (kaawaan nawa siya ng Allaah): "Kung wala ng iba pang ipinahayag ang Allaah maliban sa Soorah na ito, makasasapat na ito".  

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Wal 'Asr. 2. Innal insaana lafee khusr. 3. Illal ladheena aamanoo, wa amilusSaalihaat, wa tawaasaw bil Haqq, wa tawaasaw bis Sabr.

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal

 1. Wal 'Asr. 2. Innal insaana lafee khusr.
1-2. Sumumpa ang Allaah sa pamamagitan ng panahon na walang pag-aalinlangang ang lahi ni Aadam ay nasa pagkawasak at pagkatalo.

3. Illal ladheena aamanoo, wa amilus-Saalihaat, wa tawaasaw bil Haqq, wa tawaasaw bis Sabr.

3. Maliban sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, at nagpayuhan sila sa isa't isa sa pananatili sa katotohanan, at pagsunod sa kagustuhan ng Allaah, at pagtitiis para rito. 

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Al- 'Asr Ang panahon 
Khusr Ang Kawalan at Kapahamakan
Aamanoo

Paniniwala sa Allaah, sa Kanyang mga Anghel, sa

Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo at sa Huling Araw (ng Paghuhukom).

As-Saalihaat Ang mga gawain na  nagdudulot ng kabutihan sa tao at hindi nakapipinsala sa sinuman.
Tawaasaw Pagbibigay payo sa isa’t isa.
Al-Haqq Lahat ng kabutihan.
As-Sabr Lakas ng loob sa pagtitiis ng hirap sa paggawa ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan.

             

Kabuuang kahulugan:

 Nabanggit sa Banal na Soorah na ito na ang Allaah ay sumusumpa sa panahon, at ito ay ang paglipas ng gabi at araw nang ayon sa ganap na kaayusan at pamamaraan. Ito rin ang panahon ng liwanag at dilim, ng init at lamig, ng kaganapan ng mga gawain ng tao mabuti man o masama. Dahil dito, maituturing na ang tao ay ligaw at sawi sa pagtahak niya sa kasamaan at sa pagsunod niya sa sariling layaw (na masama). Ang panahon ay walang kinalaman sa kanyang pagkaligaw at pagkasawi dahil ang bawat sandali ay dumadaan sa buhay ng tao at nagbibigay ito ng babala sa pagsapit ng kanyang katapusan.  Ayon pa sa isang makata:

(Tunay na tayo ay nagsasaya sa mga araw na ating pinalilipas * Subalit ang bawat araw na lumipas ay bawas sa nakatakdang oras).

 At walang sinuman ang makaliligtas mula sa pagkaligaw at pagkapahamak maliban sa mga nananalig sa Allaahu Ta’aala, nananampalataya sa Kanyang mga Aklat at Sugo, gumagawa ng mga gawaing nakapagdudulot ng kabutihan at hindi nakapipinsala ng iba, nag-iimbita sa bawat isa tungo sa pagtalima sa katotohanan, sa paggawa ng kabutihan, sa pagsasanay sa sarili upang tiisin ang hirap ng paggawa ng kabutihan at sakripisyo sa pagbabawal sa sarili mula sa mga makamundong pagnanasa at kasamaan.

Pagsasanay:

1- Isulat sa tamang patlang ang sumusunod na mga salita ng Banal na Soorah (Al

‘Asr):   

(Insaana, Khusr, Aamanoo, As-Saalihaat, Bis-Sabr)

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Wal 'Asr. 2. Innal ………..………… lafee ……….....……. 3. Illal ladheena …………………..…… wa 'amiloo ………….………..………. wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw …………………..……….  . 
 2. Idugtong ang sumusunod na mga salita sa tama nitong kahulugan:
Ang Salita Ang kahulugan
Al- 'Asr Ang panahon.
Khusr Ang Kawalan at Kapahamakan.
Aamanoo Paniniwala sa Allaah, sa Kanyang mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat, sa Kanyang mga Sugo at sa Huling Araw (ng Paghuhukom).
As-Saalihaat Ang mga gwain na nagdudulot ng kabutihan sa tao at hindi nakakapinsala sa sinuman.
Tawaasaw Pagbibigay payo sa isa't-isa.

2-    Sa ano sumumpa ang Allaah sa umpisa ng Banal na Soorah na ito?

…………………………………………………………………………………………..  

3-    Paano makakamit ng tao ang kaligayahan dito sa mundo at sa kabilang buhay?

a …………………………………………………………………………………………

b …………………………………………………………………………………………

k …………………………………………………………………………………………

d …………………………………………………………………………………………

 5- Bumanggit ng dalawa mula sa mga itinuturo ng mga Banal na Aayat ng Soorah Al-

‘Asr.  ……………………………………………………………………..…………….………

………………………………………………………………..………………………….

Gawaing Bahay:

 Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-‘Asr.

Ikatlong Aralin - SOORAH AL-QADR

 Panimula

 Ang Soorah Al-Qadr ay isang Makkiyyah (Kabanata ng Qur-aan na ipinahayag sa Makkah) at ang mga bersikulo nito ay lima. Ito ay tumatalakay sa pag-umpisa ng pagpapahayag sa Banal na Qur-aan at sa mga natatanging kahalagahan ng Laylatul Qadr kumpara sa ibang mga araw at buwan at ito ay dahil sa pagkakaroon nito ng mga liwanag, milagrosong palatandaan, mga biyaya ng Diyos na Makapangyarihan sa Kanyang mga mananamplataya bilang pagbibigay dangal sa kapahayagan ng Banal na Qur-aan. Tumatalakay din ito sa pagpanaog ng mga Butihing Anghel hanggang madaling araw. Ano nga ba, at tunay ngang nakamamangha ang pagkakaroon nito ng

Dakilang Gabi ng Qadr dahil ang (isang) gabi na ito sa Allaahu Ta’aala ay nakahihigit (ang kabutihan) sa isang libong buwan.  

Pagsasatitik:                            

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Innaaa Anzalnaahu fee Laylatil Qadr.  2. Wa maaa adraaka maa Laylatul Qadr. 3. Laylatul Qadri khayrum min alfi Shahr. 4. Tanazzalul Malaaikatu war Roohu feehaa, bi idhni Rabbihim min kulli amr. 5. Salaamun hiya hattaa matla'il fajr.

 Kahulugan:                           

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Innaa Anzalnaahu fee Laylatil Qadr.

1. Katiyakan, ibinaba Namin ang Qur-aan sa gabi ng Qadr – na ito ay gabi ng karangalan, na ito ay sa buwan ng Ramadhaan.

2. Wa maa adraaka maa Laylatul Qadr.

2. At ano ang makapagpapatid sa iyo, O Muhammad, kung ano ang gabi ng Qadr, na dakila at pinarangalan na gabi?

3. Laylatul Qadri khayrun min alfi Shahr.

3. Ang gabi ng Qadr ay gabi na biniyayaan sa isang libong buwan na pagsamba, na wala sa ibang gabi ang ganitong katangian.

4. Tanazzalul Malaaikatu war Roohu feehaa bi idhni Rabbihim min kulli amr.

4. Na sa gabing yaon ay bumababa ang maraming mga anghel at ang anghel na si Jibreel (a.s.) sa kapahintulutan ng kanilang Rabb na Tagapaglikha upang gawin ang anumang pinagpasiyahan ng Allaah sa taong (year) yaon.

5. Salaamun hiya hattaa matla'il fajr.

5. Na sa gabing yaon ay punong-puno ng kapayapaan, na walang anumang hindi kanais-nais na mangyayari hanggang sa pagsikat ng Fajr.

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Anzalnaahu Aming sinimulan ang pagpapahayag ng Banal na Qur-aan kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).
Laylatul Qadr Gabi ng Karangalan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng rebelasyon kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa buwan ng Ramadhaan.
Maa adraaka? Sino ang nagbigay kaalaman sa iyo?
Tanazzalul Malaaikah Nagkatawang tao para sa Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ang mga Anghel at nakita nga niya sila sa gabing iyon; at ang pinagmulan ng salita ay: Tatanazzalu.
Ar Rooh Siya ang Anghel na si Jibreel ang tagapagdala ng kapahayagan.
Amr Alituntunin  na may dulot na kabutihan sa mga tao
Salaam Ligtas mula sa kasamaan at kapahamakan

Kabuuang kahulugan:

 Sinimulan ng Allaahu Ta’aala ang pagpapahayag sa Banal na Qur-aan sa Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa gabi na tinawag na (Laylatul Qadr)  (gabi ng kapasyahan) at isa sa mga gabi na napapaloob sa mapagpalang buwan ng Ramadhaan. Itinuturing din ito bilang isang malaking gabi ng karangalan na binigyan ng kahalagahan ng Allaah at ginawa Niya itong nakahihigit sa isang libong buwan dahil dito Niya pinili ang pinuno ng mga sugo upang maging gabay ng lahat ng sangkatauhan, at ipinadala sa kanya ang mga anghel na mararangal kasama ang anghel na si Jibreel na mapagkakatiwalaan, na nagdadala ng mensahe ng

Allaahu Ta’aala para sa Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng

Allaah) at ng mga kautusan na kung saan ay napapaloob ang patnubay sa sangkatauhan at liwanag. At dahil sa laki ng kabutihan at kadakilaan ng gabing ito, ginawa ito ng Allaah na ligtas at mapayapa sa sangkatauhan mula sa pag-uumpisa nito hanggang sa madaling araw.

 At ang ibig sabihin ng pagpapahayag sa Banal na Qur-aan, ay ang pagpapahayag nito galing sa Lawhul Mahfoodz (Pinahahalagahang Papel) nang isang beses o minsanan patungo sa kalangitan ng daigdig at ipinahayag sa pamamagitan ni Anghel Jibreel dito sa mundo sa loob ng dalawampu't tatlong taon. At sa katiyakan, ayon sa pananaw ng mga  Mufassiroon (mga taong nagbibigay sa mga kapaliwanagan ng Banal na Qur-an) na ang isang gawaing mabuti sa loob ng Laylatul Qadr ay mas nakahihigit sa gawain sa loob ng isang libong buwan na wala sa loob nito ang Laylatul Qadr. 

Pagsasanay:

1- Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang:

(Qadr, Laylatul, Khayrun, Alfi, Malaaikatu)

 Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Innaa Anzalnaahu fee laylatil ……………… 2. Wa maa adraaka maa ……………... qadr. 3. Laylatul Qadri ………..…………. min ………….………. Shahr.

4. Tanazzalul ……………………… war Roohu feehaa bi idhni Rabbihim min kulli amr. 5. Salaamun hiya hattaa matla'il fajr.

2-    Idugtong ang mga salita sa tama nitong kahulugan:

Anzalnaahu Aming sinimulan ang pagpapahayag ng Banal na Qur-aan kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).
Laylatul Qadr Gabi ng Karangalan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng rebelasyon kay Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa buwan ng Ramadhaan.
Ar Rooh Alituntunin  na may dulot na kabutihan sa mga tao.
Amr Siya ang Anghel na si Jibreel ang tagapagdala ng kapahayagan.
Salaam Ligtas mula sa kasamaan at kapahamakan.

3-    Ipaliwanag ang mga yugto ng kapahayagan ng sa Banal na Qur-aan sa Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)?

a…………………………………………………………………………..……………..   b…………………………………………………………..…………………………...

4-    Bakit nakahihigit para sa Allaah ang (Laylatul Qadr) kaysa sa ibang mga araw? 

………………………………………………………………..………………………... 

…………………………………………………………..……………………………...

…………………………………………………………….…………………………...

5-    Bumangit ng dalawang bagay na itinuturo ng mga Banal na Aayaat:

a………………………………………………………………………….……………... b………………………………………………………………………………………...

 Gawaing Bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-‘Qadr.

Ika-apat na Aralin - SOORAH AL-FEEL

 

 

Panimula

 Ang Soorah Al-Feel ay isang Makkiyyah (Kabanata ng Qur-aan na ipinahayag sa Makkah) at ang (bilang ng) mga bersikulo nito ay lima. Tumatalakay ito sa kuwento ng mga may-ari ng Elepante na nagbalak wasakin ang Ka'bah subalit ibinalik ng Allaah sa kanilang mga sarili ang masama nilang hangarin na ito at bagkus, pinotrektahan ang Kanyang Bahay (Ka'bah) mula sa kanilang karahasan at kalupitan. Nagpadala rin ang Allaah laban sa mga hukbo ni Abraha Al-Ashram ng pagkaramiraming Niyang mga nilikha, at ito ay ang mga ibon na may bitbit sa kani-kanilang mga paa at tuka na mga batong maliliit na higit na nakapamiminsala kaysa balang nakamamatay hanggang sa nangawasak silang lahat at naparusahan ng Allaah at napuksa ang kahulihulihan sa kanila. Ang mahalaga at makasaysayan na pangyayaring ito ay naganap sa taon ng kapanganakan ng pinuno ng mga nilikha na si Muhammad na anak ni Abdullah (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) noong taong limang daan at pitumpo (570 AD). Itinuturing ang kaganapang ito bilang isa sa mga dakilang tanda sa pagpapatunay ng kanyang pagka Propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala.

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Alam tara kayfa fa'ala Rabbuka bi Ashaabil Feel. 2. Alam yaj'al kaydahum fee tadhleel.  3. Wa arsala ‘alayhim tayran abaabeel.  4. Tarmeehim bihijaaratim min sijjeel. 5. Faja'alahum ka'asfim ma`kool.

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Alam tara kayfa fa'ala Rabbuka bi Ashaabil.

1. Hindi mo ba nabalitaan, O Muhammad, kung ano ang ginawa ng iyong Rabb na Tagapaglikha, sa mga nagmamay-ari ng Elepante: na si Abrahah Al-Ashram na tagaAbysinnia at ang kanyang mga sundalo, na ang hangarin nila ay wasakin ang Ka'bah sa Makkah?

2. Alam yaj'al kaydahum fee tadhleel.

2. Hindi ba Niya ginawa ang kanilang masamang balakin na hindi maganap?

 1. Wa arsala alayhim tayran abaabeel.  4. Tarmeehim bihijaaratim min sijjeel.
3-4. At nagpadala Siya laban sa kanila ng mga ibon, na napakarami, na pinagbabagsakan sila ng mga batong Sijjeel na gawa na mainit na luwad.

5. Faja'alahum ka'asfim ma'kool.

5. At para silang nagmimistulang mga nawasak na mga pananim sa bukirin na ang mga bunga nito ay parang kinain ng mga hayop at itinapon ang tangkay.

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Kaydahum Kanilang katusuhan at panlilinlang.
Tadhleel Pagkasira at pagkawala ng bisa o kuwenta.
Abaabeel Mga grupong kalat-kalat.
Sijjeel Putik na nagiging tulad sa bato ang tigas.
Ka'asfim Parang dahon na tuyo. 
Ma'kool Uri ng pagkain na sa loob nito ay buto.

