Tagalog

fpostersmallwall textureproduct750x1000.u7
 
Ang ating misyon bilang mga Muslim ay upang matuto, maisagawa at maihatid ang mensahe ng Islam. Kailangan nating gamitin ang ating oras nang matalino at lumayo mula sa kasalanan. Kung tungkol sa paghahatid ng mensahe ng Islam, kailangan nating gamitin ang anumang bagay na maibibigay natin upang ihatid ang magandang mensahe na ito.
Pinamahalaan ng Islam kung paano gamitin ang social media, na maaaring maunawaan sa parabula ng paggamit ng kutsilyo. Maaari kang gumamit ng kutsilyo upang magluto ng pagkain o bilang isang sandata upang makapinsala ng isang tao. Depende kung paano mo gagamitin ito. Gayundin ang social media na dapat gamitin sa matalinong pamamaraan, upang makuha mo ang mabuti mula dito at iwanan ang hindi kapaki-pakinabang para sa iyo.

 

ANG KONSEPTO ng TUNAY NA DIYOS ayon sa mga PROPETA

Ang Banal na Quran bilang Huling Aklat ng Diyos na ipinagkaloob kay Propeta Muhammad (sumakanya Nawa ang Kapayapaan) ay naghahandog ng isang malinis at wagas na pagkilala sa Tunay na Diyos.Ilan sa mga Katangian na isang Tunay na Diyos ay:

QURAN 6:103 "Walang paningin ang makapanghahawak sa kanya ngunit Kanyang napanghahawakan ang lahat ng paningin."

QURAN 112:4 "At sa Kanya ay walang makakatulad."

Maging sa maraming pahina ng Bibliya, matatgpuan ang mga katangian ng Tunay na Diyos.Halimbawa, ang Diyos ay nagsabi tungkol sa Kanyang sarili:

ISAIAS 47:10 "At walang Nakakakita sa Akin."

ISAIAS 46:9 "Ako ay Diyos at walang gaya ko."

Si Hesus ay nagsabi rin ng ganito:

JUAN 5:37 "kailanman hindi ninyo narinig ang Kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo."

 

Ang Pag-iral ni Cristo Bago Ipanganak Ang isa pang bersikulo na karaniwang ginagamit sa pagka-Diyos ni Jesus ayang Juan 8:58:

“Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohang, sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham ay ako nga.”

 

images

Ang katawagang “Diyos Ama” ay hindi ginagamit ng mga muslim sapagkat ang “ama” ay nagpapahiwatig ng isang katangian ng tao.

Ang Allah ay hindi nagkaanak o nanganganak at hindi rin naman Siya ipinanganak ng ninuman sapagkat ang ganitong kalakaran ay angkop lamang sa tao o hayop. Tunay na napakaganda ng Konsepto ng Islam tungkol sa Diyos.

 

 

Ang salitang “Jehovah” ay hindi maaaring maging pangalan ng Diyos sapagkat ayon na rin sa aklat na “World Religions From Ancient History” (edited by Geoffrey Parrinder, p 386) ang salitang Jehovah ay isang “medieval misreading” na ang ibig sabihin ay maling pagbigkas sa pagbasa nito at hindi ito matatagpuan sa Bibliyang Hebreo. Ayon pa rin sa “Interpreters Dictionary of the Bible” ang pangalang Jehovah ay isang artipisiyal na pangalan (vol 2, p 817).

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top