Qur'an

 


Ano Ang Qur'an?
بسم الله الرحمن الرحيم

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapagpala, ang Mahabagin

Ang salitang Qur’an ay nanggaling sa salitang Arabik na qara’a na ang ibig sabihin ay pagbasa. Ang Qur’an ay nangangahulugan ng Basahin, Bigkasin, Ipahayag, o Ipagbadya. Ang Qur’an bilang kanyang pangalan ay mahigit sa limampung beses na binabanggit ng Allah bilang pangalan ng Aklat. Mababasa natin halimbawa sa Qur’an ang mga sumusunod:

 

Ano Ang Banal Na Qur'an?
Ang Banal na Qur’an ay ang pangunahing kapahayagan ng Allah. Ito ay tunay na salita ng Allah na napanatili sa kanyang Orihinal na Anyo. Ang Banal na Qur’an ay ipinahayag kay Propeta Muhammad (saw) sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng dalawampu’t tatlong taon. Itoang saligan o batayan ng pananampalatayang Islam.

 

 

Surah Al-Baqarah سورة البقرة

سورة البقرة
(Ang Baka)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain

الم ﴿١

1. Alif, Lam, Mim (mga titik A, La, Ma).

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢

2. Ito ang Aklat (Qur’an), naririto ang tunay na patnubay na walang alinlangan sa mga may pangangamba sa Allah.

 

 

 سورة الفاتحة Surat Al-Fatiha (Ang Panimula)

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿١

1. Sa Ngalan ng Allah(1), ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢

2. Luwalhatiin ang Allah, ang Tagapanustos at Tagapagtangkilik  ng lahat ng mga nilalang.

الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣

3. Ang Pinakamahabagin, ang Pinakamaawain.

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿٤

4. Ang Panginoon (o Hukom) sa Araw ng Paghatol.

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴿٥

5. Kayo(2) lamang ang aming sinasamba, at Kayo(2) lamang ang aming hinihingan ng kalinga.

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿٦

6. Inyong patnubayan kami sa Matuwid na Landas,

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧

7. Sa landas ng mga ginawaran Ninyo ng Inyong(2) mga biyaya at hindi sa landas na umaani ng Inyong pagkapoot, gayundin naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay.

 

 


Sheikh Hassan Swaleh


 


1.Suurat al-Faatih'a

2.Sura Al-Baqara
3.Suurat Al 'Imran

4.Surat An-Nisaai

5.Suurat Al-Maida

6.Suurat An'aam
7.Suurat Al-A'raaf
8.Suurat Al Anfaal
9.Suuratut Tawba
10.Suurat Yunus
11.Surat Hud

12.Surat Yusuf

13.Suurat Ar-raa'd
14.Surat Ibrahim
15.Suuratul Hijr
16.Suurat An Nahl
17.Sura Al Israai
18.Sura Al Kahf
19.Surat Maryam
20.Surat Ta'ha

21.Suuratul Anbiyaa

22.Suratul Hajj

23.Surat Al-Muuminun
24.Surat An-Nur
25.Surat Al-Furqan

26.Suurat Shu'araa

27.Suuratun Naml

28.Surat Al-Qas'as'

29.Suurat Al A'nkabut
30.Suurat Ar-Rum

31.Suurat Luqman

32.Sura As-Sajdah

33.suratul Al-Ah'zab
34.Suurat Sabaa
35.Suurat Faatír
36.Suurat Ya-sin
37.Suurat Ass 'Affat
38.Surat S'aad
39.Suuratul Azzumar
40.Suuratul Ghaafir

41.Suuratul Fuss'ilat

42.Suuratul Ash-shuura
43.Suuratul Azzukhruf
44.Suuratul Addukhan
45.Suuratul Al Jaathiya
46.Suuratul Al Ah'qaaf
47.Suuratul Muh'ammad

48.Suuratul Al Fat-h'i

49.Suuratul Al H'ujuraat
50.Suuratul Qaaf

51.Surat Adh-dhaariyaat

52.Suuratut Tur
53.Suurat Annajm
54.Suurat Al-Qamar

55.Surat Arrahman

56.Suurat Al Waaqia'h

57.Suuratul Al H'adiid

58.Suuratul Al Mujaadalah
59.Suuratul Al H'ashri
60.Suuratul Al Mumtah'inah

61.Suuratul Ass'af

62.Suuratul Al Jumua'

63.Suuratul Al Munaafiqun

64.Sura Attaghaabun
65.Suuratul Att'alaaq
66.Suuratul Attah'riim

67.Suuratul Al Mulk

68.Suuratul Qalam

69.Suuratul H'aaqqah

70.Suuratul Maa'rij

71.Surat Nuh'

72.Surat Al-Jinn

73.Surat Al-Muzzammil

74.Surat Al-Muddaththir

75.Suuratul Qiyamah

76.Suuratul Al Insan

77.Surat Al-Mursalaat

78.Surat AnNabaa

79.Surat AnNazia'at

80.Surat A'basa

81.Surat AtTakwir

82.Surat Al-Infit'aar

83.Surat Al-Mut'affifiin

84.Surat al-Inshiqaaq

85.Surat Al-Buruuj

86.Surat AtT'aariq

87.Surat Al Aa'laa

88.Surat Al-Ghaashiyah

89.Surat Al-Fajr

90.Surat al-Balad

91.Surat Ash-Shams

92.Surat Al-Layl

93.Surat Wadh-Dhuhaa

94.Surat Ash-Sharh'