Kabuuang kahulugan:

 May isang hari sa Yemen na nagngangalang Abraha Al Ashram na nagpatayo sa bayan ng San'aa ng malaking simbahan na pinalalamutian ng mga bato na inukit sa ginto. Binalak niyang wasakin ang Ka'aba upang ilihis ang mga tao sa pagsasagawa ng Hajj at maisagawa ito sa kanyang simbahan; kaya naghanda siya ng isang malaking hukbo at nagtungo kasama ng mga ito papuntang Makkah upang wasakin ang Ka'abah. Isinama rin ni Abraha ang isang malakas at napakalaking elepante at nang malapit na ang kanyang hukbo sa Makkah Al-Mukarramah, iniutos niya na agawin ang mga kayamanan ng mga arabo at ang kani-kanilang mga kamelyo, na kung saan, ang isa sa mga ito ay pag-aari ni Abdul-Muttalib na anak na lalaki ni Hashim, ang lolo ng Propeta at kinikilalang pinuno ng mga Quraish sa panahon na iyon. Pinuntahan ni Abdul

Muttalib si Abraha at nang siya ay makapasok, napansin ni Abraha ang matipuno niyang pagka lalaki, ang kanyang pagiging kagalang-galang at kagitingan kaya hinarap siya nito nang maayos, pinaupo sa kanyang tabi at tinanong ang kanyang pakay. Ang sabi ni Abdul Muttalib: “Ang pakay ko ay ang maibalik sa akin ng Hari ang aking kamelyo”. Ang tugon naman sa kanya ni Abraha: “Kinakausap mo ba ako para sa iyong kamelyo at pababayaan ang Ka’aba na sa katotohanan, naparito ako upang wasakin ito”? Sagot sa kanya ni Abdul Muttalib: “Ako ang nagmamay-ari ng kamelyo at ang Ka’bah ay may Rabb (Diyos) na Nagmamay-ari na mangangalaga para rito”.  Ibinalik sa kanya ni Abraha ang kamelyo at nagpasyang gibain ang Ka'bah. At nang kinaumagahan, pinaharap ni Abraha sa kinaroroonan ng Ka'bah ang kanyang hukbo at sa unahan ng mga ito ay ang mga Elepante, subalit nang mapalapit na sila (sa Ka’bah), bumalikwas ang mga Elepante dahil sa takot at pagkasindak. Sinikap muling paharapin ito ng mga kawal ni Abraha patungong Ka’aba subalit hindi nila ito nakaya. Kasunod nito, nagpadala ang Allaahu Ta’aala ng grupo-grupong mga ibon na may dala-dalang maliliit na mga bato na may taglay na mga mikrobyo na (nagiging sanhi) ng bulutong tubig at tigdas at ipinagpupukol ito kay Abraha at sa kanyaang hukbo hanggang sa sila ay nangamatay. Naipagtanggol ng Allaah ang Sagradong Bahay mula sa kasamaan ng Kanyang mga kaaway na mapang-api. 

 Pagsasanay:

1- Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang:

(Rabbuka,   Feel,   Abaabeel,   Sijjeel,   Ma'kool)

 Bismillahir Rahmaanir Raheem

 1. Alam tara kayfa fa'ala ………………….… bi ashaabil …………….…………  .
 2. Alam yaj'al kaydahum fee tadhleel. 3. Wa arsala 'alayhim tayran …….………… .

4. Tarmeehim bi hijaaratin min …….……. .   5. Faja'alahum ka'asfin ……..….….  .

2- Idugtong ang mga salita sa tama nitong kahulugan:

Kaydahum Pagkasira at pagkawala ng bias.
Tadhleel Kanilang katusuhan at panlilinlang.
Abaabeel Putik nagiging tulad sa bato ang tigas.
Sijjeel Mga grupong kalat-kalat.
Ka'asfim Parang dahon na natuyo.
Ma'kool Uri ng Pagkaing may buto sa ilalim.

3-Ano ang sinabi ni Abdul-Muttalib na anak na lalaki ni Hashim kay Abraha nang sabihin niya ang kanyang hangad na wasakin ang Ka'bah?

….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4- Ano ang parusang ginawa ng Allaah kay Abraha Al-Ashram at sa kanyang mga kawal? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

5- Bumangit ng dalawang bagay na itinuturo ng mga Banal na Aayah:

a………………………………………………………………………………………

 b ………………………………………………………………………………………..

 Gawaing Bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-Feel.

Ikalimang Aralin - SOORAH AL-IKHLAAS

Panimula

Ang Soorah Al-Ikhlaas ay isang Makkiyyah (Kabanata ng Qur-aan na ipinahayag sa Makkah) at ang (bilang ng) mga bersikulo nito ay apat. Tumatalakay ito sa mga katangian ng Allaahu Ta’aala, ang Tanging Iisang Diyos, Ang May-angkin ng Lahat ng Kompletong Katangian, Dalisay at Hindi Nagtatangi ng anumang kakulangan at Siya Ang Makapangyarihan sa lahat at hindi nangangailangan ng sinuman na maliban pa sa Kanya. Sa pamamagitan ng Soorah Al Ikhlaas, binigyan ng kasagutan ng Allaahu Ta’aala ang mga Kristiyano laban sa paniniwala nila sa Trinidad at gayundin sa mga Mushrikeen o ang mga taong kumikilala at sumasamba sa mga diyos-diyosan at sa mga Pagano na tinagurian ang Allaahu Ta’aala na may angkan at mga anak.  

Pagsasatitik:

Bismillahir Rahmaanir Raheem

1.  Qul Huwal laahu Ahad.   2. Allaahus Samad.   3. Lam yalid wa lam yoolad. 

4.  Walam yakul lahoo kufuwan ahad.

 Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Qul Huwal laahu Ahad.

1. Sabihin mo, O Muhammad, Siya ang Allaah na Ahad – Bukod-Tangi at Nag-iisa na ang pagsamba ay para sa Kanya, na wala Siyang katambal na kahit na sinuman.

2. Allaahus Samad.

2. Ang Allaah ay As-Samad - ang Bukod-Tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan, Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan.

3. Lam yalid wa lam yoolad. 

3. Kailanman ay hindi Siya nagsilang at kailanman ay hindi Siya nagkaroon ng anak, at kailanman ay hindi Siya isinilang o ipinanganak at wala Siyang asawa.

4.  Walam yakul lahoo kufuwan ahad.

4. At wala Siyang pangnilikhang katangian at kailanman ay walang maihahalintulad sa Kanya, sa Kanyang Pangalan, sa Kanyang mga Katangian at sa Kanyang mga Gawain, na luwalhati sa Kanya na Kataas-taasan. 

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Allaah Ang Diyos na iyong sinasamba.
Ahad Iisa at walang panginoon (na dapat sambahin) maliban sa Kanya.
As-Samad Ang Panginoon na Tanging tinatawagan at sinasandalan nila sa kanilang pangangailangan.
Lam yalid Wala Siyang Anak, ni lalaki man o babae.
Lam yoolad Wala Siya ni Ama man o Ina.
Kufuwan Katulad o katambal.

Kabuuang kahulugan:

 Ipinag-utos ng Allaahu Ta’aala sa Banal Niyang Sugo ang sabihin sa mga nangungutyang mga pagano at sa mga sumasamba sa mga diyos-diyosan na: “Tunay na ang Panginoon ko na aking sinasamba at ang itinatawag ko sa inyo upang sambahin

ninyo ay Iisa. Wala Siyang katambal at kahalintulad; wala siyang kapareho sa Kanyang Dhaat (o sa Kanyang Katangian at maging sa Kanyang mga gawain). Sa katotohanan, Siya ay Iisa at hindi ang tulad ng pagkakilala ng mga Kristiyano ayon sa pinaniniwalaan na Trinidad (ang ama, ang anak at ang espiritu santo). At hindi rin tulad ng pinaniniwalaan ng mga Pagano sa pagkakaroon ng maraming diyos. Ayon sa nabanggit sa aklat "At-Tasheel Li-'Uloomet-Tanzeel": (Dapat malaman na ang pagkilala sa Allaahu Ta'aala bilang Iisa ay may mga kahulugan at lahat ng ito ay tama bilang pagtatangi sa Kanya, Ang Makapangyarihan sa lahat). 

 1. Katotohanan na Siya ay Iisa, walang pangalawa at ito ay tinatawag na pagtatanggi nang mariin sa bilang. 

Katotohanan na Siya ay walang kapareho.

 1. Katotohanan na Siya ay Iisa hindi maaaring mahati.

At ang ibig ipakahulugan ng Soorah (Al-Ikhlaas), ay ang mariing pagtanggi sa pagtatambal bilang tugon laban sa mga Mushrikeen. Katunayan, inilahad ng Allaahu

Ta’aala sa Banal na Qur-aan ang mga sagradong pagpapatunay sa Kanyang Kaisahan (sa pagka Diyos ng sangkatauhan).

Kaya ang Allaahu Ta’aala, walang sinuman o anuman ang makahahalintulad sa Kanya. Hindi maaaring magkaroon Siya ng anak dahil ang anak ay hindi mangyayari o mabubuo maliban sa pagkakaroon ng asawa. At hindi rin Siya ipinanganak, ni mula sa sinumang ama o ina dahil ang lahat ng ipinanganak ay maituturing na bagong pangyayari subalit ang Allaahu Ta’aala ay walang pinagmulan at walang hangganan pagpapatunay na hindi maaari na Siya ay ipinanganak o ang magkaroon ng magulang dahil Siya ang Una na walang umpisa ang Kanyang pinagmulan at Siya na Makapangyarihan ay wala ring katambal, kahalintulad o kaparehas sa Kanyang mga nilalang, ni sa Kanyang Dhaat (Banal na Katangian o mga gawain).

 Pagsasanay:

1-Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang:

(Ahad,  Samad,  Yalid,  Yoolad,  Kufuwan)

 Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Qul huwallaahu ………….….. 2. Allaahus ………......... .  3. Lam ………….…… wa lam ……………….……. .  4. Wa lam yakun lahoo …………………..….. ahad.

 2- Idugtong ang mga sumusunod na salita sa tama nitong kahulugan:

Ahad Ang walang hanggan, Ang Sakdal at Ganap.
As-Samad Nag-iisa na walang ibang Panginoon maliban sa Kanya. 
Lam Yalid Katulad o katambal.
Kufuwan Wala Siyang Anak, ni lalaki man na anak o babae.

 3-Magbanggit ng tatlo mula sa mga Banal na Katangian ng Allaah ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat.

….……………………………………………………………….……………………….

……………………………………………………..……………………………………

4-    Ipaliwanag ang Doktrina ng Trinidad ayon sa paniniwala ng mga Kristiyano? 

……………………………………………………….…….…………………………… 

……………………………………………………………………..……………………

5- Magbanggit ng dalawa sa mga itinuturo ng mga banal na aayat ng Soorah Al- Ikhlaas.

a..……………………………………………………………………..………………

b. ………………………………………………..……………………………………

 Gawaing Bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-Ikhlaas.

 

Ika-anim na Aralin SOORAH AN-NASR

 

Panimula

                                       Ang Soorah An-Nasr ay Madaniyyah o kabanata ng Qur-aan na ipinahayag sa

Madeenah. Ito ay tumatalakay sa tagumpay sa pagbubukas ng Makkah para sa mga Muslim na siyang nagbigay sa kanila ng karangalan at naging bahagi ng paglaganap ng Islaam sa buong kapuluan ng lupaing Arabiano. Naging daan din ito ng pagpigil sa pagsamba sa mga diyos-diyosan na itinatambal nila sa Allaahu Ta’aala sa pagkadiyos; at gayundin sa kamalian at pagkaligaw. Sa pamamagitan ng malinaw na tagumpay na ito, yumakap ang karamihan ng mga tao sa Relihiyon ng Allaahu Ta’aala at naitaas ang watawat o simbolo ng Islaam at naglaho ang paniniwala sa mga santosanto at diyos-diyosan.  Ang pagsasalaysay tungkol sa matagumpay na pagbubukas ng Makkah para sa mga Muslim at kahit bago pa man ito naganap ay maituturing na isa sa mga pinakamatibay na patotoo sa pagka Propeta ni (Muhammad) sumakanya ang pinakamabuting kapayapaan at pagpapala.

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Idhaa jaaa-a nasrul laahi wal-Fath. 2. Wa ra'aytan Naasa yadkhuloona fee deenillaahi afwaajaa. 3. Fasabbih bihamdi Rabbika wastaghfirh, innahoo kaana tawwaabaa.   

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Idhaa jaaa-a nasrul laahi wal-Fath.

1..Kapag ganap na, O Muhammad, ang iyong pagkapanalo laban sa mga walang pananampalataya na mga Quraysh, at naganap na sa iyo, ang tagumpay sa pamamagitan ng pagpasok mo sa Makkah,

2. Wa ra'aytan Naasa yadkhuloona fee deenillaahi afwaajaa.

2. At nakita mo ang maraming tao na papasok sa Islaam na Deen ng Allaah, nang grupu-grupo. 

3. Fasabbih bihamdi Rabbika wastaghfirh, innahoo kaana tawwaabaa.

3. Kapag ito ay naganap, samakatuwid ay ihanda mo na ang iyong sarili sa pakikipagharap sa iyong Rabb na Tagapaglikha sa pamamagitan ng patuloy na pagpuri bilang pasasalamat sa Kanya, at patuloy na paghingi ng kapatawaran, dahil walang pag-aalinlangan, Siya ang Ganap na Mapagpatawad sa mga minamahal, at tinatanggap ang kanilang pagbabalik-loob.

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Nasrul laah Tagumpay ng relihiyon ng Allaah.
Al-Fath Pagbubukas sa mga puso ng tao upang tanggapin ang Islaam o ang tagumpay na nangyari sa Makkah.
Deenul laah Ang relihiyong Islaam.
Afwaajaa Grupo-grupo.
Fasabbih bihamdi Rabbika Alalahanin mo ang iyong Panginoon na Siyang tumupad sa Kanyang pangako sa iyong tagumpay at Siya mong pasalamatan sa paggabay Niya sa mga tao tungo sa relihiyong Islaam.
Wastaghfirh

Humingi ka sa Kanya ng kapatawaran para sa iyong sarili at sa

mga kasamahan mo na nag-alala dahil sa tagal o antala sa pagtatagumpay nila.

Tawwaabaa Labis labis ang pagtanggap sa pagsisisi ng Kanyang mga alipin.

Kabuuang kahulugan:

Sa banal na kabanata na ito, binigyan ng magandang balita ng Allaahu Ta’aala ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) tungkol sa tagumpay sa Makkah. Inutusan din Niya ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) na maging mapagpasalamat sa Kanya sa pagbibigay Niya ng biyaya sa pagyakap ng mga tao sa relihiyon ng Allaah ng maramihan at grupo-grupo kung kaya ang karamihan sa kanila ay naging tagapanalig, tauhan at tagapapagtanggol ng Islaam pagkatapos nilang maging mga kaaway o kalaban nito. Sakatotohanan, yumakap sa relihiyong Islaam ang mga Arabo nang walang digmaan o labanan. Hindi lumipas ang dalawang taon pagkatapos ng tagumpay na nangyari sa Makkah, lumaganap nang pangkalahatan ang pananampalataya (Islaam) sa buong kapuluan ng lupaing Arabiano. Sa katotohanan, iniutos ng Allaahu Ta’aala sa kanyang mahal na Propeta na Siya ay luwalhatiin, dakilain at purihin sa biyayang ito. Nararapat din na magpasalamat sa Kanya sa pagbibigay tagumpay Niya sa kanila laban sa mga kaaway; humiling sa Kanya ng kapatawaran para sa kanyang sarili at sa kanyang mga tagasunod. Sa gayon din, napapaloob sa Soorah An-Nasr ang balita sa pagpanaw ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala), at sa dahilan na ito, tinawag ito bilang Suurah ng Pamamaalam. Ito ay dahil noong ipinahayag ang Soorah na ito, nasabi ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) kay Aaisha: (Wala akong ibang iniisip kundi ang pagdating ng kamatayan ko). At sinabi ni Ibn 'Umar (kasiyahan nawa siya ng Allaah): (ipinahayag ang Soorah na ito sa Mina sa panahon ng Hajjatul Widaa’ o Hajj na Pamamaalam at pagkatapos, ipinahayag banal na Aayah: (Sa araw na ito

ginawa kong ganap ang inyong relihiyon). Namuhay ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) pagkatapos nito nang walumpung araw at saka siya sumakabilang buhay.

