How to Dawah

 

At dahil ang layunin ng pagkakalikha sa tao ay upang sumamba lamang sa nag-iisang Manlilikha, ang pagsamba kay Hesus tuwiran man o hindi ay ganap na pagtalikod sa kautusan ng Diyos na ang hantungan at ibubunga ay walang hanggang parusa sa nagliliyab na apoy ng Impiyerno. Ito ay kasalanang walang kapatawaran.

Maging si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay Diyos na nagkatawang tao. At kailanman, si Hesus ay hindi nagsabi na siya ay dapat sambahin.

 

market

Sa Bibliya, may babalang sinabi si Hesus para doon sa mga taong sumusunod sa mga hindi makatuwirang doktrina na ginawa lamang ng tao at doon sa mga taong ginawang Panginoon si Hesus.

Sa Araw ng Paghuhukom, ang mga taong sumamba kay Hesus ay magsisilapit sa kanya. Si Hesus ay magsasabi:

Mateo-15:9 "Datapwa’t walang kabuluhan ang pagsamba sa akin na nagtuturo ng kanilang inaaral ang mga utos ng mga tao."

 

Dawah Training course Yusha Evans 4 Videos

dawahoffice.com

 

Dawah Training course Bilal Philips 13 Videos

dawahoffice.com
 
 

 

 

 

Dawah Training course Abdurahman Green 7 Videos

dawahoffice.com

 

Dawah Training Faizal Rahma 5 Videos

dawahoffice.com
 
 

 

 

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top