95.Surat At-Tin

96.Surat Al-A'laq

97.Surat Al-Qadr

98.Surat Al-Bayyinah

99.Surat Az-Zilzalah

100.Surat Al-A'adiyaat

101.Surat Al-Qaaria'h

102.Surat At-Takaathur

103.Surat Al-A's'r

104.Surat Al-Humazah

105.Surat Al-Fiil

106.Surat Quraish

107.Surat Al-Maau'n

108.Surat al-Kawthar

109.Surat Al-Kafirun

110.Surat AnNas'r

111.Surat Al-Masad

112.Surat Al-Ikhlas

113.Surat Al-Falaq

114.Surat AnNas


 


Sheikh Hassan Swaleh


 


1.Suurat al-Faatih'a

2.Sura Al-Baqara
3.Suurat Al 'Imran

4.Surat An-Nisaai

5.Suurat Al-Maida

6.Suurat An'aam
7.Suurat Al-A'raaf
8.Suurat Al Anfaal
9.Suuratut Tawba
10.Suurat Yunus
11.Surat Hud

12.Surat Yusuf

13.Suurat Ar-raa'd
14.Surat Ibrahim
15.Suuratul Hijr
16.Suurat An Nahl
17.Sura Al Israai
18.Sura Al Kahf
19.Surat Maryam
20.Surat Ta'ha

21.Suuratul Anbiyaa

22.Suratul Hajj

23.Surat Al-Muuminun
24.Surat An-Nur
25.Surat Al-Furqan

26.Suurat Shu'araa

27.Suuratun Naml

28.Surat Al-Qas'as'

29.Suurat Al A'nkabut
30.Suurat Ar-Rum

31.Suurat Luqman

32.Sura As-Sajdah

33.suratul Al-Ah'zab
34.Suurat Sabaa
35.Suurat Faatír
36.Suurat Ya-sin
37.Suurat Ass 'Affat
38.Surat S'aad
39.Suuratul Azzumar
40.Suuratul Ghaafir

41.Suuratul Fuss'ilat

42.Suuratul Ash-shuura
43.Suuratul Azzukhruf
44.Suuratul Addukhan
45.Suuratul Al Jaathiya
46.Suuratul Al Ah'qaaf
47.Suuratul Muh'ammad

48.Suuratul Al Fat-h'i

49.Suuratul Al H'ujuraat
50.Suuratul Qaaf

51.Surat Adh-dhaariyaat

52.Suuratut Tur
53.Suurat Annajm
54.Suurat Al-Qamar

55.Surat Arrahman

56.Suurat Al Waaqia'h

57.Suuratul Al H'adiid

58.Suuratul Al Mujaadalah
59.Suuratul Al H'ashri
60.Suuratul Al Mumtah'inah

61.Suuratul Ass'af

62.Suuratul Al Jumua'

63.Suuratul Al Munaafiqun

64.Sura Attaghaabun
65.Suuratul Att'alaaq
66.Suuratul Attah'riim

67.Suuratul Al Mulk

68.Suuratul Qalam

69.Suuratul H'aaqqah

70.Suuratul Maa'rij

71.Surat Nuh'

72.Surat Al-Jinn

73.Surat Al-Muzzammil

74.Surat Al-Muddaththir

75.Suuratul Qiyamah

76.Suuratul Al Insan

77.Surat Al-Mursalaat

78.Surat AnNabaa

79.Surat AnNazia'at

80.Surat A'basa

81.Surat AtTakwir

82.Surat Al-Infit'aar

83.Surat Al-Mut'affifiin

84.Surat al-Inshiqaaq

85.Surat Al-Buruuj

86.Surat AtT'aariq

87.Surat Al Aa'laa

88.Surat Al-Ghaashiyah

89.Surat Al-Fajr

90.Surat al-Balad

91.Surat Ash-Shams

92.Surat Al-Layl

93.Surat Wadh-Dhuhaa

94.Surat Ash-Sharh'

95.Surat At-Tin

96.Surat Al-A'laq

97.Surat Al-Qadr

98.Surat Al-Bayyinah

99.Surat Az-Zilzalah

100.Surat Al-A'adiyaat

101.Surat Al-Qaaria'h

102.Surat At-Takaathur

103.Surat Al-A's'r

104.Surat Al-Humazah

105.Surat Al-Fiil

106.Surat Quraish

107.Surat Al-Maau'n

108.Surat al-Kawthar

109.Surat Al-Kafirun

110.Surat AnNas'r

111.Surat Al-Masad

112.Surat Al-Ikhlas

113.Surat Al-Falaq

114.Surat AnNas


 

 

 


Sheikh Raad Mohammed al-Kurdi


  

 


Sheikh Nabil Al Rifay


  

 


Sheikh Khalid Al-Jileel


  

 

Subcategories

Ang lahat po ng larawan na naitala o makikita dito ay kabahagi lamang ng mga ibat ibang programa o activities ng aming Islamic Dawah Center.

 

Go to top