Pagsasanay:

1- Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang:

(Nasru, Naas, Afwaajaa, Istaghfirhu, Tawwaabaa)

 Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Idhaa jaaa-a …………….. Allaahi wal fath.  2. Wa ra-aytan ……………..….... yadkhuloona fee deenillaahi ……………..….…… .  3. Fasabbih bihamdi Rabbika wa ……………….………, innahoo kaana tawwaabaa.  

2-    Idugtong ang sumusunod na salita sa tama nitong kahulugan:

Nasrul laah Pagbubukas sa mga puso ng tao upang tanggapin ang Islaam o ang tagumpay na nangyari sa Makkah.
Al-Fath Tagumpay ng relihiyon ng Allaah.
Deenul laah Grupo-grupo.
Afwaajaa Ang relihiyong Islaam.
Fasabbih bihamdi Rabbika Alalahanin mo ang iyong Panginoon na Siyang tumupad sa Kanyang pangako sa iyong tagumpay at Siya mong pasalamatan sa paggabay Niya sa mga tao tungo sa relihiyong Islaam.

3-    Ano ang magandang balita ng Allaahu Ta’ala sa Kanyang mahal na Propeta?

….………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

4-    Ano-ano ang kautusan ng Allaahu Ta’aala sa kanyang mahal na Propeta? 

5-    Bumangit ng dalawang bagay na itinuturo ng mga Banal na mga Aayah:

a………………………………………………………………………………………… b…………………………………………………………………………………………

Gawaing Bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah An-Nasr.

 

Ikapitong Aralin - SOORAH AL-MASAD

 

Panimula

Ang Soorah Al-Masad ay (Makkiyah) o soorah na ipinahayag sa Makkah at pinangalanan din ito na Soorah Al-Lahab (Liyab). Tumatalakay ito sa pagkasira ni Abu Lahab na nagkaroon ng tatlong mga anak na lalaki na sina Utbah, Mut-ab at Utaybah. Yumakap sa Islaam ang dalawang nauna sa Araw ng Tagumpay na naganap sa Makkah at hindi naman yumakap sa Islaam si Utayba. Ang anak ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) na si Ummu Kulthoom ay naging asawa ni Utayba samantalang ang kanyang kapatid na si Ruqayya ay nasa kapatid naman ni Utayba na si Utbah bilang asawa nito. Nang ipinahayag ang Soorah Al- Masad na tumutuligsa kay Abu Lahab, nasabi nito sa dalawa nitong anak: “Ang ulo ko sa dalawa ninyong ulo ay haraam (bawal)”.  Ibig sabihin, hindi ako makikipagkita at makikipagusap sa inyo kung hindi ninyo hihiwalayan ang dalawang anak na babae ni Muhammad kung kaya hiniwalayan nga ng mga ito ang dalawang anak ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).. At nang binalak sumama ng pinakamasamang si Utaybah sa kanyang ama sa Shaam (Syria), sinabi nito: “Pupuntahan ko si Muhammad at hahamakin ang kanyang sarili at ang kanyang relihiyon”. At nang makapunta nga ito, sinabi niya: “O Muhammad, katotohanan na hindi talaga ako isang maniniwala sa bituin kapag ito ay naglaho at gayundin sa kanya na lumapit at bumaba (Anghel Jibreel)” at saka siya'y dumura sa harapan ng propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala at hiniwalayan ang kanyang asawa na Ommu Kulthoom na anak ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).  Dahil dito, nanalangin laban sa kanya ang sugo ng Allaah (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) at sinabi: (O Allaah, umutos ka ng isang lobo na manggagaling sa iyo upang papatay sa kanya) at inatake nga siya (Utayba) ng isang leon. Si Abu Lahab naman ay namatay pagkatapos ng digmaan sa Badr paglipas ng pitong gabi dahil sa sakit na nakakahawa na tinawag na Al-'Adasah (العدسة). Nanatili siya ng tatlong araw na walang lumalapit sa kanya kahit isa man hanggang sa nangangamoy na ito. At nang nabagabag ang mga kamag-anak at tauhan niya dahil sa kahihiyan, humukay sila at saka nila ito itinapon doon gamit ang mahahaba at makakapal na kahoy na naglagay sa kanya sa loob ng hukay. Pagkatapos, saka nila pinagbabato ito ng mga maliliit na bato hanggang sa tuluyang matabunan ang hukay. Walang nagnais na magdala sa kanya sa takot na mahawaan sila ng sakit na dumapo rito. Nawasak nga siya tulad ng pagkakasalaysay sa Banal na Qur-aan. Namatay siya sa napakasamang uri ng pagkamatay.

Ang kanyang asawa naman na si Ummu Jameel, na ang kahulugan ay Ina ng Kabutihan ay may iisang mata lamang at mas karapat-dapat na tawaging Ummu Qabeeh o Ina ng Kasamaan. Ayon sa Soorah Al-Masad, katotohanan na nabanggit nga siya rito bilang (Hammaalatal hatab) na kung saan siya ay nagdadala ng bigkis ng mga tinik at ikinakalat sa gabi sa daanan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) upang saktan ito. Tunay na napakasama ng ugali nito tulad ng asawa niya. Nagkakalat siya ng kasiraan at kasamaan ng isang tao sa isang tao at pinasisiklab ang apoy ng galit at away sa pagitan nila. Naibalita rin na siya ay may alahas na kuwintas na mamahalin at sinabi niya: “Isinusumpa ko sa ngalan ni Al-Laat at Al-Uzzaa (dalawang diyos-diyosan ng mga paganong arabo) ipantutustos ko ito sa pakikipaglaban kay Muhammad at dahil dito, pinarusahan siya ng Allaah sa pamamagitan ng lubid na yari sa dahon ng palmera na galing sa impiyerno na nakapulupot sa kanyang leeg.

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Tabbat yadaaa Abee Lahabiw wa tabb. 2. Maaa ‘aghnaa ‘anhu maaluhoo wa maa kasab.  3. Sayaslaa Naaran dhaata lahab.  4. Wamra`atuhoo hammaalatal hatab. 

5. Fee jeedihaa hablum mim masad.

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Tabbat yadaaa Abee Lahabiw wa tabb.

1. Pagkawasak at tuluyang pagkabigo sa dalawang kamay ni Aboo Lahab dahil sa kanyang pamiminsala sa Sugo ng Allaah na si Propeta Muhammad s.a.w., at walang pag-aalinlangang ito ay tunay na naganap sa kanya.

2. Maaa 'agnaa anhu maaluhoo wa maa kasab.

2. Hindi naging kapaki-pakinabang sa kanya ang kanyang kayamanan at anak, na kung kaya, kailanman ay walang magagawa ang mga ito sa kanya upang siya ay iligtas mula sa kaparusahan ng Allaah kapag ito ay dumating na sa kanya.  

 1. Sayaslaa Naaran dhaata lahab. 4. Wamra'atuhoo hammaalatal hatab. 
3-4. At walang pag-aalinlangan, siya ay papasukin sa naglalagablab na Apoy, at gayundin ang kanyang asawa na siyang nagdadala ng tinik upang ito ay ikalat sa dinaraanan ng Propeta bilang pamiminsala sa kanya.

5. Fee jeedihaa hablum mim masad.

5. Na nakapulupot nang mahigpit sa kanyang leeg ang lubid na magaspang ng Masad

– hibla ng puno ng palmera, at iniaangat siya sa pamamagitan nito sa Impiyernong Apoy, pagkatapos ay ihahagis siya tungo sa kaila-ilaliman nito.

  

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Tabbat yadaaa  Abee Lahab Panalangin laban kaya Abu Lahab sa pagkawasak ng kanyang sarili at kawalan.
Wa tabb Katotohanan na siya (Abu Lahab) ay nangawasak at nawalan.
Maaa 'agnaa anhu maaluhoo Hindi nakapagbigay ng kahit na anong kabutihan sa kanya ang kanyang mga yaman. 
Wa maa kasab At mga anumang nagawa sa pang-aaway niya sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).
Sayaslaa Naaran dhaata lahab Susunugin siya sa apoy na naglalagablab. 
Hammaalatal hatab  Ang sagad na nagsisikap sa pagdadala ng kasamaan sa pagitan ng mga tao.
Jeedihaa Leeg niya.
Masad Hibla ng palmera.

Kabuuang kahulugan:

                                       Tumatalakay ang kabuuan ng Banal na Soorah na ito sa pagwasak sa buhay ni

Abu Lahab, ang kalaban ng Allaahu Ta’aala ang (makapangyarihan sa lahat) at ng Kanyang mahal na sugo (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala). Si Abu Lahab ay tunay na isang matinding kaaway para sa sugo ng Allaah. Sinusundan niya palagi ang bawat hakbang ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) upang sirain ang panawagan niya sa mga tao (tungo sa Islaam) at upang mahadlangan niya ang mga tao sa pananampalataya kanya. Ang Allaahu Ta’aala ay nagbanta sa kanya ng naglalagablab na apoy at gayundin ang kanyang asawa na tunay na nagkakalat ng kasiraan at kasamaan sa pagitan ng mga tao at sa pagitan ng mga tribo upang hindi paniwalaan ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) kapag inanyayahan niya ang mga ito tungo sa Islaam. Kaya pinarusahan ng Allaah ng pagkawasak ng sarili at ang kanyang asawa at

ginawa Niya silang dalawa bilang aral sa mga gumagawa ng away at pananakit sa Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) o sa sinumang lumalaban sa kanyang relihiyon (ang Islaam).

 Pagsasanay:

1-    Isulat sa tamang patlang ang mga sumusunod na salita buhat sa Banal na Soorah: (Yadaa,  Lahab,  Sayaslaa, Hablum)

 Bismillahir Rahmaanir raheem

1..Tabbat ……………. Abee ………………. wa tabb.  2. Maa …………… 'anhu maaluhoo wa ma kasab.  3. ………..……. Naaran dhaata lahab. 4. Wamra-atuhoo hammaalatal hatab.  5. Fee jeedihaa …………………. mim masad.

2-    Pagdugtungin ang mga sumusunod na salita sa tama nitong kahulugan:

Tabbat yadaaa  Abee Lahab Katotohanan na siya (Abu Lahab) ay nawasak at nawalan.
Wa tabb Panalangin laban kaya Abu Lahab sa pagkawasak ng kanyang sarili at kawalan
Maaa 'agnaa anhu maaluhoo At mga anumang nagawa sa pang-aaway niya sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala).
Wa maa kasab Hindi nakapagbigay ng kahit na anong kabutihan sa kanya ang kanyang mga yaman. 
Hammaalatal hatab  Hibla ng Palmera
Masad Ang sagad na nagsisikap sa pagdadala ng kasamaan sa pagitan ng mga tao.

3-    Ano ang hiningi ni Abu Lahab sa kanyang dalawang anak na si Utbah at Utaybah pagkatapos maipahayag ang soorah Almasad?

….…………………………………………………………………………..…………… …………………………………………………………………………………………

4-    Ano ang sinabi ni Utaybah sa sugo ng Allaah (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)? 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

5-    Bumangit ng dalawang bagay na itinuturo ng mga banal na mga ayaat:

a …………………………………….…………………………………………..……...

b …………………………………………………………….…………………..……...

 Gawaing bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-Masad.

Ikawalong Aralin - SOORAH AL-FALAQ

 

Pasimula

 Ang Soorah Al-Falaq ay isang Makkiyah o ipinahayag sa Makkah at naglalaman ito ng limang aayah. Ito ang pangalawa sa pinakahuling Soorah ng Banal na Qur-aan ayon sa pagkakasunod-sunod sa Mushaf. Nabibilang din ito bilang isa sa dalawang sinasabing Mu'awwadhatain (ang pagpapakubli sa Allaah mula kay Satanas) at sinusundan naman ito ng Soorah An-Naas. Nang ipinahayag ang dalawang nabanggit na Soorah, ito na ang pinanghawakan ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pagpapakupkop sa pangangalaga ng Allaah at binitawan na ang ibang pamamaraan.  Kaya kapag binasa ng isang Muslim ang Mu’awwidhatain o ang Soorah Al-Falaq at Soorah An-Naas sa umaga at hapon nang tatlong beses ay tiyak na mapapangalagaan siya laban sa lahat ng kasamaan. Katunayan, ang Propeta (sumakanya ang kapayapaan at pagpapala) ay binasa niya ang dalawang Soorah na ito bilang lunas sa pangkukulam sa kanya ng Hudyo na si Labeed bin Al-A'asam na nawa ay sumpain ng Allaah. At tunay na gumaling nga ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa pamamagitan ng pagpapala na dala ng Mu’awwidhatain.

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Qul a'oodhu bi-Rabbil falaq. 2. Min sharri maa khalaq. 3. Wa min sharri ghaasiqin idhaa waqab. 4. Wa min sharrin-naffaasaati fil-'uqad. 5. Wa min sharri haasidin idhaa hasad.

 Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Qul a'oodhu bi-Rabbil falaq.

1. Sabihin mo, O Muhammad, Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allaah na Rabb na Tagapaglikha ng Falaq, na ito ay pagbubukang-liwayway.

2. Min sharri maa khalaq.

2. Mula sa kasamaan ng lahat ng nilikha at sa mga kapinsalaan na maidudulot nito.

3. Wa min sharri ghaasiqin idhaa waqab.

3. At mula sa kamamaan ng matinding kadiliman kapag kumalat na ang gabi nito at sa anumang kasamaan at mga nakapipinsala na nangyayari rito.

4. Wa min sharrin-naffaasaati fil-'uqad.

4. Mula sa mga nagsasagawa ng karunungang itim na mga kababaihan na hinihipan nila ang kanilang mga ibinuhol na tali, na ito ay kanilang pinagbubuhol-buhol bilang pangkukulam. 

5. Wa min sharri haasidin idhaa hasad.

5. At mula sa kasamaan ng sinumang mainggitin kapag kinapopootan na niya ang mga tao dahil sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allaah sa kanila, na kapag siya ay naiinggit ay nais niyang mawala ito sa kanila.

  

Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
A'oozu Ako ay nagpapakubli at nagpapakupkop
Birabb Sa Panginoon ko at nagpapabuti sa akin
Al-Falaq Bukang liwayway
Min sharri maa khalaq Mula sa pamiminsala ng Kanyang mga nilikha
Ghaasiqin izaa waqab Ang gabi kapag lumaganap ang kadiliman nito
Annaffaasaati fil'uqad  Ang mga nandaraya ng mga tao sa pamamagitan ng panlilinlang kung kaya nasasaktan nila ang mga ito.
Haasidin idhaa hasad Ang taong nasisiyahan sa paglaho ng mga biyaya mula sa mga tao

Kabuuang kahulugan:

Inutusan ng Allaah,  ang Makapangyarihan sa lahat ang kanyang banal na sugo sa Soorah na ito na magpakubli at magpakalinga sa Panginoon ng Bukang Liwayway na humihiwalay sa gabi at nagpapaalis sa dilim. Siya, (Ang Allaahu Ta’aala) ay ang panginoon ng lahat ng mga nilalang. Siya ang nangangalaga sa lahat ng kanyang mga nilikha mula sa kasamaan ng mga iba maging ito man ay tao,  Jinn, maiilap na hayop, insekto, apoy at maging sa kasamaan ng gabi kapag ito ay dumilim at lalo na kapag lumaganap na ang kadiliman nito dahil dito sa kadiliman ng gabi lumalaganap ang mga masasama. Dahil dito, inutusan tayo ng  Allaah ay naguutos na magpakubli mula sa kasamaan ng gabi at mula sa mga mangkukulam na nagtatali ng buhol sa hibla at iniihipan ito upang saktan ang mga alipin ng Allaah sa pamamagitan ng pangkukulam nila at upang maipagpahiwalay nila ang lalaki at ng kanyang asawa. At sa katotohanan, nagawang kulamin ni Labeed bin Al-A'asam ang mahal na Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) sa kanyang suklay at sa buhok na napasama sa suklay na kung saan ay ibinuhol dito ang labin-isang buhol na tinusokan ng karayom.

At dahil dito, ipinahayag sa kanya (Propeta Muhammad) ang Al-Mu'awwadhatain. Kaya sa tuwing basahin niya ang isang Aayah, bumubukas ang isang buhol, at nararamdaman niya na gumagaan ang kanyang pakiramdam hanggang sa nabuksan ang pinakahuling buhol. Pagkatapos nito, masiglang tumayo ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) ng aktibo at nanumbalik ang kanyang kalusugan at ang kanyang kaligtasan mula sa lahat ng karamdaman. At katotohanan na ang Allaahu Ta’aal ay nag-utos sa atin na magpakubli at magpakalinga mula sa kasamaan ng isang naiinggit na umaasang maglaho ang biyaya mula sa kanyang kapwa at hindi nasisiyahan sa anumang ibinibigay sa kanya  ng Allaahu Ta’aala.   

Pagsasanay:

1-Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang:

(Al-Falaq,  Khalaq,  Waqab,  Al-'Uqad,  Hasad)

 Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1. Qul a'oodhu birabbi …………………. . 2. Min sharri maa ………..………….…..

3. Wa min sharri ghaasiqin idhaa …………………….. . 4. Wa min sharrin naffaathaati fee …………………….………….. .

2-    Ano ang iniutos ng Allaah sa kanyang banal na Propeta? 

….………………………………………………………….……………..……………

3-    Sino ang kumulam sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala)? At  papaano? ……..………………………………………………………..………….………………………………………………………………..….…………………………… 

4-    Paano gumaling ang Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala) mula

sa kulam? .........…………………………………………………………………………

Gawaing bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah Al-Falaq.

Ikasiyam na Aralin - SOORAH AN-NAAS

 

Panimula

 Ang Soorah An-Naas ay isang Makkiyah o uri ng Soorah na ipinahayag sa Makkah at ang bilang mga talata nito ay anim. Ito ay ipinahayag pagkatapos ng Soorah Al-Falaq at ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga Soorah sa Mushaf, ito na ang pinakahuling Soorah ng Banal na Qur-aan at pangalawa naman sa Mu’awwidhatain, o ang dalawang Soorah na naglalaman ng papapakupkop sa pangangalaga ng Allaah laban sa Satanas. Napapaloob dito ang dasal sa pagpapakupkop at pagpapakubli sa Panginoon laban sa kasamaan ng pinakakaaway sa mga kaaway na si Iblis o Satanas at sa kanyang mga alagad na mga taong demonyo at mga Jinn na tumutukso sa mga tao sa pamamagitan ng lahat ng uri ng panunukso at pagbubulong. Katotohanan na ang Allaahu Ta’aala ay winakasan ang Kanyang Banal na Aklat sa pamamagitan ng AlMu'awwadhatain at inumpisahan naman sa pamamagitan ng Al-Faatiha o Ang Pambungad,  nang sa gayon ay mapagsama ang mabuting pangungumpisa at mabuting pagtatapos na siyang itinuturing na pinakamataas na aspeto ng kabutihan at kagandahan dahil ang isang alagad na mananampalataya ay humihiling sa Allaah ng tulong at nagpapakupkop sa Kanyang pangangalaga sa umpisa ng kanyang gawain hangang sa kahulihan nito.

Pagsasatitik:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

 1. Qul a'oodhu bi Rabbin Naas.  2. Malikin Naas.  3. Ilaahin Naas.  4. Min sharril waswaasil Khannaas.   5. Alladhee yuwaswisu fee sudoorin Naas.  6. Minal Jinnati wan  Naas.

Kahulugan:

Bismillaahir Rahmaanir Raheem.

Sa Ngalan ng Allaah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal.

1. Qul a'oodhu bi Rabbin Naas. 

1. Sabihin mo, O Muhammad s.a.w.: Nagpapakupkop ako at hinihingi ko ang kalinga ng Allaah na Rabb na Tagapaglikha ng sangkatauhan, na Bukod-Tanging Makapangyarihan na pigilan ang kasamaan ng sinumang nanlilinlang.

2. Maalikin Naas.

2. Ang Maalik – Hari ng mga tao na Siyang Bukod-Tanging Tagapangasiwa sa lahat ng kanilang mga kalagayan, na Malaya at hindi nangangailangan sa kanila.  

3. Ilaahin Naas.

3. Ang Ilaah o Diyos na sinamba ng sangkatuhan na Siya lamang ang Bukod-Tangi na may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin.

4. Min sharril waswaasil Khannaas. 

 4. Mula sa kapinsalaan ni Shaytaan na nambubuyo sa oras ng pagkalimot ng tao sa pagkakaalaala sa Allaah at naglalaho kapag naalaala ang Allaah.

5. Alladhee yuwaswisu fee sudoorin Naas. 

 5. Na siya ang nambubuyo ng kasamaan at naglalagay ng pag-aalinlangan sa mga dibdib ng mga tao.

6. Minal Jinnati wan  Naas.

6. Mula sa mga Shaytaan na nagmula sa lahi ng Jinn at nagmula sa lahi ng tao.

 Talatinigan:

Ang Salita Ang kahulugan
Rabbin Naas Panginoon ng mga tao at Ang Tagapangalaga nila.
Malikin Naas Ang kanilang hari at Ang Tagapamahala sa kanila
Ilaahin Naas Ang Nararapat lamang na  kanilang sambahin
Alwaswaasil Khannaas Ang mga masasamang pagnanasa na nakatago sa loob ng katawan
Yuwaswisu fee sudoorin Naas Bumubulong sa mga tao upang gumawa ng kasamaan
Minal Jinnati wan Naas Mula sa panig ng mga jinn at mula sa panig ng mga tao

Kabuuang kahulugan:

Sa Soorah na ito, ang Allaahu Ta’aala ay nag-uutos (sa mga mananampalataya) na magpakupkop, magpakubli at humingi ng pangangalaga sa lumikha sa lahat ng mga tao at Tagapamahala ng kanilang mga gawain dahil Siya ang nagbigay buhay at ang lumikha sa kanila mula sa pagiging wala at Siya rin ang nagbigay ng maraming biyaya na kailanman ay hindi mabibilang at maaabot ng isipan. At sa katotohanan, itinatangi ng Allaah ang mga tao ng pagpapaalala dito, bilang parangal sa tao na pagyamanin ang lahat ng anuman sa mundo, na binigyan Niya ng pag-iisip at kaalaman at inutusan ang mga Malaaikah (mga anghel) na magpatirapa kay Adam (sumakanya nawa ang kapayapaan) na   siyang pinakamataas na antas sa lahat ng mga nilikha ng Allaah sa anumang-uri. Gayon din, ang Allaah ang tanging Nagmamay-ari nang ganap sa lahat ng mga nilikha, mga namamahala man o mga pinamamahalaan. Ang Allaah rin ang tanging Tagapamahala sa kanila, ang Nagbibigay ng kaayusan sa kanilang mga kilos at gawain. Ang Allaahu Ta’ala ay Siya ring

kanilang tanging Panginoon at ang karapat-dapat na pagtuunan ng pagsamba. Siya rin ang pinakamay karapatan na hingan ng mapagkukublihan at pangangalaga laban sa kasamaan at kay Satanas. Tunay na inulit ng Allaah nang tatlong beses ang salitang An-Naas o mga tao sa Banal na Soorah na ito upang ipakita ang karangalan, pagbibigay halaga at pagkalinga sa kanilang buhay. Sa katotohanan, napapaloob sa Soorah An-Naas ang tatlong katangian mula sa mga katangian ng Allaahu Ta’aala at ito ay ang mga: Ar-Ruboobiyyah, o Ang Pagkapanginoon, Al-Mulk o ang Pagmamay-ari at ang Al-Uloohiyyah o Ang Pagiging tunay na nararapat na pagtuunan ng pagsamba. Kaya, ang Allaah ay Siyang Panginoon ng lahat ng sinuman at anupaman, Ang tanging Hari at ang tunay na nararapat sambahin. At dahil dito, Kanyang iniutos sa humihiling ng kalinga ang magpakalinga sa Allaah laban sa kasamaan ng Satanas na bumubulong ng mga salitang nakasasama sa sarili at tumutukso sa tao upang mahikayat ito sa paggawa ng kasalanan. Kapag naaalala ng tao ang kanyang Panginoon, lumalayo si Satanas at naglalaho ngunit kapag nakakalimutan ng tao ang kanyang Panginoon, bumabalik si Satanas at bubulong sa kanya. Sinabi ng Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala): (Katotohanan na si Satanas ay inilagay ang kanyang ilong sa puso ng tao, kapag naalala (ng tao) ang Allaah siya (Satanas) ay humapit, at kapag naman nakalimot, siya ay pumapasok sa kanyang puso at saka bubulong). Sa katunayan, ang mga demonyong tao ay higit na nakapipinsala at mapanganib kaysa mga demonyong jinn, dahil inaakit niya ang kanyang kasama sa mga gawaing malalaswa at tinutukso niya ito tungo sa paggawa ng mga masasama. Tanging ang nakaliligtas lang ay ang inililigtas ng Allaah at inilalayo sa pagkahulog sa mga kasamaan at pagkakasala.  

Pagsasanay:

1-  Isulat ang mga sumusunod na salita sa tamang patlang

 (Birabbi,  An-Naas,  Ilaahi,  Alwas-waasi)

Bismillaahir Rahmaanir Raheem

1.Qul a'oodhu …………..….…. An-Naas. 2. Maliki ……………….………..

3. …………....….… An-Naas. 4. Min Sharri ……………..…….. Al-Khannaas.                              

5. Al-Lathee Yuwaswisu fee sudoori Annaas. 6. Minal Jinnati wan-Naas.

2-      Ano ang layunin ng paulit-ulit na pagbanggit sa salitang An-Naas sa loob ng banal

na Soorah? ……………………………….………….….……………………….….…

3-      Sumulat ng isang marangal na hadeeth na nagpapahiwatig sa panganib na dala ni

Satanas sa tao? ………………………………….……………………………………

Gawaing bahay:

Isaulo nang mabuti ang Soorah An-Naas.

Pagpapatirapa ng Pagkalimot


Deskripsyon: Ang aralin ay magpapaliwanag kung ano ang gagawin sa iba't ibang sitwasyon kapag nakagawa ng (mga) pagkakamali sa salah.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2016 NewMuslims.com)

Nai-publish sa02 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Gawaing Pagsamba > Mga Panalangin

Kinakailangan

Pagdarasal - Advanced

 

Mga Layunin

· Upang malaman ang kahulugan ng ‘sajdah as-sahw’.

· Upang pahalagahan ang mga okasyon kapag ito ay tapos na.

· Upang malaman kung ano ang gagawin kung ang rukn, wajib, o ang inirerekumendang gawa sa salah ay nakaligtaan.

· Upang malaman ang dalawang pamamaraan ng pagsasagawa ng sajdah as-sahw.

· Upang maunawaan ang ilang karaniwang mga halimbawa kung kailan magsasagawa ng sajdah as-sahw.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Imam - isang taong pinangungunahan ang panalangin.

· Rakah - yunit ng panalangin.

· Rukn - (pangmaramihan: arkan) mahalagang bahagi; isang haligi na kung wala ito aumang bagay ay hindi maaaring tumayo.

· Sajdah - pagpapatirapa.

· Sajdah as-sahw - pagpapatirapa ng pagkalimot.

· Salah - ay salitang Arabe na tumutukoy sa direktang koneksyon sa pagitan ng isang mananampalataya at ng Allah. Higit pa rito, sa Islam ito ay tumutukoy sa limang pang araw-araw na pormal na pagdarasal na siyang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

· Takbiratul-Ihram – pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ bilang pagsisimula ng panalangin.

· Tashahhud - ang pagsasabi ng “At-tahiy-yatu lil-lahi…. Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.” kapag nakaupo habang nananalangin.

· Tasleem - Ang pagbati ng kapayapaan sa pagtatapos ng panalangin.

· Wajib - (plural: wajibaat) kinakailangan.

Kahulugan
Ang salitang Arabe para sa pagpapatirapa ay ‘sajdah.’ Ito ay nangangahulugang paglalagay ng ulo, mga kamay, tuhod at daliri sa paa ng isang tao sa lupa. Ang dalawang sajdahs na isinagawa sa pagtatapos ng salah upang bumawi sa mga pangunahing pagkakamali ay tinatawag na ‘pagpapatirapa ng pagkalimot’ o sajdah as-sahw sa Arabik.

Kahalagahan
Tayong mga tao ay likas na makakalimutin at mas lalong nakakalimot kapag tayo ay nagdarasal sa Allah. Ang Lumikha sa atin ay nababatid ang katotohanang ito kung kaya't ginawa niyang ang Kanyang Propeta, sumakanya nawa ang habag at pagpapala ng Allah, ay makalimot sa ilang mga pagkakataon habang nagdarasal. Sa paraang ito naipakita ng Propeta kung paano itama ang ating mga pagkakamali sa pagdarasal. Ang pagtatama sa mga pagkakamali ay isang dakilang habag mula sa Allah dahil maaari naman Niyang ipaulit sa atin ang pagdarasal sa bawat pagkakamali, ngunit Hindi niya ginawa.

Kailan kinakailangan ang Pagpapatirapa ng Pagkalimot?
Mayroong dalawang pagkakataon kung kailan ito kinakailangan:

1. Kapag ikaw ay nakadagdag o nakabawas ng mga gawain sa salah.

Mga halimbawa ng pagdadagdag:

Ikaw ay nagdasal ng 5 rakah sa halip na 4.

Ikaw ay nakagawa ng tatlong pagpapatirapa sa halip na dalawa.

Ikaw ay nakagawa ng tashahhud sa hulihan ng unang rakah.

Halimbawa ng pagbabawas:

Nakapagdasal ka ng 3 rakah sa halip na 4.

Ikaw ay nagdasal ng isang sajdah sa halip na dalawa.

Ikaw ay tumayo sa ikatlong rakah na hindi naisagawa ang unang tashahhud.

2. Kapag nakalimutan mo ang bilang ng rakah at kapag nag-aalinlangan, (halimbawa) kung nakapagdasal ng tatlo o apat na rakah.

Nakaligtaan ang isang Rukn (Mahalagang Bahagi o Haligi ng Salah)
Kung iniwan mo ang Takbiratul-Ihram, kung gayon ay wala kang nagawang panalangin, iniwan mo man ito nang sinadya o dahil sa pagkalimot, dahil hindi mo nasimulan ang iyong pagdarasal.

Kung iniwan mo ang isang rukn maliban sa Takbiratul-Ihram na sadya, ang iyong salah ay hindi tanggap.

Kung naiwan mo ang isang rukn dahil sa pagkalimot at umabot sa susunod na rakah, kung gayon ang rakah na iyong naiwan rukn ay walang bisa at ang susunod na rakah ang kahalili nito.

Kung hindi mo naman naabot ang susunod na rakah, kailangan mong bumalik sa rukn na iyong naiwan at gawin ito at pasundan ito ng kung ano ang susunod ayon sa pamamaraan ng salah.

Sa kapwa parehong sitwasyon sa itaas, dapat kang magsagawa ng “pagpapatirapa ng pagkalimot”.

Kapag Nakaligtaan ang isang Wajib (Kinakailangang gawain sa salah)
Kung may nakaligtaan kang isang wajib na hindi sinasadya, katulad ng unang tashahhud o maging pagpapatirapa, kailangan mo lamang gawin ang sajdah as-sahw sa pagtatapos ng panalangin. Gayunpaman, kung ito ay sinadyang iwan, kung gayun ang pagdarasal ay walang bisa.

Pagkalimot sa isang Inirekomendang gawa sa Panalangin
Hindi mo kailangang isagawa ang “pagpapatirapa ng pagkalimot” kung nakalimutan mong isagawa ang isa sa inirekumendang mga gawa ng panalangin.

Pamamaraan ng Sajdah as-sahw
Mayroon kang pagpipilian sa pagitan ng dalawang mga paraan ng paggawa nito:

1. Agaran bago ang tasleem sa pagtatapos ng salah.

Bago tapusin ang panalangin sa pamamagitan ng tasleem, sabihin mo ang Allahu Akbar, at gawin ang unang pagpapatirapa.

Habang nakapatirapa ay sabihin, Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. At pagkatapos ay sabihin Allahu Akbar at bumalik sa pag-upo.

Pagkatapos ay sabihin ang Allahu Akbar muli at magpatirapa sa ikalawang pagkakataon at sabihin ang katulad na mga salita na ginawa mo sa unang pagpapatirapa.

Pagkatapos ay sabihin mong muli ang Allahu Akbar sa huling pagkakataon, bumalik sa pag-upo, at ibaling ang ulo sa kanan at sa kaliwa, na sinasabi ang “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah” sa bawat pagbaling.

2. Isagawa ito pagkatapos ng tasleem.

Isa pang paraan ay ipagpatuloy ang iyong salah at tapusin ito sa pamamagitan ng tasleem gaya ng normal mong ginagawa.

Pagkatapos mong sabihin ang Allahu Akbar at magpatirapa para sa iyong unang pagpapatirapa, at sabihin ang Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses. Pagkatapos ay sabihin mo ang Allahu Akbar at bumalik sa pag-upo.

Pagkatapos ay sabihin ang Allahu Akbar muli at gawin ang iyong pangalawang pagpapatirapa at sabihin ang Subha-na Rabbi al-A'la ng tatlong beses.

Panghuli, sabihin mo ang Allahu Akbar sa huling pagkakataon at bumalik sa pag-upo, at pagkatapos ay ibaling ang iyong mukha sa kanan na sinasabi “As-Salamu 'Alaikum wa-Rahmatullah.”

Karagdagang mga Puna/mga Halimbawa
1. Kung napagtanto mo bago ka mag-tasleem na may naidagdag ka na anuman sa salah, halimbawa ay karagdagang rakah, maaari mong gawin ang sajdah as-sahw bago o pagkatapos ng tasleem.

2. Kung hindi ka naman nakapagdasal ng isa o higit pang rakah, dapat kang tumayo at kumpletuhin ito, bago matapos ang pagdarasal ay gawin mo ang sajdah as-sahw.

3. kung nakalimutan mong isagawa ang sajdah as-sahw, ngunit naalala ito agad pagkatapos, kung gayon ay gawin mo ito agad matapos maalala. Gayunpaman, kung lumipas na ang oras, wala kang dapat na gawin na anuman at ang iyong pagdarasal ay nananatiling tanggap.

4. Kapag ang Imam ay nagsagawa ng sajdah as-sahw, lahat ng nasalikod niya ay dapat gawin ito,kahit na walang sinuman ang nagkamali.

5. Kung ikaw ay nagkamali sa likod ng Imam, hindi mo kailangang magsagawa ng sajdah as-sahw dahil ang Propeta ay nagsabi,

“Katotohanan, ang Imam ay dapat sundin.”[1]

6. Ano ang gagawin mo kung hindi ka sigurado kung ilan ang rakah na iyong naisagawa? Magpatuloy ka at isagawa ang bilang na nakatitiyak ka. Halimbawa, sa apat na rakah na pagdarasal, iniisip mo na naisagawa mo lamang ay tatlong rakah, kung gayon ay dagdagan mo ng isa at gawin ang sajdah as-sahw. Kung sa tingin mo naman ay nagdasal ka ng apat na rakah, ang dapat mong gawin ay isagawa ang sajdah as-sahw sa huli. Kung hindi mo magawang magpasya kung alin sa dalawa ang mas malamang, maaaring ito ay tatlo o apat na rakah, magpatuloy ka at piliin ang mas mababang bilang, i.e. tatlong rakah. Magdasal ka ng panibagong rakah at pagkatapos ay gawin ang sajdah as-sahw.


Talababa:
[1] Saheeh Al-Bukhari

Ang Pamamagitan sa Araw ng Paghuhukom (bahagi 1 ng 2)


Deskripsyon: Una sa dalawang aralin na nagtatalakay sa Islamikong konsepto ng 'Pamamagitan.'

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa19 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018

Kategorya: Mga Aralin > Mga Islamikong Paniniwala > Kabilang-buhay

 

Mga Layunim

· Ang maintindihan ang kahulugan ng pamamagitan.

· Ang maintindihan ang mga uri ng pamamagitan sa araw ng Paghuhukom.

· Ang Maintindihan ang apat na uri ng Pamamagitan na partikular sa Propeta Muhammad, ang habag at pagpapala ng Allah ay mapasa kanya. Ang tatlong uri ng pamamagitan na ipinagkaloob sa Propeta Muhammad at sa iba.

Mga Terminolohiyang Arabik

· Shariah – Batas islamiko.

· Sunnah - Ang salitang Sunnah ay may maraming kahulugan depende sa sinasaklawan ng pinag-aaralan, subalit ang karaniwang tinatanggap na kahulugan nito ay anumang sinabi, ginawa, at pinahintulutan ng Propeta.

· Ummah -Tumutukoy sa buong kamuslimang pamayanan, anuman ang kulay, lenggwahe o nasyonnalidad.

· Hadith - (pangmaramihan – ahadith) ay isang bahagi ng pahayag o kwento. Sa Islam ito ay ang naitalang kapahayagan at mga kasabihan at mga isinagawa ng propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

· Hajj – Ang pilgremahe sa Mekka (Saudi arabia) kung saan ang mga manlalakbay ay nagsasagawa ng mga ritwal na pagsamba. Ang Hajj ay isa sa mga limang Haligi ng Islam, kung saan dapat na maisagawa ng isang Muslim na nasa tamang edad isang beses sa kanilang buhay kung sila'y may kakayanang pinansyal at pisikal.

Kahulugan
Sa pinaikling salita, "ang pamamagitan" ay nangangahulugang magsisilbing tagapamagitan para sa sinuman upang makamit nila ang kanilang inaasam, o maiiwas ang kapamahakan sa kanila.

Ang Pamamagitan sa Araw ng Pagbabangong muli ay may dalawang uri:

1. Ang katanggap-tanggap na Pamamagitan: Ang pamamamagitan na ito na kung saan ay pinatutunayan sa mga kasulatan ng shariah. Ang ilan pang mga detalye ay naitala sa ibaba.

2. Hindi tinatanggap na Tagapamagitan: Ang pamamagitan na ito ayun sa mga talata ng Quran at sunnah ay walang bisa, at walang silbi, at ipapaliwanag ito sa ikalawang bahagi .

May dalawang uri ng tanggap na Pamamagitan na magaganap sa Kabilang buhay:

A. Pamamagitang nakalaan lamang sa Propeta
Ang unang uri ay ang eksklusibong pamamagitan na ipapahintulot lamang kay Propeta Muhammad at walang sinumang pagkakalooban nito. Ito ay may ibat- ibang uri.

1. Ang pinakadakilang Pamamagitan na kilala ding maqam-mahmood o ang 'lugar ng Papuri at kaluwalhatian,' Ang mga nauna at mga nakaraang pamayanan ay makikiusap sa Propeta na mamagitan sa kanila sa kanilang Panginoon upang sa ganoon ay matakasan nila ang kakila-kilabot na kaganapan sa araw ng paghuhukom. Ito ang 'lugar ng papuri at pagluwalhati' na siyang ipingako sa kanya ng Allah sa Quran:

“At mula sa ilang bahagi ng gabi (ganun din ) ikaw ay mag-alay ng panalangin kasama nito {halimbawa ang pagbigkas ng Quran sa panalangin} bilang iyong karagdagang pagsamba (O Muhammad). At mangyaring baka ikaw ay itaas ng iyong Panginoon sa maqam-mahmood.” (Quran 17:79)

Si Propeta Muhammad ay mamamagitan sa lahat ng sangkatauhan upang ang pagtutuos ay makapag-umpisa. Sa isang salaysay isinasaad na ang sangkatauhan ay balisa at nababahala at darating sa punto na hindi na nila makakayanan ang tagal ng paghihintay at sila'y magsasabi, "Sino ang mamamagitan sa amin sa aming Panginoon upang Siya (Allah ) ay makapagsagawa ng paghuhukom sa Kanyang mga alipin?" Kayat ang mga tao ay lalapit sa mga Propeta at bawat isa sa kanila ay magsasabi, "Hindi ako angkop sa ganitong posisyon (pamamagitan) hanggang sila'y lalapit sa ating Propeta (Muhammad) at magsasabi siyang "kaya ko itong gawin. "Kayat siya'y mamamagitan sa kanila upang ang paghuhukom ay mangyari na.

Ang Pamamagitan na ito ay para lamang kay Propeta Muhammad.

Marami pang ibang ulat kaugnay sa pamamagitan na ito: "Ang mga tao'y maninikluhod sa araw ng pagbabangong muli, bawat pamayanan ay susunod sa kanilang Propeta na nagsasabing, O ganito o ganyan, mamagitan kayo! hanggang ang pamamagitan ay ipahintulot kay Propeta muhammad (sumakanya ang habag at pagpapala ng Allah). Sa araw na yaon ay ibabangon siya ng Allah sa katayuan ng pagsamba at kaluwalhatian.”[1]

2. Ang pamamagitan ng Propeta Muhammad na ibibigay ay sa mga mananampalataya na ipahintulot sa kanila na makapasok sa Paraiso.

Ang Sugo ng Allah ay nagsabi: Ako ay pupunta sa pintuan ng Paraiso sa araw ng paghuhukom at aking hihilingin na ito ay buksan. At ang anghel na tagabantay ay magsasabi: "Sino ka ?' at sasabihin ko 'Muhammad.' At sasabihin ng tagabantay, ako ay napag-utusan na huwag itong bubuksan sa sinuman bago sayo. [2]

Ayon sa ibang ulat na isinalaysay ayon kay Muslim, "Ako (Muhammad) ang pinakaunang mamamagitan patungkol sa Paraiso."

3. Ang pamamagitan ni propeta Muhammad sa kanyang Tiyuhin na si Abu Talib, upang ang pagdurusa sa apoy ay mabawasan para sa kanya. Ito ay mangyayari lamang sa sitwasyon ni Propeta Muhammad at ng kanyang Tiyuhin na si Abu Talib.

Minsan, si Abu Talib ay pinangalanan sa presensya ng sugo ni Allah. Siya ay nagsabi, marahil ang aking pamamagitan ay kanyang mapapakinabangan sa araw ng Pagbabangong Muli. At siya ay ilalagay sa isang maliit na bahagi ng apoy na ito'y aabot sa kanyang paanan at magpapakulo ng kanyang utak.”[3]

4. Ang pamamagitan na ang ilan sa kanyang Ummah ay papasok sa paraiso na hindi magdadaan sa pagsusulit.

Ang uri ng pamamagitan na ito ay binabanggit ng ilang pantas, na nagwika bilang ibedensya sa mahabang hadith na nagsasalaysay:

At ito ay sasabihin: 'O Muhammad, itaas mo ang iyong ulo, humingi, at itoy mapapasayo, mamagitan at ang iyong pamamagitan ay tatanggapin sayo. ' At aking itatas ang aking ulo at ako'y magsasabi "aking pamayanan, Panginoon; aking pamayanan, Panginoon; aking pamayanan, Panginoon; at sasabihin ng Allah tanggapin sila na nasasakop ng iyong ummah na hindi dadaan sa pagsusulit doon sa kanang bahagi ng pintuan ng Paraiso. Silay papasok sa ibang pintuan kasama ng mga taong mula sa ibang nasyon.’”[4]

B. Pangkalahatang Pamamagitan
Ang isang uri ng pamamagitan para sa kanila na mga nagkasala ay ipapahintulot kay Propeta Muhammad at sa ibang Propeta, ganun din sa mga anghel, sa mga mapag-tiis, mga pantas, at mga matutuwid na tao. Kahit na ang kabutihang ginawa ng isang tao ay maaring tumayo bilang tagapamagitan para sa kanya, ngunit ang Propeta Muhammad ang siyang may pinakamalaking bahagi sa pamamagitan.

Ito ay may iba-ibang uri:

1. Pamamagitan para sa mga naniniwala, na nakagawa ng malalaking kasalanan, na hahanguin mula sa impyerno.

Ang Mensahero ng Allah ay nagsabi: " Ang aking pamamagitan ay para sa aking Ummah na nakagawa ng malalaking kasalanan.”[5]

“Sa kanya na may tangan ng aking kaluluwa, walang sinuman sa inyo ang makakapag pumilit na humiling kay Allah na baguhin niya ang kanyang karapatan laban sa kanyang mga kaaway maliban sa mga mananampalataya na hihiling sa Allah sa araw ng pagbabangong muli (na pahintulutan Niya sila ng kapangyarihan ng pamamagitan) para sa kanilang mga kapatid na nasa apoy. Sila ay magsasabi, 'O aming Panginoon, sila ay nag-aayuno na kasama namin, at silay nagsasagawa ng pagdarasal at nagsagawa ng hajj. 'At sasabihin sa kanila: 'Iahon niyo ang mga nakikilala niyo mula sa kanila, dahil ang apoy ay pinagbawalang sila'y tupukin. 'Kayat sila ay maghahango ng maraming tao.... at ang Allah ay magsasabi: Ang mga Anghel ay namagitan, ang mga Propeta ay namagitan, at ang mga may paniniwala ay namagitan. At wala ng pamamagitan na naiiwan iligtas yaong mga napapabilang sa Pinaka-Mahabagin.' At Siya ay dadakot ng mga nananahan sa Impyerno na walang nagawang kabutihan '”[6]

2. Pamamagitan para sa mga taong nararapat sa Impyerno, na huwag silang makapasok dito.

Ang propeta ay nagsabi: Pag ang isang Muslim ay binawian ng Buhay at ang apatnapung kalalakihan na hindi nagtambal ng anuman sa Allah, ay nagsagawa ng pagdarasal para sa kanya, tatangapin ng Allah ang kanilang pamamagitan para sa kanya.”[7]

Ang pamamagitan na ito ay mangyayari bago ang namatay ay papasok sa Impyerno dahil tatanggapin ng Allah ang kanilang pamamagitan.

3. Pamamagitan para sa mga may paniniwala na nararapat sa Paraiso dahil ang kanilang istado ay nararapat na iangat sa Paraiso. Gaya halimbawa, ang Propeta ay nanalangin para kay Abu Salamah: "O Allah patawarin mo si Abu Salamah at itaas mo ang kanyang kalagayan kasama ng mga napatnubayan, at pangalagaan mo ang kanyang pamilya na kanyang naiwan. Patawarin mo kami at siya , O Panginoon ng mga Mundo, gawin mong maluwag ang libingan para sa kanya at maging maliwanag para sa kanya.”[8]


Talababa:
[1] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[2] Saheeh Muslim

[3] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[4] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

[5] Tirmidhi

[6] Saheeh Muslim

[7] Saheeh Muslim

[8] Saheeh Muslim

{quiz id=276}

Ummah: Ang Nasyon ng mga Muslim


Deskripsyon: Ang konsepto at kahalagahan ng 'Ummah,' ang pinalawak na "pamilyang Muslim" ng mga kapwa kapatid na lalaki at babae ay tinalakay sa araling ito.

Ni Imam Kamil Mufti (© 2015 NewMuslims.com)

Nai-publish sa08 Apr 2018-Huling binago sa11 Apr 2018


Kategorya: Mga Aralin > Pakikipag-ugnayang Panlipunan

 

Layunin

· Upang maunawaan kung paano tinutukoy ng mga tao ang 'kami' at ang mga Muslim na 'kami'.

· Upang maunawaan ang mga batayan ng pagkakaisa ng mga Muslim at ang pagkakaiba ng kultura ay tinatanggap sa loob ng Islam.

· Upang matutunan kung paano ka makakapag-ambag sa pagkakaisa at pagpapalakas ng Ummah.

Mga Terminolohiyang Arabik

· As-Salamu Alaikum - ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa-iyo.

· Dawah - minsan sinusulat itong Da'wah. Ang ibig sabihin nito ay tumawag o mag-anyaya ng iba tungo sa Islam.

· Hajj – Ang paglalakbay sa banal na lugar sa Mecca kung saan isinasagawa ang isang hanay ng mga ritwal . Ang Hajj ay isa sa limang haligi ng Islam, na ang bawat may sapat na gulang na Muslim ay kailangang magsagawa ng hindi bababa sa isang beses sa kanilang buhay kung mayroong kakayahang pinansyal at pisikal.

· Kafir – (maramihan: kuffar) di-mananampalataya.

· Salah - ang salitang Arabe upang tukuyin ang direktang koneksyon sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Higit sa lahat, sa Islam ito ay tumutukoy sa limang pang-araw-araw na obligadong pagdarasal at ang pinakamahalagang anyo ng pagsamba.

· Shahadah - Pagsaksi ng Pananampalataya.

· Ummah - Ang tumutukoy sa buong komunidad ng mga Muslim na walang pagsasaalang-alang sa kulay, lahi, wika o nasyonalidad.

Ummah.jpgAng mga tao na kabahagi ng isang partikular na pananaw sa mundo, ay palaging magkakasama at kanilang tinutukoy ang kanilang mga sarili bilang 'kami.' Ang isa sa mga pangunahing mga kadahilanan ng kanilang pagkakasama-sama ay ang kanilang kulay ng balat o ang kanilang lahi. Para sa lahi, ang kanilang 'kami' ay tumutukoy sa pagiging puti, itim, Indiano, Arabo, o Tsino; para sa iba, ang kanilang 'kami' ay nakabatay sa katayuan sa lipunan, katayuan sa ekonomiya, kasta, o propesyon. Maaaring gamitin ito ng iba upang maiugnay sa mga diwa ng katayuan sa pananalapi o materyal na pag-unlad na ayon sa bansa na kinabibilangan nila kung ito ba ay inilarawan bilang maunlad, umuunlad, hindi pa gaanong maunlad, o hindi pa maunlad. Sa ilang mga kaso, nakukuha ng mga tao ang kanilang pagkakakilanlan unang-una sa debosyon nito sa isang indibidwal. Halimbawa, para sa mga Kristiyano, ito ay paniniwala at pag-ibig kay Kristo ang siyang nagdadala sa kanila sa pagsasama-sama.

Ang Ummah ng Paanyaya at Ummah ng Tugon
Ang salitang Ummah ay maaaring isalin bilang "isang nasyon" o "isang komunidad". Ito ay tumutukoy sa dalawang kategorya ng mga tao: Ang "Ummah ng Paanyaya (Dawah)" at ang "Ummah ng Tugon."

Kasama sa Ummah ng Paanyaya ang lahat ng sangkatauhan, mga Muslim at mga di-Muslim. Ang lahat ng mga ito ay karapat-dapat na makarinig sa katotohanan at makatanggap ng paanyaya dito.

Ang isa pang Ummah - ang "Ummah ng Tugon" - ay binubuo lamang ng mga Muslim.[1]

Ipinadala ni Allah ang kanyang Propeta na si Muhammad sa Ummah ayon sa unang kahulugan, ngunit ang gagantimpalaan lamang ni Allah ay ang Ummah na ayon sa ikalawang kahulugan - sila yaong mga tumanggap sa tawag ni Propeta Muhammad.

Ang mga Muslim na 'Kami'
Sino nga ba ang mga taong Muslim? Sila ay yaong mga nagsisikap na sumuko kay Allah. Ang kanilang tunay na pagkakakilanlan ay batay sa kanilang pananampalataya kay Allah. Ang buklod ng pananampalataya na ito ay ang pinakamahalagang batayan para sa mga pagbubuklod ng mga tao ng may pagkakaisa at para makuha ang pinakamataas na halaga kung saan nilikha ang tao.

Para sa mga Muslim, ang kanilang 'kami' ay hindi nakatali sa anumang lahi, uri, rehiyonal, pang-ekonomiya, o wika na pagkakakilanlan. Ang dahilan dito ay ang mga pagkakakilanlan na ito ay hindi nagbibigay ng anumang patnubay sa kung ano ang mabuti at totoo sa isang banda at kung ano ang mali at nakaliligaw sa iba pa.

Ipinahayag sa Quran na "ang mga mananampalataya ay iisang kapatiran" (Quran 49:10). Sa Quran, ang komunidad ng mga mananampalatayang ito ay tinatawag na Ummah, isang salita na nagmumula sa salitang-ugat ng wikang Arabe na ang ibig sabihin ay "nasyon." Ang mga tagasunod ng Islam ay hindi nakikilala bilang mga Arabo, Turks, Persians, Semites, Berbers, Kurds, Uighurs, mahirap , mayaman, naaapi, puti, itim, mga Asyano, taga-silangan , o Kanluran. Wala ni isa sa mga ito ang maaaring magtukoy sa 'kami' na mga Muslim na nabibilang sa Ummah o sa unibersal na komunidad ng 1.6 bilyong mananampalataya na binibilang sa kanilang 'pinalawak' na mga miyembro ng pamilya na kanilang mga kapatid sa pananampalataya.

Ang pagkakaisa ay napakalakas sa komunidad ng mga Muslim, na bumubuo ng isang 'bansa' na inilarawan ng ating Propeta Muhammad bilang 'isang katawan.' Kung ang isang bahagi ng katawan ay nagkasakit, ang iba naman ay nahihirapan. Sa isa pang haka-haka, inilarawan niya ang komunidad bilang mga bloke ng isang gusali, na sumusuporta sa isa't-isa habang nagtutulungan sila sa isang parehong layunin.

Ang Ummah ay hindi maaaring tanggapin ang sinumang tao na nagpapahayag ng paniniwala na sumasalungat sa mga pangunahing aral ng Islam. Gayunpaman, kailangan mong maging maingat sa pagsabi ng isang tao na isang kafir o isang hindi mananampalataya at ang paglalagay sa mga ito sa labas pananampalatayang Islam. Hindi mo maaaring sabihin na isang di-mananampalataya ang sinumang Muslim na nagpapahayag ng Shahadah, kumikilos nang naaayon, at nagsasagawa ng mga obligasyong tungkulin ng Islam.

Ang mga ideolohikal na buklod na nagbubuklod sa Ummah ay nagsilbi upang panatilihin ang kasaysayan ng mga Muslim sa kabila ng maraming mga intelektwal at militar na mga hamon sa nakaraan at sa kasalukuyan. Ang mga elementong ito ay nagbigay rin ng sibilisasyon ng Muslim at pagkakaisa at katatagan ng kultura.

Pagkakaisa at Pagkakaiba-iba
Kasabay nito, mayroong isang pambihirang kayamanan at iba't-ibang mga kultura ng mga Muslim dahil sa katunayan na ang moral at legal na batas ng Islam ay ipinapalagay na ang lahat ay pinahihintulutan maliban kung ito ay ipinagbabawal, at hindi ang kabaligtaran. Ang mga lokal na kaugalian na hindi sumasalungat sa anumang prinsipyo o batas ng Islam ay madaling naisama sa mga kultura ng mga Muslim.

Sa ganitong paraan, napigilan ng Islam kung ano ang hindi katanggap-tanggap at pinanatili ang magagandang aspeto ng kultura ng maraming katutubo. Hindi nito hinahangad na magpataw ng isang kabuuan at hindi malinaw na pagkakapareho. Habang nagtayo ito ng mga institusyong Islam na tulad ng salah at itinaguyod ang paggamit ng wikang Arabe, hindi nito sinikap na pawiin ang mga lokal na wika, damit, lutuin, artistikong pagpapahayag, o arkitektura.

Ang mga institusyon ng Islam ay naglilingkod upang palakasin ang damdamin ng pagkakapantay-pantay at kapatiran sa mga mananampalataya. Ang pang-araw-araw na panalangin sa masjid at ang Hajj ay nagpapakita ng pangkalahatang komunidad ng Islam o Ummah.

Ito ay dahil sa simpleng pagkakaisa na ang isang Muslim ay maaaring maglakbay sa ibang bahagi ng mundo ng mga Muslim at nararamdaman ang kapanatagan sa mga lokal na Muslim sa kabila ng pagkakaiba sa pananamit, wika, lutuin, at mga kondisyon sa ekonomiya. Nakikipagpalitan siya ng kaparehong pagbati ng kapayapaan (As-Salamu Alaikum), madali niyang naisasagawa ang salah sa kongregasyon, at nakakatanggap siya ng maligayang pagbati sa isang kapwa Muslim. Bilang isang Muslim, nabibilang ka sa Ummah na ito dahil sa iyong pananampalataya kay Allah at sa iyong pagpapahayag ng Shahadah.

Ang Tungkulin ng bawat Muslim
Ang bawat Muslim ay may tungkulin na kumilos para sa pagkakaisa at lakas ng Ummah. Bilang isang indibidwal, maaari kang kumilos para sa lakas at pagkakaisa ng Ummah sa pamamagitan ng:

· pagkuha at pagpapalaganap ng mga kaalaman sa Islam.

· pabutihin ang sarili upang makamit ang isang malusog na katawan, mabuting katangian, tapat na kabuhayan, at organisadong paggamit ng iyong oras at mga kayamanan.

· pagbuo ng isang mapagbigay na saloobin para sa iba at hindi nakikita ang kaibahan laban sa kanila na bumabatay sa kulay ng kanilang balat, ang wika na kanilang sinasalita, o ang kanilang mga punto ng pananalita.

· sa pamamagitan ng pagkilos na kasama ang mga grupo na nagtataguyod ng mga kapakinabangan ng mga Muslim at ng sangkatauhan.


Talababa:
[1] Ang salitang Ummah na tinukoy sa ilalim ng 'Mga Salitang Arabe' sa itaas ay batay sa kahulugan na ito. At ito ang kahulugan na karaniwang tinutukoy kapag ginamit ang salitang ito.

{quiz id=263}

Adhan (bahagi 2 ng 2): Ang Pagtawag sa Pagdarasal

Adzan ANNAS 1

 

Deskripsyon:Kaasalan, Iqamah, Espesyal na mga panalangin

Ni Imam Kamil Mufti

 

Mga Kinakailangan

· Pagdarasal para sa mga Baguhan (2 bahagi).

Mga Layunin

· Ang tukuyin ang mga karagdagang binibigkas na kataga sa adhan ng Fajr.

· Ang matutunan kung ano ang iqama.

· Ang matutunan ang dalawang magkaibang paraan sa pagsasagawa ng iqamah.

· Ang matutunan ang mga kaasalan sa pagtawag ng adhan.

· Ang malaman ang mga regulasyon ng adhan para sa kababaihan.

· Ang matutunan kung paano tutugon sa adhan.

· Ang matutunan ang panalangin pagkatapos ng adhan.

· Ang matutunan ang patakaran sa paglabas ng mosque pagkatapos marinig ang adhan at bago ang salah

Mga Terminolohiyang Arabik

· Adhan - ang paraang Islamiko ng pagtawag sa mga Muslim para sa limang obligadong dasal.

· Iqamah - ang salitang ito ay tumutukoy sa pangalawang pagtawag sa dasal na ginagawa ng agaran bago magsimula ang dasal.

· Salah - salitang Arabe na pinapakahulugan ng direktang ugnayan sa pagitan ng mananampalataya at ni Allah. Sa mas detalyado, sa Islam ito ay ang pormal na pagdarasal ng limang beses sa isang araw at ang pinakamahalagang uri ng pagsamba.

· Hadith - (pangmaramihan - Ahadith) ay isang impormasyon o kuwento. Sa Islam ito ay naitalang pahayag na mga salita, kilos (gawa) ni Propeta Muhammad at ng kanyang mga kasamahan.

· Qiblah - Ang direksyon kung saan humaharap habang nagsasagawa ng pagdarasal.

· Kabah - Ang hugis parisukat na istraktura na nakatayo sa siyudad ng Mecca. Nagsisilbing direksyon na kung saan ang ma Muslim ay humaharap habang nagdarasal.

· Du’a- panalangin, pagdarasal, paghingi ng anuman kay Allah.

· Fajr - ang pang umagang pagdarasal.

· Muezzin - Ang siyang nagtatawag ng adhan.

· Dhikr - (pangmaramihan: adhkar) pag-alala kay Allah.

 

“Ang Pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog" para sa Adhan ng Fajr
Ang Adhan sa Fajr ay may mga karagdagang mga salita.

As-salaatu khairun min an-naum
Ang pagdarasal ay mas mainam kaysa pagtulog

Ang Propeta ay nagturo,

"Sa adhan ng umaga, sabihin,

as-salaatu khairun min an-naum, as-salaatu khariun min annaum. Allahu akbar, Allahu akbar. La illaha illal-lah.”[1]

Iqamah
Bago magsimula ang salah, ang mga mananampalataya ay tinatawag muli upang ipaalam sa kanila na ang dasal ay magsisimula na. Ang pagtawag na ito sa pagdarasal ay tinatawag na iqamah:

(I)
Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako ay sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako ay sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Salah

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

La ilaha illal-lah[2]
Walang dios kundi si Allah

(II)
Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar
Si Allah ay Dakila

Allahu akbar

Si Allah ay Dakila

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu alla ilaha illal-lah
Ako'y sumasaksi na walang dios kundi si Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah

Ashhadu anna Muhammad ar-Rasool-lal-lah
Ako'y sumasaksi na si Muhammad ay Sugo ni Allah.

Hayya ‘alas-salah

Halina sa Salah

Hayya ‘alas-salah
Halina sa Salah

Hayya ‘alal-falah
Halina sa tagumpay

Hayya ‘alal-falah
Halina sa Tagumpay

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Qad qaamat is-salah
Ang Salah ay itatayo na

Allahu akbar
Si Allah ang Dakila

Allahu akbar
Si Allah ang Dakila

La ilaha illal-lah[3]
Walang dios kundi si Allah

Ang Kaasalan sa Pagtawag ng Adhan
(1) Inirerekumenda sa isang lalaking nagtatawag ng adhan na magpakadalisay siya mula sa malalaki at maliliit na karumihan.

(2) Ang adhan ay isinasagawa habang nakatayo at nakaharap sa qiblah (direksyon ng Kabah).

(3) Ang nagtatawag ay ihaharap ang kanyang ulo sa kanan habang binibigkas ang "Haaya 'alal-salah" at sa kaliwa kapag binibigkas ang "Hayya 'alal-falah."

(5) Ang hintuturong daliri ay ilalagay sa dalawang tainga.

(6) Ang boses ay marapat na malakas, kahit pa nag-iisa ang lalaki. Sinabi ni Abu Sa'eed Al-Khudri, isa sa mga kasamahan ng Propeta, sinabi niya sa isa sa kanyang mga estudyante, "Nakita ko na mahal mo ang tupa at ang disyerto. kapag ikaw ay nasa iyong tupa o nasa disyerto ay lakasan mo ang iyong boses habang nagtatawag ng adhan, nang marinig ng mga jinn, tao o anumang bagay na makakarinig sa paligid na nararating ng iyong boses upang maging saksi ito sa Araw ng Pagbangon... Narinig ko ang Sugo ni Allah ay sinabi ito.”[4]

(8) Mas mainam na huwag kausapin ang isang lalaki habang siya ay nagtatawag ng adhan o iqamah.

 

Ang Babae at Adhan
Maari ba ang babae na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan, o sa grupo ng mga Muslimah, o kung siya ay nag-iisa? Ayun sa napagkasunduan ng mga iskolar, ang Muslimah ay pinagbabawalan na magtawag ng adhan sa mga kalalakihan. At hindi siya inatangan ni Allah na magtawag ng mga mananampalataya sa mosque. Gayunpaman, kapag siya ay nasa grupo ng mga kababaihan o siya ay nag-iisa, ay maari siyang magtawag ng adhan at iqamah sa mahinang boses.

Ang Pagtugon sa Adhan
Marapat sa isang nagbabasa ng Qur'an, sa nagsasagawa ng dhikr (Pag-alala kay Allah), o sa nag aaral, na tumigil sa kung anuman ang kanyang ginagawa at ulitin ang Adhan pagkatapos ng tumatawag sa pagdarasal. Pagnatapos na ito, ay maari ng bumalik sa dating ginagawa. Uulitin niya ang bawat kataga pagkatapos ng adhan, maliban sa bahaging ito:

Hayya ‘alas-salah ang pagtugon ay La haula wa la quwatah illa billah

Hayya ‘alal-falah ang pagtugon ay La haula wa la quwatah illa billah

Ang Propeta ay nagsabi:

‘La haula wa la quwatah illa billah (walang may kakayanan at lakas kundi si Allah) ay isa sa mga kayamanan sa Paraiso.’[5]

Panalangin Pagkatapos ng Adhan

Sa Araw ng Paghuhukom si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang awa at pagpapala ni Allah, siya ay magiging tagapamagitan ng taong nanalangin kay Allah nang espesyal na mga salita na kanyang itinuro pagkatapos marinig ang adhan. Sinabi ng Sugo ni Allah:

“Kapag narinig mo ang pagtawag ng dasal, ay ulitin mo ito. At pagkatapos ay manalangin kayo para sa akin, at sinuman ang siyang manalangin para sa akin ay gagawin ni Allah ng sampung ulit ito para sa kanya. At pagkatapos ay hilingin mo kay Allah na laanan ako ng lugar sa wasilah. Ito ay lugar sa Paraiso na natatangi para sa mga lingkod ni Allah. Ako'y umaasa na makasama siya, at sinumang humiling kay Allah na laanan ako ng lugar sa wasilah, ang aking pamamagitan ay ipahihintulot sa kanya...” (Saheeh Muslim)

Sa ibang hadith, ang Propeta ay nagturo ng panalangin:

“Sinuman ang magsabi (pagkatapos) marinig ang pagtawag ng dasal,

‘Allaahumma Rabba haa-zihi’l-da’wat il-taammah wa’l-salaat ul-qaa’imah, aati Muhammada nil waseelata wa’l-fadeelah, wab’athhu maqaaman mahmooda nil lazi wa’at-ta (O Allah, Panginoon ng ganap na panawagang ito at ng itinaguyod na mga dasal, pagkalooban mo si Muhammad ng lugar ng wasilah, ang pinakamainam na lugar at itaas mo siya sa pinaka kapuri-puring kalagayan na siyang ipinangako mo sa kanya)’,

…pahihintulutan ang aking gagawing pamamagitan sa kanya sa Araw ng Paghuhukom.” (Saheeh Al-Bukhari)

Ang bawat isa ay maari ring magsagawa ng sarili niyang mga panalangin pagkatapos ng Adhan, sapagkat ito ay isa sa mga panahon na ang mga panalangin ay tinatanggap. Ang Propeta ay nagsabi:

“Ang panalangin (du'a) ay hindi tatangihan sa pagitan ng adhan at iqamah, kaya't manalangin.” (Al-Tirmidhi, Abu Dawud)

Paglabas ng Mosque Pagkatapos ng Adhan at Bago ang Salah
Hindi pinahihintulutan na umalis ng mosque pagkatapos na ang adhan ay natawag na, maliban kung may katangga-tanggap na dahilan o may intensyon na bumalik para sa dasal. Sinabi ng Propeta sa kanyang mga kasamahan:

“Kung ang isa sa inyo ay nasa loob na ng mosque at ang pagtawag ay nagawa na, Siya ay marapat na hindi umalis ng mosque hanggang sa siya ay makapagdasal.” (Ahmad)


Mga talababa:
[1] Ahmad, Abu Dawud

[2] Ahmad, Abu Dawud, Ibn Majah, Al-Tirmidhi

[3] Abu Dawud, Al-Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah

[4] Ahmad, Saheeh Al-Bukhari, Nasai, Ibn Majah

[5] Saheeh Al-Bukhari, Saheeh Muslim

 

{quiz id=104} Paki click lamang po natin ang berde at puting arrow para sa ating maikling pagsusulit

PAANO MAGING MUSLIM

MADALI LAMANG ANG MAGING MUSLIM:

1. Kailangan mag Shahada (Panunumpa) na wala ng ibang Diyos maliban Kay Allah (swt) at si Muhammad (sas) ang kanyang Sugo at si Hesus (as) ang Propeta at Sugo ni Allah (swt).

2. Kailangan maintindihan niya ang kahulugan ng Shahada (Panunumpa).

3. Kailangan maintindihan niya ang kahulugan ng Islam at ang kahulugan ng salitang Muslim.

4. At kailangan tanggap sa puso’t isipan na wala ng ibang Diyos maliban kay Allah (swt)

Ang Shahada (panunumpa) ang siyang una sa limang haligi ng relihiyong Islam. Ito ay isang makabuluhang salitang Arabik na may malawak ang kahulugan, sa literal o tuwirang pakahulugan ay pagsaksi o pagpapatotoo.

Sa pang ispiritwal na aspito ang pinakabuod na katuturan nito ay panunumpa ng isang tao na wala nang iba pang Diyos maliban Kay Allah Subhanah wa Ta’ala at si Propeta Muhammad (sas) ay Kanyang alipin at Sugo.

Ang Shahada ay binibigkas sa salitang arabik sa unang pagkakataon ng isang hindi Muslim na nagnanais yakapin ang relihiyong Islam, gaya ng sumusunod;

ASH-HADUAN - LAA - ILLAHA – ILA - ALLAH WA ASH-HADU - ANNA MUHAMMADAR - RASUL - ALLAH (ako ay nanunumpang walang ibang Diyos maliban Kay Allah at si Muhammad ay Sugo ni Allah).

ANG ISLAM AY MAY LIMANG HALIGI O BATAYAN NG PANANAMPALATAYA [FIVE PILLARS OF ISLAM].

1, Ang Shahada ay pagpapatotoo sa unang haligi nito na walang ibang Diyos na karapatdapat sambahin maliban kay Allah (swt), at si Propeta Muhammad (sas) ang kanyang Sugo, ang Shahada ay nagpapatotoo rin sa pagiging Sugo ni Propeta Hesus (as).

2, Ang Salah [pagdarasal] ng limang beses sa maghapon.

3, Ang Zakah [kawanggawa], pagtukoy sa dalawa’t kalahating bahagdan (2.5%) na inaawas sa natitirang halaga ng ariarian o yaman kung mayroonman siya nito sa buong isang taon.

4, Sawm [pag-aayuno] sa buwan ng Ramadhan.

5, Hajj [pilgrimage] sa Makkah.

pagkakataon

Ang pagpapahayag ng isang tao ng Shahada (Panunumpa) sa kaunaunahang ay nagbibigay sa kanya ng karapatang mapabilang sa tinatawag na Muslim na ang ibig sabihin ay yaong mga sumusunod sa batas ni Allah (swt), at sa aral at kaugalian ng mga Propeta at Sugo ng bawat henerasyon.

At dahil sa pagtanggap nang buong puso’t isipan sa isinasaad ng Shahada ang kanyang relihiyon ay Islam, na ang ibig sabihin ay pagtalima at pagpapasakop sa kagustuhan ni Allah (swt).

BAKIT WALANG BINYAG ANG MGA MUSLIM

Minsan maraming umiiral na mga katanungan ang mga hindi Muslim at isa na rito kung bakit walang binyag o bawtismo ang mga Muslim, hindi tulad sa ibang pananampalataya ang mga sanggol ay binibinyagan.

Ipinangaral sa relihiyong Islam na ang bawat sanggol ay isinisilang na likas [by nature] na Muslim na nabubuhay sa sinapupunan ng ina at iniluluwal sa sangmaliwanag ayon sa kagustuhan ng Diyos at nagiging hindi Muslim lamang siya kapag siya ay nasa tamang taong gulang at pag-iisip at pagsunod sa relihiyon ng kanyang mga magulang.

ANG PAGKAKAIBA NG SHAHADA AT BINYAG

Napakalaki ng kaibahan ng Shahada sa ritwal ng binyag o bawtismo ng mga hindi Muslim. Ang Shahada ay ginagawa ng kusang-loob ng taong nasa tamang gulang at pag-iisip na nais yakapin ang relihiyong Islam.

Wala itong pinipili o itinatakdang panahon para idaos ang pagyakap sa Islam, araw man o gabi, o anumang lugar, gaya ng bahay opisina , munisipyo, Moske o iba pang gusali.

Kahit mismo sa daan ay maisagawa ang Shahada sa harap ng sinumang Muslim maging hukom man o kaya ay tagapangaral ng relihiyong Islam o anumang katayuan sa buhay ang mahalaga ay maipaliwanag niya ang kahulugan ng Shahada. Kung kaya kailanman ay hindi maantala ang pagyakap sa Islam.            

Subalit, bilang paggalang at pagkilala sa may malawak na kaalaman ng Islam, sa mga tagapangaral ng relihiyong Islam dinadala ang sinumang nais yumakap at magpahayag ng Shahada.

Napakasimple at napakadali ng sistema ng pagyakap sa relihiyong Islam kung ihahambing sa pamamaraan ng ibang pananampalataya, na may itinatakdang pook,

panahon at Pari at Pastor lamang ang may karapatang maisagawa ang seremonya ng binyag.

Ang Shahada, bilang unang tungkulin ng isang Muslim ay isang napakahalagang alituntunin patungkol sa kaisahan ng Diyos, na walang nararapat na sambahin kundi si Allah (swt) lamang.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sas): “Hindi pahihintulutan ni Allah (swt) na humantong sa impiyerno ang sinumang mag patunay na walang ibang Diyos kundi si Allah (swt): na walang ibang hinahangad kung gayon kundi ang mukha ni Allah (swt).” [Sahih Al-Bukhari]

Ang mga salitang Laa Ilaha Ilallah [wala nang iba pang Diyos liban Kay Allah] ay napakaikli, subalit ito ay walang katumbas o kahalintulad kailanman.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sas) nang hilingin ni Propeta Moses (as) kay Allah (swt) na ituro sa kanya ang isang panalanging uusalin kailanma’t sasaisip siya o mananawagan sa kanya, tumugon si Allah (swt); “Laa Illaha Ilallah.

Sinabi ni Propeta Moises (as); O Panginoon, ang mga salitang ito ay sinasambit ng lahat ng alagad mo, sinabi ni Allah (swt); O Moses, kung ang pitong langit at ang lahat ng naroroon, at gayundin ang pitong lupa, kung ang lahat ng ito ay ititimbang sa salitang walang ibang Diyos kundi si Allah, higit ang timbang ng huli kaysa una.” (Sahih Al-Bukhari)

Ang mga Propeta at Sugo ay may iisang paniniwala at panunumpang walang ibang Diyos maliban kay Allah (swt) kung kaya ang mga Propeta at Sugo ng bawat kapanahunan ang siyang tumatayong testigo sa kanilang nasasakupang henerasyon.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sas): “Sinumang magpapatunay na walang ibang Diyos kundi si Allah (swt), na nag-iisa at walang kaagapay; na si Muhammad ang kanyang alagad at Sugo; na si Hesus ay alagad at Sugo ni Allah, na utos Niya kay Maria at sa kanyang espiritu; na ang Paraiso at Impiyerno ay totoo, ay papapasukin ni Allah (swt) sa Paraiso dahil dito.” [Sahih Al –bukhari]

Ang aral ni Propeta Muhammad (sas) ay walang pagkakaiba sa aral ng mga naunang Propeta at Sugo, ang pagsamba at pagtalima sa nag-iisa at natatanging Diyos na si Allah (swt), kung kaya ang bawat Propeta at Sugo ng bawat kapanahunan ang siyang daan at katotohanan at may iisang paniniwala at walang ipinapahayag kundi ang Shahada.

Qur’an 2:111. Inaangkin ng mga Hudyo at mga Kristiyano na ang ‘Jannah’ (Paraiso) ay para lamang sa kanila at walang sinumang maaaring makapasok (sa ‘Al-Jannah’ na ito) kundi sila lamang. Yaon ay kanilang maling pag-aakala. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (sas): ‘Magpakita kayo ng inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-aangkin.

Sa relihiyong Islam, ang Shahada (Panunumpa) ang siyang batayan na ang isang tao ay matatawag na Muslim, at upang maging ganap ang kanyang pagka-Muslim, dapat nitong sundin ang mga kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng Qur’an at ang mga aral at tradisyong iniwan ng huling Propetang si Muhammad (sas).

Ayon sa mga naunang kasulatan, maging si Propeta Hesus (snk) ay nangaral tungkol sa kaisahan ng pagsamba sa Diyos, kung kaya   noong may lumapit sa kanya at nagtanong kung ano ang una at pinakadakilang utos, anya:

Marcos 12:29-30. “Ito ang una: Makinig ka, O Israel! Iisa lamang ang ating Panginoong Diyos. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip at ng buong lakas.”

KAYA MALINAW NA MAY NAG-IISANG DIYOS AT MAY NAG-IISANG RELIHIYON LAMANG

Quran 3:85. Ang sinumang magnais ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, kailanman ay hindi ko tatanggapin at sa araw ng pag huhukom isa sila sa mga talunan.

At kung bakit sila ay maging talunan sapagkat kailanman ay hindi tatanggapin ni Allah (swt) ang relihiyong hindi nagmula sa Kanya.

At kahit sa kapanahunan ni Noah, Abraham, Moses at hanggang kay Hesus (snk) kailanman ni isa ay wala silang nabanggit sa alinmang relihiyon ng Kristiyanismo at wala ring naisulat words for word sa alinmang kasulatan ma Qur’an man o ma Bibliya na ang kinatayuan nilang relihiyon ang siyang ipinadala ng Diyos.

ni: bro. Ahmad Erandio

 

{quiz id=26} Please click the the green and white arrow for short quiz

 

The Story Of The Prophets

islampinoy.com
 
 

 

 


Sheikh Maher Al Meaqli


 


[yt_player_list title="Sheikh Maher Al Meaqli" ] [yt_player_list_item song="Suurat al-Faatih'a" artist=" Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/001.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al-Baqara" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/002.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al 'Imran" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/003.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat An-Nisaai" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/004.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-Maida" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/005.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat An'aam" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/006.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-A'raaf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/007.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al Anfaal" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/008.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratut Tawba" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/009.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Yunus" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/010.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Huud" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/011.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Yusuf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/012.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ar-raa'd" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/013.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ibrahim" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/014.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Hijr" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/015.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat An Nahl" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/016.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al Israai" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/017.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Al Kahf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/018.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Maryam" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/019.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ta'ha" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/020.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Anbiyaa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/021.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suratul Hajj" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/022.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muuminun" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/023.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat An-Nur" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/024.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Furqan" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/025.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Shu'araa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/026.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratun Naml" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/027.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qas'as'" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/028.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al A'nkabut" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/029.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ar-Rum" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/030.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Luqman" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/031.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura As-Sajdah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/032.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-Ah'zab" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/033.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Sabaa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/034.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Faatír" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/035.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ya-sin" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/036.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Ass 'Affat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/037.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat S'aad" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/038.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Azzumar" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/039.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ghaafir" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/040.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Fuss'ilat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/041.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ash-shuura" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/042.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Azzukhruf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/043.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Addukhan" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/044.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Jaathiya" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/045.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Ah'qaaf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/046.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Muh'ammad" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/047.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Fat-h'i" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/048.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'ujuraat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/049.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qaaf" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/050.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Adh-dhaariyaat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/051.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratut Tur" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/052.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Annajm" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/053.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al-Qamar" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/054.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Arrahman" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/055.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suurat Al Waaqia'h" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/056.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'adiid" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/057.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mujaadalah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/058.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al H'ashri" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/059.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mumtah'inah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/060.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Ass'af" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/061.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Jumua'" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/062.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Munaafiqun" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/063.mp3" ] [yt_player_list_item song="Sura Attaghaabun" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/064.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Att'alaaq" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/065.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Attah'riim" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/066.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Mulk" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/067.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qalam" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/068.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul H'aaqqah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/069.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Maa'rij" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/070.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Nuh'" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/071.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Jinn" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/072.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muzzammil" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/073.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Muddaththir" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/074.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Qiyamah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/075.mp3" ] [yt_player_list_item song="Suuratul Al Insan" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/076.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Mursalaat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/077.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNabaa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/078.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNazia'at" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/079.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat A'basa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/080.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AtTakwir" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/081.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Infit'aar" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/082.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Mut'affifiin" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/083.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Inshiqaaq" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/084.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Buruuj" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/085.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AtT'aariq" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/086.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al Aa'laa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/087.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Ghaashiyah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/088.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Fajr" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/089.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Balad" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/090.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ash-Shams" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/091.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Layl" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/092.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Wadh-Dhuhaa" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/093.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Ash-Sharh'" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/094.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat At-Tin" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/095.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A'laq" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/096.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qadr" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/097.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Bayyinah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/098.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Az-Zilzalah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/099.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A'adiyaat" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/100.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Qaaria'h" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/101.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat At-Takaathur" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/102.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-A's'r" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/103.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Humazah" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/104.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Fiil" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/105.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Quraish" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/106.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Maau'n" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/107.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat al-Kawthar" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/108.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Kafirun" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/109.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNas'r" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/110.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Masad" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/111.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Ikhlas" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/112.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat Al-Falaq" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/113.mp3" ] [yt_player_list_item song="Surat AnNas" artist="Maher Al Meaqli" src="http://server12.mp3quran.net/maher/114.mp3" ] [/yt_player_list]


 

 

Matuto Tungkol sa Islam:

Kabutihang-asal, Pag-uugali, at Moral sa Islam

 

Kabutihang-asal, Pag-uugali, at Moral sa Islam
Ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng uri ng kasamaan at kahalayan, maging sa pamamagitan ng pananalita o sa gawa.

Ang Allah ay nagwika:

(Sabihin! (Nguni′t) ang mga bagay na sadyang ipinagbabawal ng aking Rabb (Panginoon) ay ang Fawahish (mga imoral na gawain)maging ito man ay lantad o lihim, lahat ng uri ng kasamaan, pang-aalipusta, at pagtatambal ng iba sa Allah [sa pagsamba]) na hindi naman Niya binigyang karapatan (o kapahintulutan) ito, at ang pagsasabi ng mga bagay tungkol sa Allah na wala naman kayong kaalaman.) (Qur'an, al-'Araf 7:33)


Iniuutos at hinihikayat nito ang lahat tungo sa mabuting moral at pag-uugali. Ang Propeta ng Islam na si Muhammad ay nagsabi:

“Ako ay ipinadala upang gawing lubos ang makatwiran at kagalang-galang na pag-uugali.” (Haakim)


Ang Allah – ang Dakila at ang Kataas-taasan ay nagwika sa Banal na Qur′an:

(Sabihin: “Halina kayo, aking bibigkasin kung ano ang ipinagbawal sa inyo ng inyong Rabb (Panginoon): Huwag magtambal ng anupaman sa pagsamba sa Kanya; maging mabait at masunurin sa inyong mga magulang; huwag patayin ang inyong mga anak dahil sa karalitaan – Kami ay nagbibigay ng panustos para sa inyo at para sa kanila. Huwag lumapit sa Al-Fawâhish (mga imoral na kasalanan), maging lantad man o lihim; at huwag patayin ang sinuman na ipinagbawal ng Allâh, maliban sa isang makatuwirang dahilan (ayon sa batas ng Islam). Ito ay Kanyang ipinag-utos sa inyo upang kayo ay makaunawa).  Qur'an, al-An'am 6:151).


Ang Sugo ay nagsabi:

“Walang sinuman sa inyo ang tunay na mananampalataya hangga’t hindi niya mahalin para sa kanyang kapatid kung ano ang minamahal para sa kanyang sarili.” (Bukhari)

 

[/bt_youtube]

 

 

Ayon sa bibliya may nag iisang diyos na tunay,

liban sa kanya ay wala ng iba

Isaias 44: 6 Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kaniyang Manunubos, na Panginoon ng mga hukbo, Ako ang una, at ako ang huli; at liban sa akin ay walang Dios.

Isaias 45: 18 Sapagka't ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Dios na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon, na kaniyang itinatag, at hindi niya nilikha na sira, na kaniyang inanyuan upang tahanan: ako ang Panginoon; at wala nang iba.

Si hesus ay ipapako ng mga hudyo at siyay umiiiyak ng malakas at tumawag sa tunay na diyos

Mateo 27:46 "At nang malapit na ang oras na ika-siyam ay sumigaw si Hesus ng malakas na tinig, na sinabi: ELI, ELI lama sabachthani? Samakatuwid baga’y, Diyos Ko, Diyos Ko, bakit mo ako pinabayaan?”

SO MALINAW MAY DIYOS SI HESUS,

may diyos pala na kanyang kinikilala,at kanyang pinakilala ang kanyang sarili bilang sugo ng diyos

John 17:3 At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo...

Juan 8:42 "sinabi sa kanila ni Hesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyo akong ibigin sapagka’t ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagka’t hindi ako naparito sa aking sarili kundi sinugo Niya ako."

TEKA .kilalanin nga natin kng sino nga ba ang diyos na kinikilala ni hesus at ipinakilala nya bibliya?

sino nga ba ang tunay na diyos na kanyang pinakilala sa bibliya?

ating kilalanin.........balikan muna natin ang languahi ni hesus na kanyag salita noong sya ay nasa lupa pa.

John 17:3 [Aramaic language - the Original language of Jesus] hālēn ennūn dēn ḥayyē dalālam dənedūnāḵ dant ant ălāhā (ALLAH) dašrārā balḥūḏayk wəman dəšaddart yešū məšīḥā.

ALLAH SWT pala ang tunay na diyos na kanyang kinikilala at ipinakilala.

DAGDAG PA NYA.....

JOHN 20:17 AKING DIOS AT INYONG DIOS..

Diyos din daw nya ang ating diyos,at kanyang sinamba.

Mateo 26:39 "at siya'y nagpatirapa at nanalangin."

Si hesus ay kanyang kinikilala ang kanyang sarili na tao sya,kahit kaylan ay hindi nya inangkin na sya ay diyos na sasambahin.

Juan 8:40 "datapwa’t ngayo'y pinagsusumikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsaysay ng katotohanan, na narinig sa Diyos, ito'y hindi ginawa ni Abraham."

At alam din ni pablo na si hesus ay isang tao.

I Timoteo 2:5 "Sapagka’t may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang taong si Kristo Hesus."

si hesus nga ay tao lamang at tunay nga na hindi diyos sapagkat ayon sa bibliya ay nagwika ang tunay na diyos na siya daw ay hindi tao

Oseas 11:9 "Sapagka’t ako ay Diyos, hindi tao."

Mga Bilang 23:19 " Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling o ni anak ng tao na nagsisisi."

At dagdag pa rito,sinabi ni hesus sa bibliya,may katawagan ng kautusan sa pinili ng diyos na sugo upang pagkatiwalaan ng diyos sa kanyang salita..ito ay mga diyos,si hesus ay isa sa pinili ng diyos upang pagkatiwalaan ng diyos sa kanyang salita.

Juan 10:35 Mga diyos ang tawag ng Kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang-bisa ang sinasabi ng kasulatan. 36 Ako'y pinili at isinugo ng Ama; paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi kong ako ang Anak ng Diyos?

at kung kayat sinabi ni hesus na sila ay iisa sa Juan 10: 30 (Ako at ang Ama ay iisa). dahil ang salita ng diyos na kanyang iniutos ay siya(hesus)naman magparating o magpahayag nito.

Juan 12:49 Sapagkat hindi ako nagsalita nang mula sa sarili ko lamang; ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nag-utos kung ano ang aking sasabihin at ipahahayag. 50 At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya't ang ipinapasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag.

So napaka linaw po mga kaibigan,si hesus ay hindi tunay na diyos ayon mismo sa kanya,kundi sugo lamang siya...yon po ang katotohanan

SA BANAL NA QURAN

ANG TUNAY NA DIYOS AY NAGPAKILALA SA ATIN

QURAN 20:14
Katotohanan! Ako si Allah!"La ilaha illa ana(Wala ng iba pang diyos na karapat-dapat pag ukulan ng pagsamba maliban sa Akin).Kaya't Ako lamang ang inyong sambahin at ikaw ay mag alay ng Salah(takdang pagdarasal nangpalagian)bilang pag-aala-ala sa Akin

AT WIKA NI HESUS

Qur’an 3:51 “Katotohanan, ang Allah ang aking Panginoon kaya Sambahin Siya.”

Maraming salamat sa mambabasa.....

 

ANG KASAYSAYAN NG EID UL ADHAA'

 

Kasaysayan ng Eid Ul Adha

(Pagdiriwang ng Sakripisyong Alay)

Maaring ang mga Kristianong mambabasa ay magulat sa sandaling matunghayan nila ang KATOTOHANAN na ang batang i-aalay ni Propeta Abraham (Alayhis Salam) ay si Ismail at taliwas sa doktrina ng aral ng mga kristiano na ang batang yaon ay si Isaac.Ang mga ebidensiya at pagpapatunay na ang bata ay si Ismail (at hindi si Isaac) ay matutunghayan mismo sa paglalarawan ng biblia na kanilang binabasa.

Isang kaganapang libo-libong taon ang lumipas,ang mga makatotohanang pangyayari ay hindi naikubli at mababakas sa mga isinulat ng mga nagsalin ng biblia. Pasin-tabi po at mawalang galang na po, upang bigyan ng puwang ang isang salaysay na nagmula sa mga pahina ng Malualhating Qur'aan.

Bismillah Ar-Rahmanir-Raheem. Dalawa ang pinakamahalagang pagdiriwang ng mga muslim sa loob ng isang taon,ito ay ang mga sumusunod, Ang Eid ul Fitr (Sa pagtatapos ng Banal na buwan ng Ramadhaan) at Eid ul Adhaa' (Banal na araw ng Pagsasakripisyo at Pag-aalay ng kakataying hayop ) Ang kauna-unahang pag-aalay ng hayop ay naganap at isinakatuparan ni Propeta Abraham (Alayhis Salam) sa kanyang panahon.

Ang kasaysayang ito ng Eid ul Adhaa' ay pag-aalaala sa katapatan ni Propeta Abraham kay Allah Azza wa Jal,

na kung saan siya ay inutusan ni Allah Azza wa Jal sa isang panaginip na muling itayo ang mga pundasyon ng Sanktuaryo ng Ka'abah,

Ang Hajr al Aswad,

Ang pinaka Sagradong Dambana ng mga Muslim sa Makkah (Saudi Arabia) at kung saan ang mga muslim ay humaharap dito sa oras ng mga gawaing pagsamba ( Salaat). Sa mabilis na pagtalima ni Propeta Abraham (AS) sa panawagan ni Allah,siya ay nagtungo sa Makkah kasama ang kanyang asawang si Hagar at anak na panganay na si Ismail.

Sa panahong yaon ang Makkah ay hindi kakikitaan ng buhay,bukod sa tuyot at tigang na lupa ay walang nabubuhay na puno sa lugar na yaon.Batid ni Propeta Abraham (as) na ang lugar na ito ng Makkah sa panahong yaon ay magdudulot sa kanila ng matinding paghihirap.

Gayun pa man si Propeta Abraham (as) ay buong pusong nanambitan at nagtiwala ng walang reklamo sa kautusang ito ni Allah Azza wa Jal.

Sa isang banal na panaginip ni Propeta Abraham (as),

nakita din niya na iniaalay niya ang kanyang panganay na anak na si Ismail para sa kaluguran at kapakanan ni Allah,

Nuong ito ay ipinagtapat ni Abraham sa kanyang anak na si Ismail,ang bata ay nagtanong sa kanyang ama na..Ito po ba ay ipinag-utos sa inyo ng Allah? Oo,

ang sagot ni Abraham sa anak na halos madurog ang kanyang puso,

ngunit nanaig sa kanya ang katapatan kay Allah Azza wa Jal at sa mga ipinag-uutos sa kanya.

Sa oras na i-aalay na ang kanyang pinakamamahal na anak na si Ismail (at nakahanda ng kitlin ang buhay ng kanyang anak na panganay),

ay isang himala ang naganap na simbilis ng kisap-mata,

si Ismail ay nahalihan ng isang maamo at matabang tupa.

At ito ang kinatay at isinakripisyong-alay na tunay ni Propeta Abraham (as). Makikita natin sa tagpong ito ang tunay at dalisay na katapatan ni Propeta Abraham kay Allah Azza wa Jal na tumatalima sa mga ipinag-uutos sa kanya ng Allah,maging ito man ay magdudulot sa kanya ng kahirapan. Nuong makita niya sa simula ang kalagayan ng Makkah ay hindi siya nagreklamo at walang tutol sa Lumikha,kahima't nakikita niya na ang lugar ng Makkah sa panahong yaon ay kawalan ng buhay dahil sa tuyot at tigang na lupa at ang pinakamatinding pagsubok sa kanya ay nuong utusan siya na ialay na sakripisyo ang kanyang pinakamamahal na panganay na si Ismail.

Ang Pagtalima,Pagsunod at pagpapailalim sa kautusan at kalooban ng Allah Azza wa Jal ay tunay na katangian ng isang matuwid na Muslim.

Maluwalhating Qur'aan (Surah An-Nahl :120-121)

120. Katiyakan, si Ibrahim (as) ay isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah, na hindi siya lumilihis sa Relihiyon ng Islam, naniniwala sa Kaisahan ng Allah na hindi siya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allah,

121. Na siya ay nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allah sa kanya, pinili siya ng Allah sa Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas na ito ay ang Islam.

-Tinipon ni: Abdul Aziz Tim Mirabueno

 

Tanong at Sagot

Tanong:

Kapag nakalimot ang isang tao at nakapagsalita habang nasasagawa ng salah, nawawalan ba ng saysay ang kanyang salah?

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top